Polsk-engelsk oversættelse af "narażać na szwank"

PL

"narażać na szwank" engelsk oversættelse

PL narażać na szwank
volume_up
{verbum}

narażać na szwank (også: zagrozić, zaszkodzić, stanowić zagrożenie)
Ważne by nie narażać na szwank wysiłków poczynionych w celu zwiększenia dostępności regionów najbardziej oddalonych.
It is important not to jeopardise the efforts made to overcome the ORs' accessibility deficit.
Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy nadal narażać na szwank środowisko rolników, które jest ofiarą stałej izolacji.
If we do not, we will continue to jeopardise the agricultural world, which is a victim of its continuing isolation.
Nie można tego bezzasadnie narażać na szwank, czyli tylko dlatego, że taki zawód nie istnieje gdzie indziej.
This must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.

Lignende oversættelser "narażać na szwank" på engelsk

narażać verbum
na præposition
na pronomen
English
szwank substantiv

Eksempelsætninger "narażać na szwank" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDlaczego mamy wchodzić w grę z przeciwnikami WTO i narażać na szwank wizerunek tej instytucji?
Why play into the hands of the opponents of the WTO and put the image of this institution at stake?
PolishMusimy wyciągnąć dłoń do narodu węgierskiego, nie wolno nam jednak narażać na szwank przyszłości naszej demokracji.
We must reach out to the Hungarian people, but our future democracy cannot be compromised.
PolishNie możemy po drodze narażać na szwank produkcji.
We do not need to damage production in the process.
PolishNie można tego bezzasadnie narażać na szwank, czyli tylko dlatego, że taki zawód nie istnieje gdzie indziej.
This must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
PolishWszelkie przyszłe umowy w ramach WTO nie mogą jednak niepotrzebnie narażać na szwank ważnych sektorów naszej unijnej gospodarki.
However, any future WTO agreement must not unnecessarily expose vital sectors of our EU economy.
PolishUnia Europejska nie może narażać na szwank różnorodności kulturowej ani wypaczać i traktować instrumentalnie pojęcia kultury.
The European Union cannot put our cultural diversity at risk, or misrepresent and exploit the notion of culture
PolishDlatego też surowość nie może narażać na szwank ani inwestycji koniecznych dla naprawy gospodarczej, ani finansowania podstawowych reform.
Therefore, austerity must not put at risk either the investment necessary for economic recovery or the financing of essential reforms.
PolishNie należy narażać na szwank gospodarczych wyników osiąganych przez oba koncerny, zaś wsparcie finansowe powinno skupiać się głównie na badaniach.
The economic performance of the two companies must not be jeopardised, and financial support should focus primarily on research.
PolishKomisja cieszy się bardzo dobrą opinią i wysokim kredytem zaufania we wszystkich tych sprawach, którego zdecydowanie nie chcemy narażać na szwank.
The Commission has a very good reputation and a level of credibility in all these matters that we certainly do not want to put at risk.
PolishUważamy jednak, że nie może ono narażać na szwank jakości usług społecznych, w szczególności w obszarach, w których gospodarka społeczna odgrywa znaczącą rolę.
However, we believe that this must not undermine the quality of public services, particularly in areas where the social economy also plays a significant role.
PolishWreszcie Salih Mahmoud Osman ostrzegał także, że interesy polityczne nie mogą narażać na szwank sprawiedliwości i rozliczalności, i że należy przerwać krąg bezkarności.
Lastly, Mr Osman also warned that justice and accountability must not be compromised by a political deal and that the cycle of impunity must be broken.
PolishZe swej strony władze Sri Lanki muszą odpowiedzieć na obawy wyrażane przez przyjaciół w społeczności międzynarodowej, aby nie narażać na szwank zasad GSP+.
For its part, the Sri Lankan authorities need to address the concerns expressed by friends in the international community so there is no excuse for GSP+ status to be compromised.