Polsk-engelsk oversættelse af "od"

PL

"od" engelsk oversættelse

EN
EN
PL

od {præposition}

volume_up
od (også: z, do, przez, ze)
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
To deliver thee from the way of evil, From the men that speak perverse things;
Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę moję od upadku.
For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, [And] my feet from falling.
od (også: do, przez)
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa. ~~~ Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa.
Let's start with the first photograph NASA obtained of planet Mars.
od (også: ode)
Mówiąc najprościej, odsuwamy się od nieprzyjemnych dźwięków w stronę miłych.
At the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Nie jest to region oddalony od nas o tysiące kilometrów; to bardzo blisko.
It is not thousands of kilometres away from us; it is very close.
od (også: przez)
Jest niepodległym państwem od 1964 roku i republiką konstytucyjną od 1974 roku.
It has been an independent nation since 1964 and a constitutional republic since 1974.
Od 1970 roku potroiliśmy, a od 1982 roku podwoiliśmy przejechany dystans.
We've tripled the miles that we drive since 1970 and doubled them since 1982.
Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
od (også: jak)
Przeciętny Amerykanin był 20 razy bogatszy od przeciętnego Chińczyka.
The average American used to be more than 20 times richer than the average Chinese.
Niezależnie od wyglądu tabletki, kapsułka będzie zawsze od niej skuteczniejsza.
If you have capsules, they're more effective than tablets in any form.
ZOSTAVAX okazał się skuteczniejszy od placebo w zapobieganiu rozwoju półpaśca.
ZOSTAVAX was more effective than placebo in preventing the development of shingles.
od (også: z, ze)
volume_up
fae {prp.} [skot.eng.]
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Podatek od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Tax on civil law transactions is governed by the Tax on Civil Law Transactions Act.
Tenci jest dział człowieka niepobożnego od Boga, to dziedzictwo naznaczone mu od Boga.
This is the portion of a wicked man from God, And the heritage appointed unto him by God.

Synonymer (polsk) for "od":

od

Eksempelsætninger "od" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Polish* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.
* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
PolishDawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
Your doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
PolishJaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
How Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
PolishKlirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.
Plasma clearance, volume of distribution and half-life are independent of dose.
PolishJeśli mogę pozwolić sobie na krytykę, wolę ambitne reformy od ambitnych ambicji.
If I might be critical, I prefer ambitious reforms before ambitious ambitions.
PolishMyślę, że dokonując syntezy tej pracy, zaczyna się od 3 kluczowych spostrzeżeń.
And I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
PolishZatem włoska delegacja Partii Demokratycznej postanowiła wstrzymać się od głosu.
Hence, the Italian delegation of the Democratic Party (PD) decided to abstain.
PolishMoim zdaniem, zaczyna się ona od jasnych, zrozumiałych informacji dla obywateli.
This in my opinion starts with clear, understandable information for citizens.
PolishPojawienie się odporności wykazano po dwóch tygodniach od pierwszego szczepienia.
Onset of immunity has been demonstrated 2 weeks after primary vaccination course.
PolishObjawy choroby mogą nie być widoczne przez 6 tygodni do 6 miesięcy od zakażenia.
Signs of the disease may not be seen for 6 weeks to 6 months after infection.
PolishWymagane leczenie zależy od istoty i ciężkości przebiegu działań niepożądanych.
The treatment required depends on the nature and severity of the adverse reaction.
PolishPowaga naszych zamiarów wymaga od nas zdecydowanej wiarygodności instytucjonalnej.
The seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
PolishOd wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
PolishOd nowej Komisji oczekujemy zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
We expect the new Commission to restructure the Posting of Workers Directive.
PolishMożemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
We can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
PolishAle miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
My covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.
PolishCzy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
Did that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
PolishPrzedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
PolishRynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
The internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.