Polsk-engelsk oversættelse af "jakkolwiek"

PL

"jakkolwiek" engelsk oversættelse

EN

PL jakkolwiek
volume_up
{adverbium}

jakkolwiek
Podobnie jak wszystkie leki, ProQuad może powodować działania niepożądane, jakkolwiek nie u każdego one wystąpią.
Like all medicines, ProQuad can cause side effects, although not everybody gets them.
Ten cel, jakkolwiek ambitny, jest zasadą przewodnią leżącą u podstaw aktywności gospodarczej Unii Europejskiej.
Although ambitious, that target is the guiding principle behind the European Union's economic activity.
Jakkolwiek cele strategii nie zostały osiągnięte, muszą one nadal pozostać priorytetem Unii Europejskiej.
Although these objectives have not been met, they must remain a priority on the European Union's agenda.
jakkolwiek (også: jakoś, w jakikolwiek sposób)
jakkolwiek
volume_up
soever {adv.} [arkai.]

Eksempelsætninger "jakkolwiek" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJakkolwiek by nie było, wydarzenia w Birmie przyjmują nieoczekiwany obrót.
Whatever the case, events in Burma/Myanmar seem to be taking an unpredictable turn.
PolishA zatem argument ten nie ma sensu, jakkolwiek by nań nie spojrzeć.
In other words, the argument does not make sense, whichever way you look at it.
PolishInnymi słowy, rozkwit Zachodu, jakkolwiek gwałtowny, należy do przeszłości.
In other words, the rise of the West, dramatic as it was, is over.
PolishPowiedzmy otwarcie: jakkolwiek Turcja stanowi przykład dla innych, musi jeszcze sama wiele zrobić.
Let us be clear: while an example to others, Turkey has still a lot to do.
PolishWyniki analizy, jakkolwiek nie ostateczne, leżą u podłoża końcowej oceny definiującej protokół badania.
These results, though not mature, constituted the protocol defined final analysis.
PolishPRP jakkolwiek indukuje odpowiedź serologiczną, to jest słabo immunogenny u niemowląt.
When administered alone PRP induces a serological response, but it is weakly immunogenic in infants.
PolishJakkolwiek logika Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest wciąż niedopuszczalna.
The logic of the European Globalisation Adjustment Fund is still intolerable nonetheless.
PolishPrzyszłość UE zależy od europejskich partii politycznych - jakkolwiek skomplikowanie by to nie brzmiało.
The EU's future rests on European political parties, complicated as it sounds.
PolishJakkolwiek to krok w dobrym kierunku, nie jest on wystarczający.
Even though it is a step in the right direction, it is not enough.
PolishJakkolwiek należy zawsze brać pod uwagę możliwość współistniejącego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
Clinical alertness to the possibility of co-incidental meningitis should be maintained.
Polisha nawet strata dla świata, jakkolwiek brzmi to pretensjonalnie.
And at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
PolishXyrem działa poprzez poprawę snu w nocy, jakkolwiek dokładny mechanizm jego działania nie jest znany.
Xyrem works by consolidating night-time sleep, though its exact mechanism of action is unknown.
PolishW porządku obrad zamieszczono wreszcie kwestię umiaru w użytkowaniu energii, jakkolwiek by tego nie nazwać.
Moderation in energy, whatever the word used, is finally on the agenda.
PolishJakkolwiek to nazwiemy, to coś jest nowe, to coś się dopiero zaczyna, i sądzę, że będzie to dość znaczące.
Whatever we call it, it's new, it's beginning, and I think it's gong to quite significant.
PolishJakkolwiek tragiczna była jego śmierć na stacji kolejowej, to to bardzo pasowało do jego życia.
I mean as tragic as his death was in a railway station, it was so consistent with his life, you know?
PolishNa swoją obronę powiem, jakkolwiek naiwnie to może zabrzmieć, że jest to ostatecznie ugruntowane w cynizmie.
In my defense, I'd say, as naive as this may sound, it's ultimately grounded in cynicism.
PolishKoszty ich odbudowy, jakkolwiek daleko przedwcześnie na ich szacowanie, mogą sięgać 500 milionów euro.
The restoration costs, while much too early to estimate, could be in the region of EUR 500 million.
PolishJakkolwiek, w laboratoryjnych badaniach na zwierzętach nie stwierdzono istotnego wpływu na rozmnażanie lub rozwój płodu.
Use only accordingly to the benefit/ risk assessment by the responsible veterinarian.
PolishPrzy molo, z tym czymś sterczącym, jakkolwiek się to nazywa.
By the jetty, with the what's-its-name sticking up.
PolishTa interwencja - jakkolwiek w pełni do przyjęcia - zakłóca debatę na konkretny temat.
Madam President, this intervention - which is totally acceptable - is interfering with a debate on a subject.