Polsk-engelsk oversættelse af "na lekcji"

PL

"na lekcji" engelsk oversættelse

PL na lekcji
volume_up

na lekcji
Po prostu nie uważali na lekcji, kiedy dziewczynki grzecznie siedziały.
They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.
Najlepszą radę dostałam na lekcji w szkole podstawowej na Karaibach.
As a matter of fact, the best advice I got was from an elementary school class in the Caribbean.
Później na lekcji biologii, dowiedziałam się, że odpowiedzialny jest za to proces denaturacji, w którym zmienia się struktura białka, powodując utratę jego właściwości.
And later in biology class, I learned that it's due to a process called denaturing, which is where the proteins will change shape and lose their ability to chemically function.

Lignende oversættelser "na lekcji" på engelsk

na præposition
na pronomen
English
lekcja substantiv

Eksempelsætninger "na lekcji" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNajłatwiejszą rzeczą jest oparcie swoich lekcji na doświadczeniach uczniów.
The easiest thing to do is base your lesson plans on the students ' own experiences.
PolishSłyszałem ostatnio świetną historię - uwielbiam ją opowiadać -- o małej dziewczynce na lekcji rysunku.
I heard a great story recently -- I love telling it -- of a little girl who was in a drawing lesson.
PolishNie potrzebujemy wykładów na temat demokracji ze strony tych, którzy mają jeszcze do odrobienia wiele lekcji na własnym podwórku.
We do not need to be lectured about democracy by those who have plenty of homework to do in their own backyards.
PolishPonieważ nie znalazł w wykazie tego zawodu, uznał, że nie jest on we Francji regulowany i zaczął tam udzielać lekcji jazdy na nartach.
Not finding this profession there, he assumed that it was not regulated and started giving ski lessons in France.
PolishUczniowie stworzyli te grafiki, podczas lekcji na temat wycieku ropy. ~~~ podczas lekcji na temat wycieku ropy.
My students produced these info-graphics as a result of a unit that we decided to do at the end of the year responding to the oil spill.
PolishUdzielanie lekcji na temat demokracji i poszanowania praw człowieka to jedno; respektowanie ich we własnej instytucji to drugie.
To give lessons on democracy and respect for human rights is one thing; to respect them in one's own institution is quite another.
PolishPostuluje ona, by konsekwentnie i systematycznie wykorzystywać na lekcji posiadaną przez uczniów wiedzę i doświadczenie językowe.
She calls for the language skills and language-learning experience that a learner already has to be consistently and systematically incorporated into the lesson.
PolishNależy powiedzieć raz na zawsze, że Europa nie potrzebuje lekcji na temat praw człowieka od islamskich teokracji ani innych dyktatur i półdyktatur.
It must be spelled out once and for all that Europe need take no lessons on human rights from Islamic theocracies and other (semi-)dictatorships.