Polsk-engelsk oversættelse af "emisja"

PL

"emisja" engelsk oversættelse

PL emisja
volume_up
{feminin}

1. generel

emisja
volume_up
emission {substantiv}
Jednym z tych krytycznych problemów jest emisja dwutlenku węgla.
One of these critical aspects is the emission of carbon dioxide.
W Irlandii, emisja dwutlenku węgla na jednego mieszkańca wynosi 17,5 ton rocznie.
Ireland's per capita carbon emission is 17.5 tonnes per annum.
Chcę zapewnić, że emisja CO2 z węgla polskiego jest taka sama, jak z węgla rosyjskiego.
I want to give my assurance that the emission of CO2 from Polish coal is the same as from Russian coal.
emisja (også: sprawa, numer, wystawienie, wynik)
volume_up
issue {substantiv}
Jednym z rozwiązań w tym impasie mogłaby być emisja obligacji rządowych na szczeblu UE.
One solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
Jednym z możliwych rozwiązań dla finansowania wydatków publicznych mogłaby być emisja euroobligacji.
One possible solution for financing public expenditure could be to issue euro bonds.
issue of the euro (Article III-186);
volume_up
screening {substantiv}
emisja (også: audycja, nadawanie, transmisja)
volume_up
broadcast {substantiv}
Po drugie, sprawozdanie zawiera sugestię, że niektóre państwa członkowskie nie podjęły żadnych działań w celu promowania europejskich dzieł w kontekście emisji programów.
Second, the report suggests that certain Member States have failed to take any action in promoting European works in broadcasting.

2. finans

emisja
volume_up
flotation {substantiv} (of shares, stock, loan)

3. finans: "obligacji"

emisja
volume_up
issuance {substantiv} [form.]
Decyzja EBC dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2012 r.
ECB Decision on the volume of coin issuance for 2012
W kontekście tym popieramy emisję wspólnych euroobligacji w celu finansowania projektów infrastrukturalnych.
In this context, we support the common Eurobond issuance to finance infrastructure projects.
Opinia w sprawie emisji specjalnych obligacji rządowych na rzecz instytucji kredytowych (CON/2009/78)Cypr, 1.10.2009,
Opinion on the issuance of special government bonds to credit institutions (CON/2009/78)Cyprus, 1.10.2009,

Synonymer (polsk) for "emisja":

emisja

Eksempelsætninger "emisja" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishEmisja metanu zwiększa się wraz ze wzrostem temperatur i nasłonecznienia.
More methane is emitted as the temperature rises and there is more sunshine.
PolishPowinniśmy pamiętać, że emisja CO2 przez samochody nie maleje od 150 lat.
We should remember that the production of CO2 from cars has not dropped for 150 years.
PolishKapitał światowy po prostu przeniesie się tam, gdzie nie istnieją koszty związane z emisją CO2.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
PolishTak, ale paradoksalnie wtedy, gdy emisja wzrośnie... Ale to dobrze...
Yes, they do, but paradoxically, when emissions rise ... so that is good.
PolishEmisja dwutlenku węgla w poszczególnych krajach nie jest równomierna.
Individual countries do not emit equal quantities of carbon dioxide.
PolishChcieliśmy też mieć salę z jednoczesną emisją, hol i forum Steinbecka.
And then of course, we wanted to have the simulcast lounge, the lobby and the Steinbeck forum.
PolishEfektywność energetyczna oraz emisja dwutlenku węgla wyraźnie odgrywają w tym zakresie bardzo ważną rolę.
Energy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
PolishTo także ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko spowodowanego emisją CO2 przez samochody.
It also involves reducing harmful environmental effects caused by CO2 emissions from cars.
PolishCzy zatem emisja CO2 ma też związek z taką "zieloną” gospodarką?
Do CO2 emissions, therefore, also have any connection with an economy which is 'green' like this?
PolishEmisja monet euro, w przeciwieństwie do emisji banknotów, należy do kompetencji krajowych i nie jest w gestii EBC.
Unlike banknotes, euro coins are still a national competence and not the ECB's.
PolishKonieczna jest również emisja euroobligacji w celu wykazania gotowości do ratowania euro.
On the other hand, it is imperative that Eurobonds are issued to demonstrate the willingness to save the euro.
PolishPrzekona nas do opowiedzenia się za efektywnością paliwową, niską emisją hałasu i oczywiście za bezpieczeństwem.
It will convince us to opt for fuel efficiency, for low noise and also, of course, for safety.
PolishNależy zauważyć, że wraz ze wzrostem sektora transportowego gwałtownie rośnie także emisja dwutlenku węgla.
It should be noted that when the transport sector grows, carbon dioxide emissions also rise rapidly.
PolishPo pierwsze, nawet jeśli emisja dwutlenku węgla byla by zatrzymana dzisiaj ocieplenie na swiecie nadal będzie postępowało.
First, even if carbon dioxide emissions stopped today, global warming would continue.
PolishMoim zdaniem zachęty podatkowe to dobre narzędzie, ale jedynie wtedy, gdy związane będą z emisją CO2.
In my opinion, tax incentives are a good tool, but only when the tax incentives in question are CO2-based.
PolishEmisja rośnie w niespotykanym dotychczas tempie.
Emissions are increasing at a rate that has not been seen before.
PolishCzęść pomysłów - jak na przykład emisja euroobligacji - jest odrzucana bez przeprowadzenia rzetelnej dyskusji.
Some of the ideas - such as eurobonds, for example - are being rejected without careful consideration.
PolishTo mniej więcej tyle co obecna światowa emisja CO2.
That's about as much CO2 as there is in the whole world.
PolishWspólna emisja nowej okolicznościowej monety euro w 2012 roku
New common commemorative euro coin in 2012
PolishW kwestii efektu cieplarnianego atmosfera jest już nasycona CO2 i dalsza emisja nie będzie miała większego wpływu.
In greenhouse terms, the atmosphere is already saturated with CO2 and further emissions will have little effect.