Polsk-engelsk oversættelse af "podlegać"

PL

"podlegać" engelsk oversættelse

volume_up
podlegać {refl.vb.}

PL podlegać
volume_up
[podlegam|podlegałbym] {ufuldendt verbum}

1. generel

podlegać (også: podpadać)
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
Only computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Moim zdaniem wszystkie państwa członkowskie powinny podlegać wspólnemu nadzorowi.
I believe that all Member States need to be subject to common surveillance.
Rosjanie muszą podlegać tym samym zasadom dotyczącym konkurencji, co inni.
The Russians must be subject to the same rules on competition as everyone else.

2. militær: "bezpośrednio komuś"

podlegać
volume_up
to report to {vb.} (sb)
Uważam, że poprawka 18 do raportu posła Chichestera podlega pod zakres kompetencji Rady.
I consider amendment 18 of the Chichester report to fall under the competence of the Council.
Lista czerwcowa głosuje za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania, gdyż sprawy podatkowe powinny podlegać niezależnym decyzjom poszczególnych państw członkowskich.
The June List is voting against this report, as taxation must be decided nationally and sovereignly by the Member States.
Omawiane sprawozdanie zawiera oczekiwanie, aby korpus sił europejskich stale podlegał Unii Europejskiej.
The report in front of us demands that Eurocorps be permanently subject to the European Union.

Synonymer (polsk) for "podlegać":

podlegać

Eksempelsætninger "podlegać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishZmiany są oczywiście konieczne, jednak WPR musi ewoluować, a nie podlegać rewolucji.
Changes are, of course, necessary, but the CAP must evolve and not be revolutionised.
PolishWinno to w poszczególnych przypadkach podlegać negocjacjom między współprawodawcami.
This should be a matter of negotiation among the colegislators on a case-by-case basis.
PolishWyniki w dziedzinie rachunkowości i prognoz będą podlegać niezależnej ocenie.
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
PolishDlatego niezależność Europejskiego Banku Centralnego nie powinna podlegać żadnym negocjacjom.
Therefore, the independence of the European Central Bank should be non-negotiable.
PolishTen sam dochód nie powinien jednak podlegać podwójnemu opodatkowaniu.
But the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
PolishTo jednak oznacza również, że presji podlegać będzie nasza waluta.
However, that also means of course that our currency will come under pressure.
PolishWszystkie incydenty winny podlegać dochodzeniom prowadzonym przez niezależną komisję.
All the incidents must be investigated by an independent commission.
PolishMoja grupa uważa, że tam, gdzie to ma miejsce, opłaty lotniskowe powinny podlegać regulacji.
My group believes that, where this is the case, airport charges need to be regulated.
PolishStoimy na stanowisku, że wypalone paliwo jądrowe musi podlegać kontroli.
We have taken the position that spent nuclear fuel must be controlled.
PolishWysiłki na rzecz ograniczenia emisji CO2 muszą podlegać jak najsprawiedliwszemu podziałowi.
The efforts to reduce CO2 must be shared under the fairest of conditions.
PolishNastępujące osoby mogą również podlegać zwolnieniu z obowiązku wizowego:
The following persons may also be exempted from the visa requirement:
PolishWolny rynek musi podlegać regulacji przez wzgląd na ochronę klimatu.
The free market must be regulated for the sake of protecting the climate.
PolishSektory zdominowane przez kobiety także nie powinny podlegać zwiększonej presji gospodarczej.
Neither should the female dominated sectors have to bow to excessive economic pressure.
PolishDlatego informacje dotyczące leków wydawanych na receptę powinny podlegać rygorystycznym przepisom.
Therefore, information about prescription medicines should be regulated strictly.
PolishWszystkie one miały jakoby podlegać odpowiednim uregulowaniom prawnym.
All of these centres were supposed to have been properly regulated.
PolishEnergia jądrowa nie może podlegać uregulowaniom i monitorowaniu wyłącznie na szczeblu krajowym.
Nuclear power cannot be regulated and monitored at national level alone.
PolishWszystkie fakty powinny podlegać ujawnieniu pod nadzorem Komisji.
All facts should be made public under the supervision of the Commission.
PolishPowinny one podlegać stałej kontroli i w razie konieczności - dostosowaniu.
This must be continually reviewed and adjusted if necessary.
PolishLista przedstawiona w Tabeli 1 będzie podlegać weryfikacji co najmniej raz na rok.
The list in Table 1 will be reassessed at least annually.
Polish(najpóźniej) Twoje prawo do pracy może podlegać ograniczeniom w następujących krajach:
Until 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in: