Polsk-engelsk oversættelse af "pała"

PL

"pała" engelsk oversættelse

volume_up
pałać {refl.vb.}

PL pała
volume_up
{feminin}

1. generel

pała (også: towarzystwo, klub, drąg, maczuga)
volume_up
club {substantiv}
pała
volume_up
cosh {substantiv}
pała (også: pałka, pejcz, ster, patyk)
volume_up
stick {substantiv}

2. hverdags

pała (også: głowa)
volume_up
nob {substantiv} [hverd.]
pała (også: głowa, mózgownica)
volume_up
noddle {substantiv} [hverd.]

3. vulgær

pała (også: kutas, chuj, fiut, kutafon)
volume_up
cock {substantiv} [vulg.]

4. "głowa", hverdags

pała
volume_up
dome {substantiv} [slang]

Eksempelsætninger "pała" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishUwolniono niektórych więźniów, w tym Valerego Pala, którego oswobodzenia sami się domagaliśmy.
Some prisoners have been freed, including recently, ladies and gentlemen, Valery Pal, whose release we had demanded.
PolishW czasie, gdy bogate państwa Zachodu palą żywność, na całym świecie głoduje ponad 850 milionów ludzi.
At a time when wealthy Western countries are burning food, more than 850 million people are starving across the world.
PolishMaksymalna tolerowana dawka produktu Tarceva u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy aktualnie palą papierosy wynosiła 300 mg.
The maximum tolerated dose of Tarceva in NSCLC patients who currently smoke cigarettes was 300 mg.
PolishPacjenci z POChP i (lub) pacjenci, którzy dużo palą mogą mieć zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu w czasie leczenia lekiem Remicade.
Patients with COPD and/or patients who are heavy smokers may be at increased risk for cancer with Remicade treatment.
PolishPalenie tytoniu jest kosztowne dla społeczeństwa i, co więcej, rachunek ten płaci na koniec pozostałe 70 % Europejczyków - ci, którzy nie palą.
Smoking is expensive for society, and, furthermore, the 70% of Europeans who do not smoke end up paying the bill.
PolishAnalizy sugerują, że dziecko, którego rodzic używa tytoniu, w istocie "wypala” co czwartego papierosa z tych, które palą jego rodzic.
Studies suggest that a child whose parent uses tobacco actually 'smokes' every fourth cigarette that his or her parent smokes.
PolishJa także, poprzez tę rezolucję, podzielam obawy dotyczące postępów w bitwie przeciw paleniu biernemu, narzuconemu tym, którzy nie palą.
I share the concern, through this resolution, of making progress in the battle against passive smoking imposed on those who do not smoke.
PolishNastępnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie pana posła Pála Schmitta w imieniu Komisji Kultury i Edukacji, na temat roli sportu w edukacji.
The next item is the report by Pál Schmitt, on behalf of the Committee on Culture and Education, on the role of sport in education.
Polish(RO) Chciałbym zacząć od gratulacji dla pana posła Pála Schmitta za spójne i przydatne sprawozdanie dotyczące obecnej sytuacji w szkolnictwie wyższym.
(RO) I wish to begin by congratulating Pál Schmitt for the coherent and relevant report on the current situation in higher education.
PolishGłosowałem za przyjęciem sprawozdania Dialog uczelni i przedsiębiorstw: Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni, przygotowanego przez Pála Schmitta.
I endorsed the Schmitt report on university-business dialogue: a new partnership for the modernisation of Europe's universities.
PolishPopieram sprawozdanie Pala Schmitta i zgadzam się całkowicie z tym, jak ogromne znaczenie ma kształcenie młodych ludzi na wszystkich szczeblach edukacji.
I endorse the Schmitt report and agree entirely that the education of young people at all stages of the process is of enormous significance.
PolishWedług wiedzy rodziców przebywa on z dwudziestoma sześcioma innymi więźniami w celi wyposażonej zaledwie w 6 prycz, a współwięźniowie w celi bez przerwy palą tytoń.
To his parents' knowledge, he is held in a cell where there are 26 prisoners, but only 6 beds and people smoke in the cell constantly.
PolishOsoby palą tytoń ce Dawka począ tkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów niepalą cych nie wymagająrutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów palą cych.
The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
PolishWydaje mi się, że jest to warte zachodu, ponieważ pomaga nam to zrozumieć co można zrobić jeśli chcemy zmniejszyć ilość ludzi, którzy palą flagi.
I think it's worth the trouble because, again, it just helps us to understand. ~~~ If you want to reduce the number of people who are burning flags, it helps to understand what makes them do it.
PolishOsoby palą tytoń ce Dawka począ tkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów niepalą cych nie wymagająrutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów palą cych.
The clinical consequences are likely to be limited, but clinical monitoring is recommended and an increase of olanzapine dose may be considered if necessary (see section 4.2).
PolishOsoby palą tytoń ce Dawka począ tkowa i zakres stosowanych dawek u pacjentów niepalą cych nie wymagająrutynowej korekty w porównaniu z dawkami stosowanymi u pacjentów palą cych.
When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose.
PolishUstawa o ograniczeniu użycia tytoniu została na Litwie przyjęta dość przychylnie i, prawdę mówiąc, nawet sami palacze przyznają, że palą teraz mniej, a niektórzy całkiem rzucili palenie.
In Lithuania, the Law on Tobacco Control was accepted quite willingly and in truth, even smokers themselves admit that they are now smoking less or, in some cases, have even stopped altogether.