Polsk-engelsk oversættelse af "największa"


Mente du:największy
PL

"największa" engelsk oversættelse

PL największa
volume_up
{adjektiv feminin}

największa (også: największy)
To obecnie prawdopodobnie największa lub druga co do wielkości firma medialna w kraju.
It's now probably either the biggest or the second biggest media company in the country.
Wadah Khanfar: Właściwie to chyba największa sprawa, jaką kiedykolwiek relacjonowaliśmy.
Wadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Największą przeszkodą w negocjacjach z Radą były właśnie nanomateriały.
The biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
największa
Palenie tytoniu to największa pojedyncza przyczyna przedwczesnych zgonów w Europie.
Smoking is the greatest single cause of premature deaths in Europe.
Dla wielu przedsiębiorstw finansowanie stanowi największą przeszkodę w rozwoju.
Funding is the greatest obstacle to growth for many businesses.
Przecież solidarność jest największą siłą Unii Europejskiej.
After all, solidarity is the greatest strength of the European Union.
największa (også: największy)
Romowie są największą i najbardziej dyskryminowaną mniejszością w Europie.
Roma are the largest majority in Europe and probably the most discriminated one.
Mamy już doświadczenie jako największa światowa gospodarka oraz największy światowy eksporter.
We have the experience of being the world's largest economy and its largest exporter.
Korea Południowa jest 15. największą gospodarką na świecie i trzecią pod względem wielkości w Azji.
South Korea is the 15th largest economy in the world and the third largest in Asia.

Eksempelsætninger "największa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishWięc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
So really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
PolishNajwiększą niepewność w tej decyzji budzi kontrola Parlamentu Europejskiego.
What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
PolishZ największą obawą przyglądamy się rozwojowi sytuacji w Unii Europejskiej.
We view the way things are developing in the European Union with great concern.
PolishAle największa zamiana, oczywiście, nadeszła wraz z globalizacją i deregulacją.
But the great change came, of course, with globalization and deregulation.
PolishJak państwu wiadomo w tej Komisji jest największa liczba kobiet komisarzy w historii.
This Commission - as you know - has the highest number of women commissioners ever.
PolishByła to bez wątpienia największa zbrodnia w Europie od zakończenia II wojny światowej.
It is without a doubt the worst atrocity in Europe since the Second World War.
PolishTylko wtedy UE będzie mogła zostać największą potęgą cywilną na świecie.
Only then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
PolishGrupa S&D, do której należy sprawozdawczyni, zasługuje na największą pochwałę.
The S&D Group, to which the designated rapporteur belongs, deserves most of the praise.
PolishIran jest jednym z trzech krajów na świecie z największą liczbą egzekucji.
Iran is one of the three countries worldwide with the highest number of executions.
PolishPrzedmioty, które robimy mają jedną największą zaletę - trwają dłużej, niż my.
The things we make have one supreme quality -- they live longer than us.
PolishRolnictwo, stanowiące wciąż największą część budżetu, wynoszącą około 50 miliardów euro.
Agriculture, still the most important budget heading, at about EUR 50 billion.
PolishStaramy się więc zachować jak największą odpowiedzialność w kwestii komunikacji.
So we try to be as accountable in terms of communication as possible.
PolishMusimy wzmocnić pakt stabilności jak największą liczbą automatycznych kar.
We need to strengthen the Stability Pact with as many automatic sanctions as possible.
PolishWłaśnie w tych obszarach obywatele Europy odczują największą presję w tym roku.
It is here where Europe's citizens will feel most pressure this year.
PolishZdaniem władz była to największa powódź na przestrzeni ostatnich 50 lat.
As far as the authorities are concerned, it was the worst flood of the past 50 years.
PolishJeżeli chcemy osiągnąć nasz cel, musimy zadbać o jak największą jednomyślność.
The widest possible unity is key if we are to achieve our objective.
PolishJest to konieczne, jeżeli chcemy osiągnąć jak największą skuteczność.
This is necessary in order for us to be able to be as effective as possible.
PolishOfiary są po obu stronach, a największą ofiarą jest naród kaszmirski.
There are victims on both sides, and the main victim is the Kashmiri people.
PolishW przypadku UE największą ością w gardle jest rzecz jasna polityka rolna.
In the case of the EU, of course, it is mainly agricultural policy that sticks in the craw.
PolishChcemy uporać się z tym jak najszybciej i wywierając możliwie największą presję.
We want to get on with this as quickly as possible and to keep the pressure on as much as possible.