Polsk-engelsk oversættelse af "nawiązać"

PL

"nawiązać" engelsk oversættelse

volume_up
nawiązać {refl. vb.}

PL nawiązać
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

Musimy też nawiązać dialog umożliwiające wzmocnienie regionalnych stosunków handlowych.
We also need to establish dialogue with a view to strengthening the regional trade relationship.
Chcemy także nawiązać jak najlepsze relacje z tym krajem.
We also want to establish the best possible relations with Ukraine.
Na zakończenie pragnę podkreślić potrzebę dialogu politycznego, który będziemy musieli niedługo nawiązać.
In conclusion, I should like to point to the political dialogue we shortly need to establish.
nawiązać (også: odwołać się do)
Pragnę nawiązać do sytuacji na Cyprze, na którym skupia się teraz uwaga.
I should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Już o tym wspominano, ale chciałbym w tym miejscu nawiązać do Chin.
It has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
Pierwszym z nich, do którego pragnę nawiązać, jest wysoki wskaźnik śmiertelności.
The first of these to which I wish to refer is the high loss rate.
nawiązać
W nawiązaniu do zwracania uwagi partnerskiego kraju na konieczność rozdziału władzy: jeśli Parlament Europejski nie wymaga go w ramach Unii, takie żądanie jest w istocie nie do przyjęcia.
As for its claim to draw a partner country's attention to the need for a separation of powers when this House demands no such thing within the Union, it is, in fact, unbearable.
Dlatego też należy znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą nam nawiązać kontakt z tymi, którzy stanowią ogniwo łączące szczebel decyzyjny ze szczeblem wdrażania.
This is why solutions must be found to bring us into contact with those who form the link between the decision-making and implementation levels.
Wszyscy chcielibyśmy umożliwić młodym matkom nawiązanie silnej więzi z ich dziećmi w okresie rekonwalescencji po porodzie.
We all share the desire to enable new mothers to form a strong bond with their babies during the period of convalescence after giving birth.
Poszliśmy dalej: nawiązaliśmy kontakt z Uniwersytetem Technologicznym na Jamajce. ~~~ gdzie obecnie wykładam.
We have gone further: we have formed a relationship with the University of Technology, Jamaica, where I now have an appointment.
nawiązać (også: nawiązywać)
volume_up
to enter into {vb.} (correspondence, conversation)
Rząd będzie musiał zwyczajnie nawiązać dialog z ludźmi o odmiennych poglądach.
The government will simply have to enter into dialogue with people who hold dissenting views.
Należy nawiązać zorganizowany dialog z młodzieżą.
They must enter with them into a structured dialogue.
Jesteśmy gotowi nawiązać szczególne relacje, o których pan wspomniał.
Mr Barroso, we are ready to enter into the special partnership that you referred to.
to hark back to sth

Synonymer (polsk) for "nawiązać":

nawiązać

Eksempelsætninger "nawiązać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishChcemy nawiązać kontakt z kimś w sklepie, ale nie otrzymujemy odpowiedzi .
You try to get in touch with someone in the shop but do not get an e-mail response.
PolishChciałbym również nawiązać do protokołu z Kioto, o którym kilkakrotnie wspomniano.
I should also like to talk about the Kyoto Protocol, which was referred to several times.
PolishWładze muszą starać się nawiązać i podjąć otwarty dialog z siłami politycznymi.
The authorities must seek, and take seriously, an open dialogue with the political forces.
PolishChcę też nawiązać do Kurdów, a mianowicie do uznania ich za mniejszość narodową.
I would also like to mention the Kurds, and namely to recognise them as a national minority.
PolishChciałbym nawiązać do opinii pana Busuttila na temat szerzej zakrojonej współpracy z Libią.
I would like to mention Mr Busuttil's views on greater cooperation with Libya.
PolishTak więc, aby nawiązać taki dialog z ciałem, musimy mówić językiem ciała.
So to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
PolishChciałabym nawiązać do nich i bardzo mocno poprzeć niektóre z przedstawionych propozycji.
I would like to come back to them and to support very strongly some of her proposals.
PolishChciałbym nawiązać do dwóch z nich i podkreślić wagę tego nawiązania.
I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
PolishPozwolę sobie nawiązać do kilku konkretnych kwestii poruszonych w debacie.
Let me address some specific questions that were raised in the debate.
PolishW tym miejscu chciałbym nawiązać do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł Szegedi.
At this point I would like to pick up on something that Mr Szegedi mentioned a moment ago.
PolishChciałabym nawiązać do pewnych kwestii, o których już tutaj mówiono.
(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
PolishMusimy być w stanie nawiązać porozumienie z naszymi głównymi zamorskimi sojusznikami.
We must be able to build convergence with our main allies overseas.
PolishChciałbym nawiązać do znakomitej argumentacji pani posłanki Lévai.
Mr President, I would like to take up Mrs Lévai's excellent argument.
PolishChciałbym nawiązać do wypowiedzi pana posła Watsona.
Madam President, I would like to come back on what Mr Watson said.
PolishChciałam jedynie nawiązać do kilku poruszonych tu kwestii.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
PolishDrugie wystąpienie, do którego chcę nawiązać, dotyczyło kwestii policji w Irlandii Północnej.
The other speech concerned the issue of policing in Northern Ireland.
PolishPragnę także nawiązać do jednego komentarza pana posła László Surjána.
I would also like to talk about one comment made by László Surján.
PolishNie możemy sobie pozwolić na marginalizowanie Rosji; musimy nawiązać z nią konstruktywny dialog.
We cannot afford to marginalise Russia, we have to engage with it in a constructive way.
PolishChciałbym w swoim końcowym wystąpieniu nawiązać do kwestii omawianych tu w trakcie debaty.
I would like to make my closing speech based on what has been discussed here during this debate.
PolishOd tego też czasu prezydencja miała w Komisji stabilnego partnera, z którym mogła nawiązać współpracę.
The Presidency now had a stable counterpart in the Commission to work with.