Polsk-engelsk oversættelse af "odwołać się do"

PL

"odwołać się do" engelsk oversættelse

PL odwołać się do
volume_up
{refleksivt verbum}

odwołać się do (også: nawiązać)
Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby odwołać się do ich własnych dokumentów.
I think it is important to refer to their own documents.
Na szczęście możemy odwołać się do doświadczeń zdobytych podczas wdrażania systemu transferu punktów (CTS).
Fortunately, we can refer to the experience acquired as part of the credit transfer system (CTS).
W tym względzie muszę oczywiście odwołać się do wspólnych ram odniesienia dotyczących prawa umów.
In that respect, I must of course refer to the work on the common frame of reference to do with contract law.

Lignende oversættelser "odwołać się do" på engelsk

odwołać verbum
się pronomen
do substantiv
English
do præposition
do

Eksempelsætninger "odwołać się do" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNie rozumiem, dlaczego tym razem postanowiliśmy odwołać się do tych aspektów politycznych.
I cannot understand why this time we have chosen this political link.
PolishNikt nie może odwołać się do wymówki, że "nie wiedzieliśmy o niczym”.
No one can fall back on the excuse that 'we knew nothing'.
PolishSkoro rząd Haiti nie dba o swoich obywateli, musimy odwołać się do koncepcji obowiązku ochrony.
If the government of Haiti does not care about its own people, then we have to use the concept of responsibility to protect.
PolishDzięki temu w przypadku katastrofy można odwołać się do zasady korzystania z żywności lokalnej.
In this way, we can use the principle of the sourcing of local food to respond to the issues that may arise when disaster strikes.
PolishNaprawdę uważam, że zamiast skrupulatnie stosować przepisy powinniśmy chyba odwołać się do ducha Regulaminu.
I really think that perhaps, rather than scrupulously applying the rules, we should look at the spirit of the Rules of Procedure.
PolishWystarczy odwołać się do doświadczenia Polski.
PolishKażdy stworzony, by odwołać się do innej historycznej analogii: II Wojny Światowej, Wietnamu, trzeci był historycznie neutralny.
Each of which was designed to trigger a different historical analogy: World War II, Vietnam, and the third was historically neutral.
PolishKomisja Europejska i Rada powinny odwołać się do zasobów przyznanych im w ramach samego porozumienia międzyinstytucjonalnego.
What the European Commission and the Council must do is to turn to the resources given to them by the interinstitutional agreement itself.
PolishJeżeli linia lotnicza nie akceptuje wysokości opłat nałożonych w jej imieniu, może odwołać się do niezależnego organu regulacyjnego.
If the airlines are not satisfied with the charges levied on their behalf they can have recourse to an independent regulatory authority.
PolishJeśli uważają oni, że UE lub rząd nie działają zgodnie z ich interesem, zawsze mogą się odwołać się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
If they feel that the EU or government does not seem to be working for them, they always have the office of the Ombudsman to turn to, to seek redress.
PolishWreszcie pragnę odwołać się do kwestii poruszonej już przez mojego przedmówcę, posła Radwana, związanej z amerykańską konwergencją i globalnymi skutkami.
Finally, I would like to raise the issue, which was also dealt with by my colleague, Mr Radwan, of US convergence and global consequences.
PolishChciałbym zatem ponownie odwołać się do głosów rozsądku w Pakistanie, z których pierwszym był głos córki zmarłego gubernatora Pendżabu, Shehrbano Taseer.
I would like, therefore, to reiterate the call to the voices of reason in Pakistan that was initiated by the daughter of Punjab's deceased Governor, Shehrbano Taseer.