Polsk-engelsk oversættelse af "jednakże"

PL

"jednakże" engelsk oversættelse

PL jednakże
volume_up
{konjunktion}

Jednakże, mimo wszystko, uczyniliśmy w tym względzie krok w kierunku, w którym później będziemy mogli iść dalej.
The fact is that, in this connection, we have nonetheless taken a step in a direction in which we will be able to move further at a later date.
Jednakże podstawowe elementy pierwotnego wniosku pozostały niezmienione, zatem obecny tekst jest do zaakceptowania przez Komisję.
Nonetheless, the principal elements of the initial proposal have remained unchanged, so the current text is acceptable to the Commission.
Jednakże Komisja przedstawiła europejską turystykę przyszłości, w niedawno przyjętym komunikacie, jako zorientowaną na wysoką jakość, a nie na niski koszt.
Nonetheless, the Commission's vision for European tourism in the future, as presented in its recently adopted communication, is based on high quality, not low cost.
Jednakże procedury zamówień publicznych rozpoczęte po 1 maja 2004 roku przeprowadzane są zgodnie z odpowiednimi aktami Unii.3.
Notwithstanding this, public procurement procedures initiated after 1 May 2004 shall be carried out in accordance with the relevant Union acts.3.

Eksempelsætninger "jednakże" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJednakże, panie przewodniczący, te relacje muszą być budowane na szeregu filarów.
However, Mr President, this relationship has to be built on a series of pillars.
PolishJednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
However, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
PolishJednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
However, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
PolishJednakże ten system nie funkcjonuje w przypadku działań i planów przestępczych.
However, this system does not work in the case of criminal activities and schemes.
PolishJednakże nie obserwowano (na podstawie AUC) wydłużenia czasu wchłaniania lamiwudyny.
However, the extent (based on the AUC) of lamivudine absorbed is not influenced.
PolishJednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.
However, the most important and most difficult task is to change people's habits.
PolishJednakże w planach europejskich istnieje jedna rażąca luka, którą są inwestycje.
However, there is one glaring gap in Europe's plans, and that is investment.
PolishJednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
PolishJest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.
It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
PolishJednakże można je osiągnąć dzięki woli politycznej i nie wymagają one tego Traktatu.
However, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
PolishJednakże nasze wysiłki i entuzjazm dla uregulowań powinny mieć jasne granice.
However, our effort and enthusiasm for regulation should have clear boundaries.
PolishJednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.
At the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
PolishJednakże nie stwierdzono powstawania przeciwciał przeciwko cząsteczce reteplazy.
However, no antibody formation to the reteplase molecule has been observed.
PolishJednakże talidomid może powodować senność i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4. 8).
However thalidomide may cause somnolence and blurred vision (see section 4.8).
PolishJednakże, należy zachować ostrożność, ponieważ mogą wystąpić splątanie i senność.
However, caution should be exercised as confusion and sleepiness have been reported.
PolishJednakże wystąpienie działań klinicznych tych metabolitów jest mało prawdopodobne.
However, a contribution of these metabolites to clinical effects is unlikely.
PolishJednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
However, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
PolishGrupa ECR nie mogła jednakże poprzeć idei powołania Prokuratora Europejskiego.
The ECR group cannot, however, endorse the concept of a European Public Prosecutor.
PolishJednakże istotne jest, aby Ukraina wprowadzała metodyczne reformy gospodarcze.
However, it is important that Ukraine implements systematic economic reforms.
PolishJednakże możliwość posiadania bomby atomowej nie jest jedynym problemem w Iranie.
In Iran, however, the possibility of a nuclear bomb is not the only problem.