Polsk-engelsk oversættelse af "na lądzie"

PL

"na lądzie" engelsk oversættelse

EN

PL na lądzie
volume_up
{adjektiv}

na lądzie
volume_up
onshore {adj.} (installation, work, field)
Zapewne uważają państwo, z czym się zgadzam, że ta operacja morska jest bardzo ważna, ale obok problemów na morzu trzeba też rozwiązać te występujące na lądzie.
You probably think, and I agree with you, that this offshore operation is very important but that the problems onshore need to be solved as well as the problems offshore.

Lignende oversættelser "na lądzie" på engelsk

na præposition
na pronomen
English
ląd substantiv

Eksempelsætninger "na lądzie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMają na celu przewidzieć liczbę nieodkrytych gatunków na lądzie i w wodzie.
And what is does is predict how many more species there are on land and in the ocean.
PolishPod wodą jest więcej czynnych wulkanów niż na lądzie, o dwa rzędy wielkości.
There are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.
PolishDla tych którzy żyją na lądzie, było trudno być z dala od domów.
For those who live on the mainland, it was tough being away from home.
Polish65 milionów lat temu ważne wydarzenie zmieniło kierunek ewolucji życia na lądzie.
Sixty-five million years ago, a very important and catastrophic event changed the course of life on land.
PolishCzy nie pojawiają się już na lądzie? Czy już ich w ogóle nie ma na łodzi, jaką jest traktat reformujący?
Does it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
PolishMoglibyśmy wtedy robić rzeczy, jakie ekolodzy robią na lądzie i zbadać najbliższą okolicę.
And we can then do the kinds of things that ecologists do on land, and do nearest neighbor distances.
PolishTo jest wyścig jachtów na lądzie - poprzez piaski pustyni w Nevadzie.
This is a land yacht racing across the desert in Nevada.
PolishNależy również rozważyć poprowadzenie rurociągu na lądzie.
Routing the pipeline by land should also be considered carefully.
PolishDodać płat czołowy, tak byście mogli mieć instynkty, przecież musiano poradzić sobie na lądzie.
It had to add to the frontal part, so that you would have instincts, because they had to cope on land.
PolishJednak genaralnie, umiejętność ta na lądzie jest rzadka.
In the ocean, it's the rule rather than the exception.
PolishOznaczałoby to, że wraz z przybiciem do lądu statki zachęcane byłyby do korzystania z dostaw energii na lądzie.
This would mean that, when docked, ships would be encouraged to use a land-based electricity supply.
PolishWiększość wiedzy, na której opierają się te liczby, te potencjalne cele, pochodzi z badań prowadzonych na lądzie.
Most of the science that is behind these numbers, these potential targets, is based on studies on land.
PolishŻycie stało się twarde i mogło zaryzykować na lądzie.
Life turned hard so it could venture inland.
PolishOceany i wegetacja na lądzie zamaskowały ocieplenie, absorbując ponad połowę emisji, za które odpowiada człowiek.
Oceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
PolishMoore twierdzi, że rozwiązaniem jest zatrzymanie plastyku u źródła: zatrzymanie go na lądzie, zanim dotrze do oceanu.
The solution, Moore says, is to stop the plastic at its source: stop it on land before it falls in the ocean.
PolishAle wciąż mamy trochę luzu na innych granicach, aczkolwiek szybko się do nich zbliżamy na lądzie i w wodzie.
But we still have some degrees of freedom on the others, but we are approaching fast on land, water, phosphorus and oceans.
PolishMusimy wkładać więcej wysiłku w rozpowszechnianie informacji o możliwościach pracy, czy to na lądzie, czy w innych miejscach.
We have to make more effort to spread information about career opportunities, whether on shore or elsewhere.
PolishDopóki nie uporamy się z podstawowymi przyczynami, nie ma szansy na militarne rozwiązanie w powietrzu czy na lądzie.
Until we tackle the root of the problem, there can be no chance of either an air-based or land-based military solution to it.
PolishRadykalna przemiana zachodząca w Arktyce oddziałuje na jej mieszkańców, krajobraz i dziką faunę i florę - na lądzie i na morzu.
The radical transformation of the Arctic is having an impact on its people, its landscape and its wildlife - on land and at sea.
PolishPrzedsięwzięcia na lądzie i morzu muszą zostać wzmocnione, abyśmy przynajmniej mogli wytrzymać potężny napływ nielegalnych imigrantów.
Land and sea enterprises must be strengthened so that we can at least withstand the massive influx of illegal immigrants.