Polsk-engelsk oversættelse af "ja też"

PL

"ja też" engelsk oversættelse

EN
volume_up
ja też [eksempel]

PL ja też
volume_up
{adverbium}

ja też (også: tak samo, jak wyżej, takoż)
volume_up
ditto {adv.} [hverd.] (so do I, so am I)

Lignende oversættelser "ja też" på engelsk

ja pronomen
English
też adverbium
English

Eksempelsætninger "ja też" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishChętnie też omówię z Komisją Wolności Obywatelskich i Parlamentem.
I will be happy to discuss it with the Civil Liberties Committee and Parliament.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję tę rezolucję, dlatego też poparłam.
(SK) Madam President, I welcome the resolution, and I have therefore supported it.
PolishAczci się Ijob nie zemną wdał w rzecz, a ja mu też nie waszemi słowy odpowiem.
For he hath not directed his words against me; Neither will I answer him with your speeches.
PolishJa też chciałbym powiedzieć o pewnej formie dezawuowania części państw europejskich.
I, too, would like to talk about a certain form of deprecation of some countries in Europe.
PolishWiatr gwałtowniejszy niż oni przyjdzie mi; teraz Ja też opowiem im sądy.
a full wind from these shall come for me: now will I also utter judgments against them.
PolishJa też nie wiem, kim ona jest, ale to jest XV-wieczny odpowiednik supermodelki.
And I don't know who she is either, but this is the [16th] century equivalent of a supermodel.
PolishW Europie nie brakuje już swobody przedsiębiorczości - też już mamy.
What is lacking in Europe is no longer entrepreneurial freedom - we have enough of that.
PolishJest to problem, nad którym ja też muszę się jeszcze pochylić i rozstrzygnąć tak, czy inaczej.
It is an issue on which I myself have yet to come down on one side of or the other.
PolishPrzetoż je też ja oddawam Panu; na wszystkie dni, których będzie żyło, jest oddane Panu.
therefore also I have granted him to Jehovah; as long as he liveth he is granted to Jehovah.
PolishLubimy się, ale ja też jestem samcem, a w tej części roku to go denerwuje.
We're kind of like buds, but I'm also a male as well and he's -- KB: He sees you as competition?
PolishJako wy to wiecie, tak ja też wiem, i nie jestem podlejszym niźli wy.
What ye know, [the same] do I know also: I am not inferior unto you.
PolishJa też pragnę podziękować za ożywioną debatę.
rapporteur. - (DE) Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate.
Polish" Potem odezwała się starsza siostra: "Ja też żyję z wirusem, wstydziłam się tego.
And then this older sister stood up and said, "I too am living with the virus, and I've been ashamed."
PolishMają Państwo poczucie, że osiągnęliśmy nieco zbyt mało, i ja też je mam.
You have the sense that there is too little here, and I do too.
PolishI rzekł Pan: Nazów imię jego Loami; boście wy nie ludem moim, a Ja też nie będę waszym.
And [Jehovah] said, Call his name Lo-ammi; for ye are not my people, and I will not be your [God].
PolishJa też chciałabym podziękować panu Bloklandowi.
(DE) Madam President, I too would like to thank Mr Blokland.
PolishDlatego też ja zostanę ponownie wybrany w Londynie w 2009 r., a pan poseł Tannock może nie zostać wybrany.
That is why I will be re-elected in London in 2009, and Mr Tannock may not be.
PolishJa też chciałabym powiedzieć coś na temat Domu Historii Europejskiej.
(DA) Madam President, I would also like to say something about the House of European History.
PolishŻaden racjonalnie myślący człowiek nie zgodzi się na takie podejście, dlatego też ja głosowałem przeciw.
No rational man could agree to such an approach and I have therefore voted against it.
PolishPrzetoż i Ja cię też nawiedzę chorobą, uderzę cię, i zniszczę cię dla grzechów twoich.
Therefore I also have smitten thee with a grievous wound; I have made thee desolate because of thy sins.