Polsk-engelsk oversættelse af "im"

PL

"im" engelsk oversættelse

volume_up
im {pron.}
EN
volume_up
im {konj.}
EN
EN

"IM" polsk oversættelse

volume_up
IM {substantiv} [forkortelse]
PL

im {pronomen}

volume_up
im (også: ich, je)
Dajcie im nadzieję, która pozwoli im znów stanąć na własnych nogach.
Give them the hope that will allow them to stand on their own two feet again.
Nie dajesz im komputera za 100$, dajesz im najlepszy komputer.
You gave them not a 100-dollar computer; you gave them the best computer.
Nie pomagamy im, sugerując, że mogą uniknąć tej drogi; wcale im nie pomagamy.
We are not helping them if we are suggesting that they can escape that route; that is not helping them.
EN

IM {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. IT: "instant messenger"

Eksempelsætninger "im" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
PolishIm wcześniej kobieta wejdzie w okres menopauzy, tym większe jest ryzyko osteoporozy.
The earlier a woman reaches the menopause, the greater the risk of osteoporosis.
PolishKiedy przybyli ratownicy udało im się go uratować - nie było uszkodzeń mózgu!
When the rescue workers came they resuscitated him and there was no brain damage.
PolishParlament Europejski przyznał w 2005 roku "Kobietom w bieli” Nagrodę im.
In 2005, the European Parliament awarded the 'Ladies in White' the Sakharov Prize.
PolishJest to Afryka, w której ludzie szukają partnerów, którzy pomogą im tego dokonać.
And this is the Africa where people are looking for partnerships to do this.
PolishPojedyncze państwa członkowskie nie mogą już robić wszystkiego, co im się podoba.
It is no longer possible for individual Member States to do what they want.
PolishI im większy odnoszą sukces, i im więcej mają władzy, tym bardziej są nieszczęśliwi.
And the more they succeed and the more power they have, the more unhappy they are.
PolishDlatego właśnie popieram chińską kandydatkę do tegorocznej nagrody im.
That is why I support the Chinese candidate for this year's Sakharov Prize.
PolishJeżeli uda im się to udowodnić, powinni na miejscu otrzymać wizę wjazdową.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
PolishBędziemy starali się im zaradzić po przeanalizowaniu pakietu telekomunikacyjnego.
We will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
PolishNatomiast im później nastąpi odejście od euro, tym gorsze będą jego konsekwencje.
The longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
PolishA prawie wszystkie są z winy człowieka, nie maszyny a maszyny mogą im zapobiec.
Do you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
PolishNarkomani odnajdują żyły w palcach u nóg, gdy pękają im żyły w nogach i ramionach.
Junkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
PolishIm więcej wykreśleń - możemy mieć 5%, 10%, 15% - 15% zera wciąż wynosi zero.
The more outs that there are - we can have 5%, 10%, 15% - 15% of zero is still zero.
PolishPomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".
So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
PolishPomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.
Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
PolishPrzedstawię tam swoim kolegom relację z naszych dyskusji i przekażę im państwa uwagi.
I will give an account of our discussions and your comments to my colleagues.
PolishZapytać raczej należy, dlaczego nikt im nie zapobiegł we właściwym czasie.
It would be better to ask why nobody prevented such crimes at the right time.
PolishIm więcej możliwości wyboru, tym większe prawdopodobieństwo, że dokonasz właściwego.
The more choices you have, the more likely you are to make the best choice.
PolishUniemożliwiono im nawet uformowanie partii w tamtejszym systemie politycznym.
They were actually blocked from even forming a party under the political system there.