Polsk-engelsk oversættelse af "dobro"

PL

"dobro" engelsk oversættelse

PL dobro
volume_up
{neutrum}

dobro
volume_up
good {substantiv}
Efektywność tę należy jednak postrzegać jako dobro instrumentalne.
But such efficiency has to be seen as an instrumental good.
Jest to dobro wspólne, za które należy się rekompensata.
This is a form of common good that ought to be recompensed in some way.
Niech dobro Wspólnoty będzie zawsze naszym priorytetem.
May the good of the Community always be our priority.
dobro (også: dobroć)
volume_up
goodness {substantiv}
Osiągniemy równość po prostu dlatego, że sprawiedliwość i dobro są po naszej stronie.
We will achieve equality simply because justice and goodness are on our side.
To jest to całe dobro Hucka, to jest jego natura, to wszystko przysypał piach.
"But it's the goodness of Huck, that stuff that Huck's been made of, you see, all been buried; it's all been buried.
Słynny filozof, Alasdair MacIntyre powiedział, że "Posiadamy pojęcia z etyki starożytnej takie jak cnota, honor, dobro ale nie mamy już systemu, by je połączyć."
Alasdair MacIntyre, the famous philosopher, said that, "We have the concepts of the ancient morality of virtue, honor, goodness, but we no longer have a system by which to connect them."
dobro (også: dorobek, towar, dobra)
volume_up
goods {substantiv}
Natomiast w całej Unii - i sam o to występowałem - należy dążyć do obniżki podatku VAT tam, gdzie np. idzie o dobro kultury, jak płyty CD.
Meanwhile, as I myself have put forward, we need to pursue a reduction in VAT across the EU as a whole in the case of cultural goods, such as CDs.
Złowione ryby są towarem, które trafiają na rynek, aby duże firmy połowowe mogły osiągnąć zysk, a nie dobrem służącym zaspokojeniu potrzeb żywieniowych.
Fish catches are a commodity placed on the market to earn a profit for big fishing companies, rather than simply goods to meet dietary needs.
volume_up
kindness {substantiv}
dobro (også: prawo, racja, prawa strona)
volume_up
right {substantiv}
Ochrona i dobro dzieci są jednym z fundamentów praw gwarantowanych przez Unię.
The protection and wellbeing of children is one of the cornerstones of the rights safeguarded by the Union.
W każdym związku mogą występować trudności, ale przez wzgląd na dobro dziecka nie powinniśmy ich mnożyć.
There can be difficulties in any partnership, but, for the sake of the welfare of the children, we should not make problems a foregone conclusion right from the start.
Zastanawiał się nad dobrem i złem.
He was worried about right and wrong.
dobro (også: dobrobyt)
volume_up
weal {substantiv} [arkai.]

Eksempelsætninger "dobro" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishROS: Nie, ale to znaczy, że twoim priorytetem musi być ich dobro, jak sądzę.
ROD: No, but it means that your priority has to be their well-being first, I think.
PolishPo drugie reformy mają na celu przede wszystkim dobro mieszkańców Turcji.
Secondly, the reforms are intended to benefit the Turkish people first and foremost.
PolishDobro dziecka jest - i powinno być - w samym centrum procesu adopcji.
The welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
PolishKiedy rozmawiamy o adopcji, naszym głównym względem musi być dobro dziecka.
When we discuss adoption, our main consideration must be to safeguard the child's welfare.
PolishBogactwo kulturowe Europy oznacza cenne dobro, którego zachowanie jest bardzo istotne.
Europe's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
PolishNa kwestię tę należy zwrócić uwagę nie tylko ze względu na dobro producentów europejskich.
It is not just for the benefit of European producers that we should look at this issue.
PolishOdpowiedź LTTE pokaże nam czy dobro Tamilów rzeczywiście leży im na sercu.
The LTTE's response will show us whether it really has the best interests of Tamils at heart.
PolishJest to dobro, nad którym wszyscy w świecie powinniśmy czuwać.
This is a treasure which everyone in the world should take care to protect.
PolishToteż chcąc zadbać o dobro europejskich pacjentów, musimy stosować pewne środki zabezpieczające.
Therefore, we must apply certain safeguards to ensure the wellbeing of European patients.
PolishObecnie bardzo jasno widać, że prezydent Mugabe w ogóle nie dba o dobro swoich rodaków.
It is now absolutely clear that Mr Mugabe cares very little about the well-being of his countrymen.
PolishPrzez wzgląd na dobro 100 tysięcy osób mówię teraz "tak” europejskiemu nakazowi ochrony.
For the sake of one hundred thousand people, I am now saying 'yes' to the European Protection Order.
PolishPrzewodnią zasadą we wszystkich przypadkach powinno być dobro pacjenta.
The guiding principle should be patient welfare in all cases.
PolishW pierwszym rzędzie chciałbym podkreślić, że jest to wspólne dobro.
I should like, first of all, to stress that it is a shared asset.
PolishOchrona i dobro dzieci są jednym z fundamentów praw gwarantowanych przez Unię.
The protection and wellbeing of children is one of the cornerstones of the rights safeguarded by the Union.
PolishMusimy chronić dobro wszystkich dzieci i bronić ich interesów.
We must protect the welfare of each child and defend their interests.
PolishEnergię traktuje się jako towar, a nie jako wspólne dobro.
Energy is being dealt with as a commodity rather than as a common asset.
PolishTo kiedy twoje dobro prowadzi do mojego, decyduję, o tak, że jestem całkowicie za twoim dobrem.
It's when your welfare conduces to mine, that I decide, oh yeah, I'm all in favor of your welfare.
PolishJakie działanie byłoby bardziej naturalne, gdy chodzi o dobro dzieci?
What could be more natural, where children are concerned?
PolishDlatego zawsze najwyższym priorytetem musi być dobro dziecka.
Therefore, the welfare of the child must always take priority.
PolishNajcięższa zbrodnia została pominięta ze względu na dobro procesu.
The greatest crime was ignored because of due process.