Polsk-engelsk oversættelse af "czynność"

PL

"czynność" engelsk oversættelse

PL czynność
volume_up
{feminin}

1. generel

volume_up
action {substantiv}
To nie czynność, ale w angielskim, to również czynność.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
Czynność Można podjąć do dwóch dodatkowych prób wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć dwie dodatkowe próby wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
volume_up
activity {substantiv}
Oznacza to, że ma wpływ na czynność układu odpornościowego (naturalna obrona organizmu).
This means that it alters the activity of the immune system (the body 's natural defences).
Wykorzystaliśmy słowo "water" (woda), żeby oznakować ten moment, tę krótką czynność.
And what we've done is use the word "water" to tag that moment, that bit of activity.
Został specjalnie zaprojektowany tak, by hamować podobną do chymotrypsyny czynność 26S proteasomu w komórkach ssaków.
It is specifically designed to inhibit the chymotrypsin-like activity of the 26S proteasome in mammalian cells.
czynność (også: akcja, akt, uchwała, działanie)
volume_up
act {substantiv}
Podmiot odpowiedzialny zwrócił uwagę na fakt, że fluoksetyna hamuje wydzielanie GnRH, przez co lek ten może działać jako czynnik hamujący czynność układu wewnątrzwydzielniczego.
The MAH suggested the involvement of fluoxetine-induced inhibition of GnRH, so that fluoxetine would act as an endocrine disrupter.

2. IT

czynność
volume_up
action {substantiv}
To nie czynność, ale w angielskim, to również czynność.
It's not an action, but in the English language, it is also an action.
Czynność Można podjąć do dwóch dodatkowych prób wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.
Czynność Można podjąć dwie dodatkowe próby wznowienia dostarczania leku.
Action Up to 2 more attempts may be made to request new delivery.

Eksempelsætninger "czynność" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCzynność wątroby pacjenta powinna być monitorowana przed leczeniem i po leczeniu.
The patient 's liver function should be monitored before and during the treatment.
PolishJeżeli leczenie jest kontynuowane, należy ściśle monitorować czynność wątroby.
If the treatment is continued, hepatic function should be monitored closely.
PolishW większości przypadków wpływ na czynność serca nie wywołuje żadnych objawów.
In most cases, the effect on your hearts function will not have any symptoms.
PolishZgłaszano przypadki bliznowacenia nerek, które mogą upośledzać czynność nerek.
Scarring in the kidney that may reduce kidney function has been reported.
PolishNie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzający czynność nerek lub wątroby.
Studies have not been conducted to examine the effects of renal or hepatic impairment.
PolishZ tego powodu czynność tarczycy należy kontrolować u wszystkich pacjentów.
Monitoring of thyroid function should therefore be conducted in all patients.
PolishJeżeli takie skojarzenie jest konieczne, należy ściśle monitorować czynność serca.
If the combination appears necessary, close cardiac monitoring is needed.
PolishTo dość konkretny wkład w uczenie, jak na czynność przyrównywaną do "robienia niczego".
That is a pretty solid contribution for a behavior equated with doing nothing.
PolishPrzed przepisaniem leku należy skontrolować czynność wątroby pacjenta.
The patient 's liver function must be checked before the medicine is prescribed.
PolishNależy monitorować czynność wątroby i aktywność kinazy kreatynowej (CK).
Liver function tests should be performed and serum CPK levels should be monitored.
PolishWykazano, że równoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE pogarsza czynność nerek.
Concomitant use of losartan and ACE-inhibitors has shown to impair renal function.
PolishW trakcie leczenia mykafunginą należy dokładnie monitorować czynność wątroby.
Liver function should be carefully monitored during micafungin treatment.
PolishWykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburzało czynność nerek.
Concomitant use of losartan and ACE-inhibitors has shown to impair renal function.
PolishU pacjentów tych mogą być konieczne dodatkowe badania krwi, aby ocenić czynność wątroby.
Regular blood tests may be required to check your liver is working properly.
PolishCzynność nerek (Clk) Umiarkowane zaburzenia czynności nerek (30 ≤ Clk < 50 ml/ min.)
Renal Function (CLcr) Moderate renal impairment (30 ≤ CLcr < 50 ml/min)
PolishCo najmniej raz w roku lekarz wykona badania oceniające czynność nerek.
At least once a year, your doctor will check that your kidneys are working normally.
PolishPo długotrwałym podawaniu klofarabiny u szczurów obserwowano wpływ na czynność wątroby.
Hepatic effects were observed in rats following chronic administration of clofarabine.
PolishRobię tą czynność, a on to obserwuje, patrzy też na mnie, żeby zobaczyć co będzie dalej.
And so I do this task, and he looks, and he looks to me to see what's happening next.
PolishZaburzona czynność wątroby: abakawir jest metabolizowany głównie przez wątrobę.
Hepatic impairment: abacavir is primarily metabolised by the liver.
PolishPojawiły się również obawy co do działań niepożądanych leku zaburzających czynność nerek.
There were also some concerns over the medicine's side effects affecting the kidneys.