Polsk-engelsk oversættelse af "dobrobyt"

PL

"dobrobyt" engelsk oversættelse

PL dobrobyt
volume_up
{maskulin}

dobrobyt
volume_up
prosperity {substantiv} (of society)
Dobrobyt gospodarczy powinien przynosić korzyści każdemu, panie i panowie.
Economic prosperity should benefit everyone, ladies and gentlemen.
Mobilność zapewni Europie trwałe zdrowie oraz dobrobyt.
This mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
Dobrobyt Europy zależy od powodzenia jej przedsiębiorstw.
The prosperity of Europe is built on that of its businesses.
dobrobyt (også: zapomoga)
volume_up
welfare {substantiv}
Jest to w rzeczywistości jedyna droga, aby zagwarantować dobrobyt Europie i jej obywatelom.
This is really the only way to guarantee European welfare and the welfare of our citizens.
Musimy chronić dobrobyt rolników i wzmocnić gospodarki lokalne.
We need to safeguard farmers' welfare and strengthen local economies.
Dobrobyt obywateli w kraju i zagranicą jest naszą wspólną miarą.
Human welfare at home and abroad is our common yardstick.
dobrobyt (også: dobro)
volume_up
weal {substantiv} [arkai.]
dobrobyt (også: dobrostan)
volume_up
well-being {substantiv}
Z zadowoleniem przyjąłbym pieniężną wycenę ich wkładu w dobrobyt ludzki.
I would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Obawy i dobrobyt europejskich obywateli będą wciąż w centrum zainteresowania działań Komisji.
The concerns and well-being of European citizens will remain at the heart of Commission action.
Dobrobyt społeczeństwa i państwa zależy od wartości i metod wykorzystywanych przez przyszłych rodziców.
The well-being of society and the state depends on the values and methods used by future parents.

Synonymer (polsk) for "dobrobyt":

dobrobyt

Eksempelsætninger "dobrobyt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNic nie jest ważniejsze niż zdrowie, dobrobyt i przyszłość naszych dzieci.
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
PolishJedynym priorytetem strategii lizbońskiej powinien być dobrobyt obywateli.
The Lisbon Strategy's sole priority should be the wellbeing of citizens.
PolishPrzez lata morze zapewniało dobrobyt naszym przodkom, stanowiło źródło znacznego dochodu.
For years the sea provided for our forefathers and was a source of considerable income.
PolishPotrzebujemy zielonego nowego ładu, by stworzyć nowe miejsca pracy i zrównoważony nowy dobrobyt.
We need a green new deal for new jobs and new wealth in a sustainable way.
PolishJak wiemy innowacja musi mieć znacznie bardziej skuteczny wpływ na przekształcanie wiedzy w dobrobyt.
Innovation, as we know, must be far more effective in turning knowledge into wealth.
PolishPo pierwsze, że godność jest ważniejsza niż dobrobyt.
The first is that dignity is more important to the human spirit than wealth.
PolishPragniemy, by przyszłość ta przyniosła stabilność i dobrobyt - w interesie naszym oraz przyszłych pokoleń.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
PolishBłędem byłoby uważać ten dobrobyt i ten wpływ za rzecz oczywistą.
It would be a mistake to take any of this for granted.
PolishAby ją prowadzić, musimy tworzyć dobrobyt i wzrost gospodarczy.
To do this, we must create wealth and economic growth.
PolishMusimy zrozumieć, że jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy, to musimy dać swobodę tym, którzy generują dobrobyt.
We have got to recognise that, if we are going to create jobs, we have to set the wealth creators free.
PolishMusimy im umożliwić działanie w duchu wolnej przedsiębiorczości, aby tworzyli dobrobyt, tworzyli miejsca pracy.
We have to enable them to continue their spirit of free enterprise, to create wealth, to create jobs.
PolishCzy przepisy we właściwym stopniu zapewniają dobrobyt konsumentom?
PolishZa podstawę takich środków nie można przyjmować kryteriów przejściowych ani przypadkowych czy sztucznych trendów wskazujących na dobrobyt.
These should not be based on transitional criteria or circumstantial or artificial wealth trends.
PolishFirmy maja przyzwolenie na naganne postępowanie, ponieważ zapewniają przywileje i dobrobyt osobom sprawującym władzę w tych krajach.
They get the chance to behave badly by providing the rulers of these countries with privileges and wealth.
PolishDobrobyt obywateli Rosji zależy w dużym stopniu od zaspokojenia ich potrzeb dobrami pochodzącymi z naszej Unii.
To a large extent, the Russian people's standard of living depends on importing goods from the European Union to meet their needs.
PolishJesteśmy zdecydowani spełniać oczekiwania naszych obywateli i prowadzić ich ku przyszłości, którą będzie cechował pokój i dobrobyt.
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
PolishJest też dla Serbii nową szansą na transformację i dobrobyt dzięki ogólnej restrukturyzacji i modernizacji gospodarki.
It also represents for Serbia a new opportunity to transform and prosper through the overall restructuring and modernisation of the economy.
PolishCelem polityki handlowej i inwestycyjnej UE jest wzrost gospodarczy, który jest zrównoważony, generuje dobrobyt i tworzy miejsca pracy.
The goal of the EU's trade and investment policy is economic growth that is sustainable, generates wealth and creates jobs.
PolishTak właśnie tworzy się dobrobyt.
PolishRolnictwo należy postrzegać jako działalność gospodarczą zapewniającą dobrobyt i rozwój w ramach strategii Europa 2020.
Agriculture should be viewed as an economic activity that generates wealth and development, within the framework of the Europe 2020 strategy.