Polsk-engelsk oversættelse af "na krawędzi"

PL

"na krawędzi" engelsk oversættelse

PL na krawędzi
volume_up

na krawędzi
Wiele z nich wciąż balansuje na krawędzi wypłacalności.
Many of them are still languishing on the edge of solvency.
Większość czasu żyjemy na krawędzi.
We're on the edge through a large part of the time.
. - Obecnie negocjacje nowego światowego porozumienia klimatycznego znalazły się na krawędzi przepaści.
. - Negotiations for a new global climate agreement are now on a knife edge.

Lignende oversættelser "na krawędzi" på engelsk

na præposition
na pronomen
English
krawędź substantiv

Eksempelsætninger "na krawędzi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishChcemy się od nich dowiedzieć, czy ich zdaniem Europa nie znalazła się już na krawędzi recesji.
We want to discuss with them whether they do not see that Europe is on the brink of recession.
PolishGrecja znajduje się na krawędzi fiskalnej przepaści.
Mr President, Greece is on the verge of fiscal collapse.
PolishA zwierzęta, niemal na krawędzi wyginięcia, mogą dostać drugą szansę.
You can take an area that's absolutely destroyed, with time and perhaps some help it can regenerate.
PolishWiele wskazuje na to, że Gruzja i Rosja znalazły się niedawno na krawędzi konfliktu zbrojnego.
There are strong indications that Georgia and Russia were recently on the brink of armed conflict.
PolishPod względem formalnym jest to budżet zrównoważony, lecz stoi na krawędzi politycznej porażki.
In terms of the statutes, it is a balanced budget, but it stands on the brink of political failure.
PolishJedni domagają się pełnej ochrony bardzo wielu gatunków zwierząt, które są na krawędzi wyginięcia.
One side wants the total conservation of a long list of species that are on the verge of extinction.
PolishW niecałe 6 lat po odzyskaniu niepodległości stoi na krawędzi chaosu.
Less than six years after regaining its independence, however, East Timor now stands on the brink of chaos.
PolishPodobnie z kierowcami - także wiele, wiele firm znajduje się coraz bardziej na krawędzi zagrożenia gospodarczego.
The same applies to drivers. In addition, a great many firms are on the point of becoming financially unviable.
PolishTymczasem 78 mln Europejczyków musi żyć na krawędzi ubóstwa mając pracę tymczasową, pracę za 1 euro i mini-prace.
Meanwhile, 78 million Europeans have to live on the poverty line with temporary work, 1-euro jobs and mini-jobs.
PolishW trzy lata po kryzysie z roku 2008 świat stoi na krawędzi kolejnego kryzysu żywnościowego.
(PT) Madam President, three years after the crisis of 2008, the world is on the brink of another food crisis.
PolishNa krawędzi czy na dnie? ~~~ YR: Na dnie.
PolishTak, ci, dla których wspólna polityka rolna jest tak ważna, muszą stanąć na krawędzi nieuniknionego, na krawędzi przejrzystości.
Yes, we, to whom the Common Agricultural Policy is so important, must stand on the brink of the inevitable, of transparency.
PolishSprzedaż samochodów elektrycznych oraz innych alternatyw rośnie, ale pojazdy napędzane wodorem są na krawędzi produkcji masowej.
Sales of electric cars and other alternatives have soared, but hydrogen cars are only on the cusp of large-scale production.
PolishTo jakby być na krawędzi niczego.
PolishTo niepokojące, że tysiące ludzi w UE żyje na krawędzi ubóstwa, mimo że posiada stałą pracę.
(DE) Madam President, it is disturbing that thousands of people in the EU are living on the poverty line despite having a permanent job.
PolishDlatego prędkość orbitalna gwiazd na krawędzi powinna być niższa, niż w centrum galaktyki. ~~~ Obiecuję, to jedyny wykres!
So what you would expect is that if you measured the orbital speed of the stars, that they should be slower on the edges than on the inside.
PolishWydaje się, że obydwaj próbują zaprzeczać faktom - a są one takie, że strefa euro jest w kryzysie i stoimy na krawędzi zapaści.
It would appear that they are both in denial - denial of the fact that the eurozone is in crisis and we are now on the brink of collapse.
PolishZa każdym razem, gdy przewiduję, że kolejny kraj znajdzie się na krawędzi działań ratunkowych, mówi Pan: "Nie, nie!
Mr Barroso, every time I predict that another country is on the verge of a bail-out you say, 'no no, there is no problem'.
PolishW związku z tym, o tej później porze, chciałbym zacytować generała de Gaulle'a, który powiedział, że musimy stanąć na krawędzi nieuniknionego.
Therefore, at this late hour, I would like to quote General de Gaulle, who said that we must stand on the brink of the inevitable.
PolishNa początku pozwólcie, że przypomnę jak wiele pracy musieliśmy włożyć by osiągnąć to, co mamy, być na krawędzi prawdziwie globalnej struktury społecznej.
Now, first let me remind you how much work it took to get us where we are, to be on the brink of true global social organization.