Polsk-engelsk oversættelse af "porzucać"

PL

"porzucać" engelsk oversættelse

volume_up
porzucać {refl.vb.}
volume_up
porzucać {refl. vb.}

PL porzucać
volume_up
[porzucam|porzucałbym] {ufuldendt verbum}

Nie możemy porzucać obywateli europejskich znajdujących się w tej sytuacji, lecz musimy im pomóc.
We cannot abandon the European citizens who are in this situation; we must help them.
Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Strasburg jest symbolem jedności europejskiej i nie wolno go porzucać.
Strasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
porzucać (også: porzucić, zapominać o, zapomnieć o)
volume_up
to banish [banished|banished] {vb.} [figur.] (drive away)
porzucać (også: porzucić)
volume_up
to ditch [ditched|ditched] {tr.vb.} [hverd.] (car)
porzucać (også: porzucić)
volume_up
to jilt [jilted|jilted] {vb.} (lover, sweetheart)
porzucać (også: odwołać, odwoływać, porzucić)

Eksempelsætninger "porzucać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishBo choć obecnie propozycja została zatrzymana w miejscu, nie musimy jeszcze jej porzucać.
For, although the proposal has been halted for the moment, the ideas must not be buried.
PolishStrasburg jest symbolem jedności europejskiej i nie wolno go porzucać.
Strasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
PolishMyślę, że należy to stwierdzić, ponieważ Unia Europejska nie może porzucać swoich zasad.
I think it is important to state this, because the European Union cannot give up its principles.
PolishCo więcej, rodzice nie muszą porzucać ambicji zawodowych ze względu na brak placówek opieki nad dzieckiem.
In addition, their parents do not have to give up their professional aspirations because of a lack of childcare support centres.
PolishChoć potrzeba dalszych działań w tych kwestiach, kontynuacji reformy zarządzania polityką, nie należy jednak porzucać pewnych zasad.
There is a need to move further on those issues, to continue the reform of policy governance, but certain principles should not be abandoned.
PolishPragnę jednak uspokoić regiony kwalifikujące się do mechanizmu stopniowej likwidacji pomocy: nikt nie zamierza ich porzucać na pastwę losu.
However I wish to reassure the regions that would have qualified for the phasing-out mechanism: there is no question of abandoning them.
PolishMłodzi rolnicy muszą porzucać ziemię, a jednocześnie wielcy posiadacze ziemscy są wynagradzani za odłogowanie wartościowych gruntów.
Young farmers have to leave the land while, at the same time, large landowners are remunerated for leaving valuable agricultural land uncultivated.
PolishNiemniej jednak nie wolno nigdy porzucać nadziei i Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego może być tylko przydatna w zakresie podtrzymywania tej nadziei.
Nevertheless, hope must never be given up and the Union for the Mediterranean can only be of help in keeping such hope alive.