PL odejść
volume_up
{verbum}

1. generel

Teraz musimy odejść od strategii zwanej strategią wyjścia.
Now we must leave this strategy, this so-called exit strategy, behind.
Prezydent Mubarak musi odejść, trzeba to wyraźnie stwierdzić.
President Mubarak has to leave, that has to be made clear.
Tonight, I would like to leave with you.
odejść (også: odchodzić)
volume_up
to drift away {vb.} (from sth)
odejść (også: zginąć, kipnąć, konać, umierać)
Gdybym nie odeszła, gdybym nie miała tych wszystkich kochanków, również bym umarła.
If I had not left, if I had not had all these lovers, I would have died too.
volume_up
to kick the bucket {vb.} [hverd.] [talemåde]
A postąpiwszy trochę, padł na ziemię i modlił się, aby, jeźli można, odeszła od niego ta godzina;
And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass away from him.
Zasię po wtóre odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja.
Again a second time he went away, and prayed, saying, My Father, if this cannot pass away, except I drink it, thy will be done.
odejść (også: odchodzić, oddalić się)
Twoja robota jutro to wpuścić nas, zamknąc nas, odejść.
Your job tomorrow is put us in, seal us in, walk away.
Chcieliśmy całkowicie odejść od ówczesnej technologii, od tego, czego używano do tej pory.
Our first revelation was to completely abort and walk away from the technology of the day, the status quo, the state of the art.
W związku z tym cieszą mnie wczorajsze słowa pana Gordona Browna: "nie odejdziemy”.
It was therefore good, yesterday, to hear Gordon Brown's clear message when he declared 'we will not walk away!'

2. "od kogoś"

odejść (også: odchodzić)
volume_up
to walk out {vb.} (on sb)

Eksempelsætninger "odejść" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMusimy także, co podkreślało już wielu mówców, odejść od otwartej metody koordynacji.
As many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
PolishUważam, że powinniśmy odejść od pojęcia pieniędzy europejskich.
Mr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
PolishKaddafi musi odejść i Europa musi czynić aktywne starania, by tak się stało.
Gaddafi must go and Europe must play an active role in bringing that about.
PolishMusimy postarać się odejść od gospodarki ryzykownej i zwrócić się ku gospodarce realnej.
We have to try and do away with the risk economy and move towards the real economy.
PolishMusimy odejść od całej tej złożoności na rzecz ogólnych zasad i celów.
We have to migrate from all this complexity towards general principles and goals.
PolishMusi Pani kroczyć naprzód z siłą, wysłać jasny sygnał: Mubarak musi odejść już teraz.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
PolishZobaczyłem starszego mężczyznę stojącego w progu, po kolana w wodzie, nie chcącego odejść.
I saw an old man standing at his gate, knee-deep in water, refusing to move.
PolishCzasem jednak dla dobra demokracji warto nieco odejść od ustalonych norm.
Sometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
PolishTedy go prosili, aby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść.
And they entreated him that he would not command them to depart into the abyss.
PolishMusimy odejść od narodowego ego na rzecz większej skuteczności na szczeblu europejskim.
We need to move away from national egos and towards greater effectiveness at European level.
PolishObecnie nawiązywane jest połączenie i właśnie dlatego muszą mi Państwo wybaczyć i pozwolić odejść.
The call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
PolishNie można jednak odejść od przyświecającej nam zasady solidarności.
However, we must not depart from our guiding principle of solidarity.
PolishI po upływie 9 dnia pozwolili jej odejść p. Drucker , żonie, matce i babci.
And at about the nine day mark, they let her go -- Mrs. Drucker, a wife, a mother and a grandmother.
PolishOdpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, żem ja jest; jeźli tedy mię szukacie, dopuśćcież tym odejść;
Jesus answered, I told you that I am [he]; if therefore ye seek me, let these go their way:
PolishChwycili go; nie chciałam odejść, uklęknęłam i błagałam ich: >>Proszę, zabijcie mnie zamiast niego!
They seized him; I refused to go, knelt down and pleaded with them: ”Please kill me instead!
PolishChcemy i musimy odejść od społeczeństwa, którego podstawą funkcjonowania są produkty naftowe.
We want and we need to move away from this oil-based society.
PolishW jaki sposób mamy osiągnąć punkt, w którym Kaddafi będzie musiał odejść?
How do we get to the point where Gaddafi has to go?
PolishMusimy pomóc temu regionowi, w tym Kirgistanowi zbliżyć się ku współpracy i odejść od konfrontacji.
We need to help this region and Kyrgyzstan to move towards cooperation and away from confrontation.
PolishMusimy odejść od budżetu reaktywnego w kierunku budżetu proaktywnego i nowej koncepcji politycznej.
We need to get away from a reactive budget, towards a proactive budget and a new political concept.
PolishOdnośnie do drugiej kwestii, musimy odejść od korzystania z ropy naftowej.
As a second point, we must move away from oil.