Polsk-engelsk oversættelse af "państwowy"

PL

"państwowy" engelsk oversættelse

PL państwowy
volume_up
{adjektiv maskulin}

państwowy (også: rządowy)
Gwarancje państwowe są oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
The Export Credit Insurance Corporation offers government guarantees.
Program rozpoczęto w 16 szkołach, a rozprzestrzenił się do 1500 szkół państwowych.
This program started with 16 schools and spread to 1,500 government schools.
Popieraliśmy ją w najtrudniejszych momentach i to nie tylko na szczeblu państwowym jako rząd.
We supported it at the most difficult moments and not simply at state level as a government.
państwowy (også: krajowy, narodowy, narodowe, narodowa)
Natomiast dobrze, że mamy państwowy program pomocowy i że Komisja do niego dopuszcza.
However, it is good that we have a national aid programme and that the Commission allows this.
Ich repertuar zawiera Chorwacki hymn państwowy, Bośniackie pieśni miłosne i Serbskie duety.
Their repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
I nagle zdałem egzamin państwowy, znalazłem się w bardzo pięknej szkole średniej w Kenii.
And all of a sudden I passed the national examination, found myself in a very beautiful high school in Kenya.
volume_up
public {adj.}
Nadwyręża ona infrastrukturę i usługi państwowe.
It is putting unbearable strains on infrastructure and public services.
Każdy poziom bezpieczeństwa publicznego i ochrony jest ważnym zagadnieniem dla instytucji państwowych.
Public safety and security is an important issue for governments at all levels.
Nie muszą to być porty państwowe, ale sektor publiczny musi za nie odpowiadać.
Ports do not have to be state-run, but the public sector must take responsibility for them.
państwowy (også: stanowy)
volume_up
state {adj.}
Pamiętajmy, że monopol, tak prywatny, jak i państwowy ogranicza konkurencję.
Let us remember that a monopoly, whether privately-owned or state-owned, restricts competition.
Siły zbrojne wdrażają państwowy monopol na przemoc.
The armed forces implement the state monopoly on violence.
Szczebel państwowy "pana Lizbony" był pozytywny i pobudzający.
At state level 'Mr Lisbon' was positive and stimulating.
państwowy
państwowy
Pamiętajmy, że monopol, tak prywatny, jak i państwowy ogranicza konkurencję.
Let us remember that a monopoly, whether privately-owned or state-owned, restricts competition.
Problem polega na tym, że agencje regulacyjne są bardzo powiązane z interesami spółek państwowych.
The problem is that the regulatory agencies remain very mixed in with the interests of state-owned companies.
Oszczędności plus wezwanie do wyprzedania ostatnich państwowych sreber nie uratuje Grecji.
Austerity demands as well as the call to sell off the last of the state-owned silver will not rescue Greece.
państwowy
To uczyni rolników ofiarami biurokratycznego, państwowego systemu kontroli.
This will turn farmers into the victims of a bureaucratic, state-run control system.
Nie muszą to być porty państwowe, ale sektor publiczny musi za nie odpowiadać.
Ports do not have to be state-run, but the public sector must take responsibility for them.

Synonymer (polsk) for "państwowy":

państwowy
Polish

Eksempelsætninger "państwowy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNie używam określenia "dług państwowy”, bo jest to dług obywateli.
I will not say sovereign debt, it is citizens' debt.
PolishPo pierwsze, EBC może teraz określać ilościowo dług państwowy.
Firstly, the ECB can now monetise sovereign debts.
PolishDzięki informacji o poziomie ekspozycji na dług państwowy podmioty rynkowe mogą samodzielnie dokonać oceny ryzyka.
By reporting the level of exposure to sovereign debt, the market players can make their own risk assessments.
PolishWynika to z faktu, że szok zakładany przez EBA miałby wpływ wyłącznie na dług państwowy trzymany w portfelach handlowych banków.
This is because the shock envisaged by the EBA would only have an impact on sovereign debts held in the banks' trading book.
PolishWiększa obecność Europy przyniesie większą efektywność i będzie naszą odpowiedzią na globalizację, na przyszłość i na dług państwowy.
More Europe will also create more efficiency and is our response to globalisation, to the future and to sovereign debt.
PolishPokazuje on, że gdybyśmy mieli silny budżet, nie doszłoby do ataku spekulacyjnego na dług państwowy Grecji czy Portugalii.
It proves that if we had a strong budget, there would not have been a speculative attack on the sovereign debts of Greece or Portugal.
PolishDlaczego próbuje się ukrywać całkowity poziom narażenia banków na dług państwowy, zwłaszcza kiedy wszyscy znamy prawdopodobną rzeczywistość?
Why try and hide the full level of banks' exposure to sovereign debt, especially when we all know the likely reality?
PolishKapitalizm państwowy, jeśli nie jest improwizowany, może przynieść korzyści, ale sytuacja niepewności, improwizowany kapitalizm państwowy, jest raczej niebezpieczny.
Dirigisme, when it is not improvised, can deliver results, but stop-and-go, improvised dirigisme is rather dangerous.
PolishDruga uwaga, którą chciałbym zgłosić, Szanowni Posłowie, dotyczy tego, że musimy mieć o wiele jaśniejsze informacje w zakresie ekspozycji na dług państwowy.
A second point that I would make, honourable Members, is that we must have much more clarity on exposures in relation to sovereign debt.
PolishPo tym, jak represyjny aparat państwowy nie oszczędził Dimitra Stoyanova, człowieka posiadającego status posła do PE, co dopiero mówić o zwykłym obywatelu bułgarskim?
After the repressive apparatus of the incumbent did not spare the MEP status of Dimiter Stoyanov, what remains for the ordinary Bulgarian citizen?
PolishWręcz przeciwnie, to w wielu krajach, w których obowiązuje państwowy monopol, usługi gier losowych są regulowane najgorzej, a monopole mogą najczęściej robić to, co chcą.
On the contrary, it is in many countries with monopolies that gambling services are most poorly regulated and monopolies can most frequently do as they will.
PolishNie mogą oni zrozumieć, że do kryzysu nie doprowadziła Grecja ani nawet dług państwowy, ale rynki finansowe, które do niedawna nie były regulowane.
They cannot understand that the crisis was certainly not caused by Greece or even by the sovereign debt situation, but by the financial markets, which until the other day were unregulated.
PolishAle nie udawajmy, że nie widzimy większego problemu: tu nie chodzi o banki, tu chodzi o dług państwowy i stabilność euro: nierozerwalnie ze sobą związane i przytłaczająco istotne.
But let us not dodge the elephant in the room: this is not just about banks, it is about sovereign debt and the stability of the euro: inextricably linked and overwhelmingly important.