Polsk-engelsk oversættelse af "pojąć"


Mente du:poić
PL

"pojąć" engelsk oversættelse

volume_up
pojąć {refl. vb.}

PL pojąć
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

Wczoraj nasi ministrowie finansów nie zdołali pojąć nagłej konieczności stworzenia planu naprawy.
Yesterday, our finance ministers failed to grasp the urgency of the recovery plan.
Nie mogę pojąć, dlaczego osoby, które już skorzystały z tego funduszu, teraz wstrzymują swoje poparcie dla niego.
I cannot grasp why those who have already benefited from the Fund are now withholding their approval.
Musimy za to pojąć, że swoboda poruszania się - a takie jest przecież przesłanie Unii Europejskiej - jest czymś, czego nie można tak zwyczajnie, na zawołanie, znieść lub obejść.
We need to grasp that freedom of movement - and that is, after all, the message of the European Union - is something that you cannot simply displace or circumvent at will.
pojąć (også: wierzyć, uwierzyć w)
Nle mogę pojąc aktu terroru większego od nieprzebaczalnego...... wyniszczenia, ludzkiej duszy.
I can conceive of no act of terror greater than the unforgivable...... the ultimate destruction, that of a human soul.
Politycznie obciąży to Unię, która w imię dobrze pojętego, własnego interesu powinna trzymać się z daleka od wpływania na kształt systemów podatkowych w Europie.
In political terms this would burden the EU, which, in its own properly conceived interest, should refrain from trying to influence the shape of tax systems in Europe.
volume_up
to digest {tr.vb.} [figur.] (assimilate mentally)
pojąć (også: pojmować)
volume_up
to fathom {tr.vb.}
pojąć (også: pojmować)
volume_up
to work out {vb.} (clue, problem)
pojąć (også: zrozumieć, rozumieć, pojmować)
volume_up
to catch on {vb.} (to sth)
Spór wiodą ci, którzy nie są w stanie pojąć ducha czasów i którzy spierają się z osobami pragnącymi sprawnie funkcjonującej Europy.
It is those who are unable to comprehend the spirit of the times who are arguing with those wishing to have a functioning Europe.
Wielu z nich z trudem usiłuje pojąć ten złożony akt ustawodawczy, który interwencja Rady jeszcze bardziej komplikuje.
Many Members are struggling to comprehend and understand this complex piece of legislation, made even more complex by the intervention of the Council.
Tedy go przyzowią starsi miasta onego, i będą mówić z nim; a stanąwszy, jeźli rzecze: Nie chcę jej pojąć,
Then the elders of his city shall call him, and speak unto him: and if he stand, and say, I like not to take her;
Łatwo jest pojąć delikatność i złożoność takich działań, gdyż kwestia ta dotyczy najważniejszych uprawnień państw w odniesieniu do cudzoziemców.
It is easy to understand the sensitivity and complexity that efforts to this end take on, since this issue gets right to the heart of states' powers as regards foreigners.
W naszej opinii PKB musi obejmować zestaw wskaźników społecznych, jak też wskaźników uwzględniających szeroko pojęte zewnętrzne czynniki gospodarcze i presję środowiskową.
In our view, GDP must include a set of welfare indicators, as well as indicators which will take into account broad external economic factors and environmental pressures.

Synonymer (polsk) for "pojąć":

pojąć

Eksempelsætninger "pojąć" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishInwestorzy w USA nie mogą pojąć, jak możemy w UE funkcjonować bez takiego instrumentu.
Investors in the US cannot understand how we in the EU operate without such a tool.
PolishCiężko pojąć, jakich interesów europejskich właściwie należy bronić w Hindukuszu.
It is hard to see what European interests are actually to be defended in the Hindu Kush.
PolishA my będziemy musieli pojąć je jako naturę. ~~~ W swojej osobliwej postaci.
And we will have to understand those as nature, and in a way, they are.
PolishMedycyna regeneracyjna jest niezwykle prostym zagadnieniem, które każdy potrafi pojąć.
Regenerative medicine is an extraordinarily simple concept that everybody can understand.
Polish" I żeby to zrozumieć, najpierw trzeba pojąć, jak działa ta technika.
And to understand that, you have to understand a little bit about how stealth works.
PolishNie mogę pojąć jak obywatele Unii Europejskiej mogą być osobami z zewnątrz.
I cannot understand how European Union citizens can be outsiders.
PolishNależy pojąć, że referenda w Europie mają sens jedynie wtedy, gdy rodzą skutki.
What needs to be understood is that referendums in Europe only make sense if they have consequences.
PolishTrudno zatem pojąć, jak to możliwe, że ktoś popełnił morderstwo w odwecie.
It is, therefore, difficult to understand how someone can commit murder as a form of retaliation.
PolishNie zrobiliśmy tego wczoraj i naprawdę nie mogę pojąć dlaczego.
We did not do so yesterday, and, indeed, I cannot understand why not.
PolishNaprawdę nie mogę pojąć, dlaczego Federalny Instytut tak długo zwlekał z tymi oświadczeniami.
I really cannot understand why the Federal Institute left it so long to come out with these statements.
PolishDlatego przyznaję, żem nie zrozumiał; dziwniejsze są te rzeczy, niżbym je mógł pojąć i zrozumieć.
Therefore have I uttered that which I understood not, Things too wonderful for me, which I knew not.
PolishNie mogliśmy pojąć, dlaczego mamy górę pod ciśnieniem.
We couldn't understand why you had a mountain under tension.
PolishUważam, że musimy pojąć skalę tego wyzwania.
So I believe that we need to understand the scale of the challenge.
PolishGeneralna zasada była taka, że jeśli czegoś moja mama nie była w stanie pojąć, to nie mogliśmy tego użyć w klipie.
The rule of thumb was that, if my mother couldn't understand it, then we couldn't use it in the video.
PolishChodzi o to poczucie, że da się coś pojąć.
It's a sense of knowability, that something is knowable.
PolishNie udało się nam pojąć, jakim polem manewru dysponował prezydent Obama, i nie byliśmy w stanie mówić jednym głosem.
We failed to understand the room Mr Obama had to manoeuvre and we were unable to speak with a common voice.
PolishCiężko i pojąć, że kiedyś umrą.
It's difficult for them to understand that they're going to die.
PolishTrudno pojąć, jaki ma to związek w bieżącą debatą w sprawie pytania ustnego, ale dziękuję panu.
Mr Clark, it is hard to see how exactly this connects with the present debate on the oral question, but thank you.
PolishBy pojąć cokolwiek, trzeba zrozumieć te szczegóły. ~~~ Drobiazgi, które otaczają każdą rzecz.
And so, gradually over these three days, you start off kind of trying to figure out, "Why am I listening to all this irrelevant stuff?"
PolishNie mogę pojąć, dlaczego wnioskiem nie objęto procedury migracyjnej dla każdego, kto chce tuta znaleźć pracę.
It is beyond me why this proposal has not been expanded into a migration procedure for everyone who can find a job here.