Polsk-engelsk oversættelse af "odnośny"

PL

"odnośny" engelsk oversættelse

PL odnośny
volume_up
{adjektiv maskulin}

odnośny (også: odpowiedni, ważny, istotny, trafny)
Co się tyczy infrastruktury, odnośne projekty są na różnych etapach zaawansowania.
With regard to infrastructure, the relevant projects are at different stages of development.
Odnośne ustępy w dokumencie zostały zmienione i nie wchodzą one w zakres mojej opinii.
The relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
W związku z powyższym oświadczamy, że nie zgadzamy się ze stanowiskiem, że należy otworzyć odnośny rozdział dotyczący energetyki.
As such, we declare that we disagree with the position that the relevant energy chapter should be opened.

Synonymer (polsk) for "odnośny":

odnośny

Eksempelsætninger "odnośny" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDlatego odnośny sektor przemysłu będzie miał dostatecznie dużo czasu, żeby opracować inne, bezpieczniejsze substancje.
The industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
PolishUważam, że w swoim obecnym brzmieniu porozumienie zapewnia, że bezpieczny wywóz substancji jest gwarantowany, a nawet że odnośny poziom ochrony został podniesiony.
I think that the wording in the agreement ensures that the safe export of substances is guaranteed and even strengthened.
PolishZastanawiam się więc, po co mielibyśmy wyrzucać ich teraz, skoro niedługo ich przyjmiemy z powrotem i przejmiemy odnośny eksport dzięki umowie o wolnym handlu?
So I wonder: why throw them out now when we are about to take them in and absorb these exports through a free trade agreement?
PolishMusimy naciskać na odnośny sektor przemysłu i zachęcać do inwestowania w alternatywne i odpowiednie pod względem biologicznym produkty, które byłyby równie, a może nawet bardziej skuteczne.
We need to push and urge industry to invest in alternative, biologically sound products which are equally if not more effective.
PolishTo duże międzynarodowe koncerny farmaceutyczne zadecydowały w tym niemieckim przypadku, że to urządzenie z tworzywa sztucznego i odnośny lek stanowią nierozłączną całość.
It is the large multinational pharmaceuticals industry that has decided, in the German case, that this plastic gadget and the medicine belong together.
PolishJednakże odnośny sektor jest głęboko zaniepokojony, ponieważ Parlament Europejski nie zdaje sobie sprawy ze skutków, które przedmiotowa regulacja może wywołać w przyszłości.
However, the industry is deeply concerned because the European Parliament does not understand the impact that this regulation may have in the future.