Polsk-engelsk oversættelse af "oraz"

PL

"oraz" engelsk oversættelse

volume_up
oraz {konj.}

PL oraz
volume_up
{konjunktion}

oraz (også: a, i, zaś, tudzież)
volume_up
and {konj.}
To są problemy współpracy energetycznej oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
I refer to the problems of cooperation in the areas of energy and security.
Pracę straciło 30% policjantów, 30% nauczycieli szkolnych oraz 30% lekarzy.
30% of police officers, 30% of schoolteachers and 30% of doctors have lost their jobs.
Towarzyszy mi smutek, nie pamiętam już nazw wiatrów oraz deszczy.
I am haunted by the fact that I no longer remember the names of the winds and the rains.
oraz (også: jak również, zarówno)
Gratuluję sprawozdawcy oraz współsprawozdawcom, jak również panu komisarzowi.
I congratulate the rapporteur and the shadow rapporteur as well the Commissioner.
Konkurencję trzeba rozpatrywać globalnie oraz wewnątrz Unii.
Competition should be looked at worldwide as well as inside the Union.
Rozpoznaje instrukcję Allow: oraz niektóre wzorce dopasowania.
It understands Allow: directives, as well as some pattern matching.

Synonymer (polsk) for "oraz":

oraz

Eksempelsætninger "oraz" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishUstnik składa się z przycisku, dwóch kostek gitarowych oraz sporej ilości kleju.
The mouthpiece consists of ... a button, two guitar picks and lots of hot glue.
PolishStanowi ona 10% ogółu przedsiębiorstw europejskich oraz 6% ogółu zatrudnienia.
Overall, it constitutes 10% of Europe's enterprises and 6% of the labour market.
PolishWniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
PolishMówię o kryzysie klimatycznym, kryzysie żywnościowym oraz kryzysie finansowym.
I am talking about the climate crisis, the food crisis and the financial crisis.
PolishPopieram pytania zadane przez pana Vissera i innych mówców oraz ich stanowisko.
I endorse the questions and position adopted by Mr Visser and the other speakers.
PolishW badaniach podawano pioglitazon oraz sulfonylomocznik w oddzielnych tabletkach.
These studies used pioglitazone and sulphonylureas given as separate tablets.
PolishBozentan jest induktorem cytochromu P450 (CYP), izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4.
Bosentan is an inducer of the cytochrome P450 (CYP) isoenzymes CYP2C9 and CYP3A4.
PolishTruvada zawiera dwie substancje czynne: emtrycytabinę oraz tenofowir dizoproksylu.
Truvada contains two active substances, emtricitabine and tenofovir disoproxil.
PolishNie zaleca się podawania leku Ebixa dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Ebixa is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
PolishNie zaleca się podawania leku Axura dzieciom oraz młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Axura is not recommended for children and adolescents under the age of 18 years.
PolishProblem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.
The problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
PolishWreszcie, lekceważy się w nim domniemanie niewinności oraz prawo do obrony własnej.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
PolishWskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
Polish3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
Adopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
PolishCieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.
I welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.
PolishSystemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
PolishAmlodypina w tych dawkach powodowała przedłużenie ciąży oraz czasu trwania porodu.
Amlodipine at this dose level prolonged both the gestation and labour duration.
PolishWiążą się one z zagospodarowaniem wypalonego paliwa oraz odpadów promieniotwórczych.
The decommissioning work includes dealing with spent fuel and radioactive waste.
PolishSą setki zabitych, których śmierć opłakujemy oraz znacznie większa liczba rannych.
There are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
PolishPadło pytanie dotyczące wyborów oraz tego, czy nadal należy je przeprowadzić.
A question was asked about the elections and whether they should still be held.