Polsk-engelsk oversættelse af "obniżyć"

PL

"obniżyć" engelsk oversættelse

volume_up
obniżyć {refl. vb.}

PL obniżyć
volume_up
{verbum}

Jeżeli leczenie jest skuteczne, należy obniżyć dzienną dawkę do½ tabletki.
If treatment is successful, lower the dose to half a tablet a day.
Dwie substancje czynne działają razem, aby obniżyć ciśnienie krwi.
The two active substances work together to lower your blood pressure.
Dlaczego więc nie obniżyć progu dla tego sektora jeszcze bardziej?
Why should we not lower the threshold more for this sector?
Wykorzystanie energii geotermicznej pomoże obniżyć koszty energii w nowej siedzibie.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Co do tej pory zrobiono, aby obniżyć koszty pracy i obniżyć opodatkowanie firm?
(PL) Mr President, what has been done so far to reduce the corporate tax burden?
Jeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
obniżyć (også: obniżać, odejmować, odjąć)
volume_up
to dock {tr.vb.} [brit.eng.] (reduce)
Well, l`m docking your salary.
To pomoże obniżyć koszty ponoszone przez konsumentów i polepszy koniunkturę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
This will help drive down costs for consumers and boost business for small and medium enterprises.
Potrzeba różnych działań jeżeli mamy zmniejszyć fluktuację cen energii, a zwłaszcza obniżyć je.
Various actions are needed if we are to reduce energy price fluctuations and, more especially, drive down prices.
obniżyć (også: usuwać, obniżać, odwołać, spuszczać)
Przyczyny obniżenia przyrostu są bardzo złożone i wykraczają poza kwestie socjalne i również zabezpieczenie materialne.
The reasons for the drop in population growth are very complex and transcend social issues and material security.
W grupie pacjentów z silną aktywacją układu renina– angiotensyna– aldosteron może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej.
Patients with a strongly activated renin-angiotensin-aldosterone system may experience an excessive drop in blood pressure following the initial dose.
Podczas komunizmu Romowie mieli pracę i swobodny dostęp do opieki społecznej i edukacji; po epoce komunistycznej ich standard życia uległ obniżeniu.
During Communism, Roma had jobs and free access to health care and education; after Communism their living standards dropped.
obniżyć (også: ostrzyc, obniżać, przycinać, podcinać)

Eksempelsætninger "obniżyć" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishCzęsto utrzymuje się również, że w konsekwencji moglibyśmy obniżyć koszty energii.
It is often maintained that, as a result, we could also make energy cheaper.
PolishLek ORACEA może obniżyć skuteczność niektórych antybiotyków, w tym penicyliny.
ORACEA may make certain antibiotics, including penicillins, less effective.
PolishOznacza to, że musimy obniżyć produkcję o ponad 6 milionów ton cukru.
This means that we have to take more than 6 million tonnes of sugar out of production.
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low (hypoglycaemia).
PolishMusimy obniżyć stężenie dwutlenku węgla w atmosferze do najwyżej 350 ppm.
We must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
PolishInwestycje te mogą usprawnić działanie systemów kontroli i obniżyć koszty.
The investment entailed could make control systems more efficient and cheaper to operate.
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are not eating enough your blood sugar level may become too low
PolishMusimy obniżyć wskaźnik bezrobocia wśród kobiet, mężczyzn, młodzieży oraz osób starszych.
We need to get the unemployment rate down for women, men, young people and older people.
PolishKupowanie lub sprzedawanie linków z rankingu PageRank może obniżyć jakość wyników wyszukiwania.
Buying or selling links that pass PageRank can dilute the quality ofsearch results.
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
the availability of your insulin in the country you are visiting,
Polishw przypadku spożycia zbyt małej ilości pokarmu stężenie cukru we krwi może się obniżyć
If you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase (hyperglycaemia).
Polish2$ za metr kwadratowy, my to robimy za 1.18$ i nadal możemy obniżyć tę cenę.
Question of scale. ~~~ If you can bring in more rats, we can actually make the output even bigger.
PolishLeczenie hormonem wzrostu może obniżyć wrażliwość na insulinę oraz może zaburzyć tolerancję glukozy.
Growth hormone therapy may decrease insulin sensitivity and impair glucose tolerance.
PolishPrzez rok udało im się obniżyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach o 8%.
They have succeeded in reducing road deaths by over 8% a year.
PolishSkojarzone stosowanie obu leków pozwala skuteczniej obniżyć IOP niż stosowanie każdego z nich z osobna.
The combined effect gives better lowering of IOP than either medicine alone.
PolishRozważyć obniżenie dawki o 25 % Obniżyć dawkę o 50 % Obniżyć dawkę o 75 %
Standard dose of 60 - 75mg/ m2 Consider a 25 % dose reduction 50 % dose reduction 75 % dose reduction
PolishW obszarach, w których są już obszerne rozporządzenia, nie może on obniżyć wysokich standardów.
In areas where there is already broad-based regulation, it cannot pull down higher standards.
PolishMusi nam się także udać obniżyć nasze rachunki za energię pomimo gwałtowniejszego wzrostu gospodarczego.
We must succeed, however, in reducing our energy bills despite stronger economic growth.
PolishPomaga obniżyć stężenie cukru we krwi, zwłaszcza po posiłkach.
It helps to decrease blood sugar levels, especially after meals.
PolishNie sugerujemy, że należy obniżyć nasze standardy społeczne.
We are not suggesting that our social standards should be lowered.