Polsk-engelsk oversættelse af "najbardziej"

PL

"najbardziej" engelsk oversættelse

PL najbardziej
volume_up
{adverbium}

najbardziej
Wszyscy na tym zyskamy, ale Gruzini najbardziej.
In this way, we shall all be winners, but Georgia's citizens most of all.
Najbardziej zaś cenimy możliwość swobodnej debaty wewnętrznej.
What we value most of all is the internal liberal debate.
To, co rolnicy potrzebują najbardziej to stabilizacja dochodów, również w dłuższych okresach czasu.
What farmers need most of all is stable incomes, both now and in the longer term.
najbardziej (også: co najwyżej, maksymalnie)
Najbardziej rozpowszechnione i najbardziej poważane są normy ISO serii 9000.
The most widespread and most respected standards are the ISO 9000 series standards.
Wiemy już, że prawdopodobnie najbardziej ucierpią na tym najbardziej bezbronne grupy.
We already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most.
Jednym z najbardziej interesujących i ważniejszych pomysłów jest kwestia skali.
One of the most interesting and most important concepts is the idea of scale.

Eksempelsætninger "najbardziej" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishLekarz rozważy, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie w okresie ciąży.
Your doctor will consider what is the best treatment for you during pregnancy.
PolishNiestety, rumuńska młodzież to nadal jedna z grup najbardziej dotkniętych kryzysem.
Unfortunately, young people in Romania are still one of the groups hardest hit.
PolishSpośród przedstawionych historii, najbardziej zainteresują nas te negatywne.
So given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
PolishUjmując to w najbardziej prostacki sposób; inwestycje przyniosą wielkie zyski.
Putting it in the crassest possible terms, the investment reaps huge returns.
PolishMłodzież i kobiety najbardziej cierpią z powodu handlu i używania narkotyków.
Young people and women are hit hardest by the trafficking and consumption of drugs.
PolishJednym z najbardziej haniebnych przykładów jest sytuacja na Kaukazie Północnym.
The situation in the North Caucasus is one of the vilest examples of that.
PolishMówię to możliwie jak najbardziej osobiście, ponieważ byłem trzy dni temu w Poznaniu.
I am saying this as personally as possible, as I was in Poznań three days ago.
PolishWśród nich wyróżnia się ochota spożywania jak najbardziej naturalnej żywności.
Prominent among them was the desire for food to be as natural as possible.
PolishDyskusja i jej wynik powinny być jak najbardziej praktyczne i racjonalne.
The discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
PolishNajbardziej znanym przykładem jest zapewne topnienie mas lodowych na Morzu Arktycznym.
I guess the iconic figure of it is the melting of the ice in the Arctic Sea.
PolishWpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup (
The impact of cohesion policy on the integration of vulnerable communities and groups (
PolishI wtedy pomyślałem o najbardziej szalonym ze wszystkich pomysłów: po prostu to zrobić.
Then I thought about the craziest idea of all the ideas: to actually do it.
Polish. ~~~ (Śmiech) o najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
And in all cases we have to ask (Laughter) -- what's the more likely explanation?
PolishRównocześnie sposób ubiegania się o pomoc powinien być jak najbardziej uproszczony.
The procedure for applying for aid also has to be as simple as possible.
PolishDlatego też inflacja i wzrost cen najbardziej dotyka najbiedniejsze warstwy społeczne.
Thus the poorest social strata are worst hit by inflation and high prices.
PolishNajbardziej ekscytuje mnie w kymatyce to, że jest ona niemalże magicznym narzędziem.
So, what excites me about cymatics? ~~~ Well, for me cymatics is an almost magical tool.
PolishPrezydencja słoweńska uczyni co w jej mocy, aby jak najbardziej wzmocnić tę synergię.
The Slovenian Presidency will do its utmost to make that synergy as strong as possible.
PolishW tej kwestii niezależnego organu, Pani Poseł Trautmann, na papierze jak najbardziej.
On this point, Mrs Trautmann, an independent authority on the paper, yes.
PolishTakie rozwiązanie, moim zdaniem, nie musi być najbardziej atrakcyjne dla naszego przemysłu.
The same solution is not necessarily that attractive to our industry, in my view.
PolishSą obiektem najbardziej brutalnych ataków od czasów Drugiej Wojny Światowej...
They face the biggest attack since the end of the Second World War ...