Polsk-engelsk oversættelse af "podczas gdy"

PL

"podczas gdy" engelsk oversættelse

PL podczas gdy
volume_up
{konjunktion}

podczas gdy (også: podczas kiedy, gdy, dopóki, natomiast)
volume_up
while {konj.}
NIE zdejmować osłonki igły podczas gdy Enbrel osiąga temperaturę pokojową.
DO NOT remove the needle cover while allowing it to reach room temperature.
Niektóre państwa członkowskie działają z dużą energią, podczas gdy inne się ociągają.
Some Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Jednak istnieje pewna anomalia: podczas gdy Rada milczy, władze rządowe działają.
However, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
podczas gdy (også: podczas kiedy, gdy, jak)
volume_up
when {konj.}
Niestety, podczas gdy Beatrix stara się rozpakować prosciutto, Ajax rzuca się na nie.
Unfortunately, when she goes to unwrap the prosciutto, Ajax makes a lunge for it.
To system służący karaniu z góry, podczas gdy użyteczniejszy były system zachęt.
This is a system of punishment in advance, when a system of incentives would be more useful.
Niektóre z tych krajów Pacyfiku importują ryby, podczas gdy ich morza są nimi przepełnione!
Some of these Pacific countries import fish when their seas are teeming with fish!
podczas gdy (også: podczas kiedy, gdy, natomiast, podczas)
volume_up
whereas {konj.}
deoksyhemoglobina może być wykryta przez MRI podczas gdy oksyhemoglobina nie może.
Deoxyhemoglobin can be detected by MRI, whereas oxyhemoglobin can't.
Dziecięcy pajacyk wyprodukowany przez nas kosztuje 4-5 euro, podczas gdy taki sam z Chin kosztuje 1 euro.
A baby grow produced by us costs EUR 4-5, whereas one from China costs EUR 1.
Substytut kosztuje 9 dolarów za 450 gram, podczas gdy prawdziwa heparyna kosztuje 900 dolarów za 450 gram.
This substitute cost nine dollars a pound, whereas real heparin, the real ingredient, cost 900 dollars a pound.

Synonymer (polsk) for "podczas gdy":

podczas gdy

Lignende oversættelser "podczas gdy" på engelsk

podczas adverbium
podczas præposition
English
podczas konjunktion
podczas
gdy konjunktion
gdy præposition
English

Eksempelsætninger "podczas gdy" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPodczas gdy ceny rosły, wysokość emerytur pozostawała na niezmienionym poziomie.
The people of Europe in particular have felt this during the economic crisis.
PolishTylko krótka uwaga podczas, gdy posłowie zajmują miejsca.
(IT) Mr President, just a short aside, as Members are still taking their seats.
PolishDochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
Income there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
PolishPodczas gdy uczestnicy programu zabierają się za wdrażanie jego trzeciej części, PEACE III,
As the participants begin the implementation of the third programme, PEACE III,
PolishPodczas gdy to następuje, kogo w tamtej części świata wybiera na obiekt krytyki lewica?
With all this going on, whom do the Left choose to criticise in that part of the world?
PolishMożna czuć intensywną przyjemność, podczas gdy inni wokół cierpią.
Then, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
PolishPodczas gdy monsun cofa się na południe, ważki przemieszczają się przez Karnatakę do Kerali.
As the monsoon withdraws to the south they come down through Karnataka, into Kerala.
PolishChiny emitują 3.3 gigatony CO2, podczas gdy w Stanach 5,:,8 gigaton.
To size the problem, China's CO2 emissions today are 3.3 gigatons; the U.S. is 5,:,8.
PolishDzieje się to wszystko podczas, gdy w tle rośnie web logging.
This is happening, however, against the background of the rise of Web logging.
PolishCo znajdziemy podczas poszukiwań życia, gdy potraktujemy to poważnie?
What will we find as we map the living world, as, finally, we get this underway seriously?
PolishWam łatwiej jest atakować, podczas gdy my dokładamy najwyższych starań.
It is easier for you, but the reality is that we are pushing hard.
PolishNie było węgla i tlenu we Wszechświecie, podczas gdy świeciły gwiazdy pierwszego pokolenia.
And there was no carbon and oxygen in the universe throughout the first generation of stars.
PolishSzacuje się, że ubóstwo wśród kobiet osiąga poziom 36 %, podczas gdy wśród mężczyzn wynosi 11 %.
It is estimated that there is a 36% poverty level for women, compared with 11% for men.
PolishTroszczycie się jedynie o ochronę inwestorów, podczas gdy chodzi również o stabilność cen.
Your only concern is to protect investors, whilst the challenge is also about price stability.
PolishCytuję: „Podczas gdy mięśnie słabły, jako pisarz stałem się silniejszy.
And I quote, "As my muscles weakened, my writing became stronger.
PolishPodczas gdy Dimitri sprząta, Podczas gdy Dimitri sprząta, słychać rozmowę Mila z rodzicami.
So as Dimitri starts tidying up, you can overhear a conversation that Milo's having with his parents.
PolishAle pszenica żyje i podczas gdy ją zbieramy, oddaje ona nasiona.
Now, at least with seeds we have the potential for future life.
PolishMożna powiedzieć, że nadal nam się powodzi, podczas gdy w Stanach mamy do czynienia z nastrojami pesymistycznymi.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
PolishPodczas gdy cały świat patrzy na rewoltę w świecie arabskim, Iran nadal represjonuje opozycjonistów.
Whilst the world is watching the revolt in the Arab world, Iran continues to repress dissidents.
PolishPodczas, gdy wpływa na niego także tło historyczne i kulturowe.
It is not. It is also shaped equally by history and culture.