Polsk-engelsk oversættelse af "postępowanie"

PL

"postępowanie" engelsk oversættelse

PL postępowanie
volume_up
{neutrum}

1. generel

postępowanie (også: postawa, zachowanie, maniery)
volume_up
behavior {substantiv} [am.eng.]
I jest zbyt intelektualna żeby ożywić ciało i serce i postępowanie kiedy robi się ciężko.
And it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
Postępowanie to można zmodyfikować, dodając na końcu wszystkich otagowanych linków następujący ciąg:.
This behavior can be modified by adding the following to the end of all of your tagged links:
Większość ludzi jest pośrodku; jeśli zgadniemy, gdzie są dokładnie, dowiemy się, jak z nimi negocjować, by zmienili swe postępowanie.
Most people fall in between, and if we can work out where they fall we can work out how to negotiate with them to change their behavior.
postępowanie (også: zachowanie, maniery)
volume_up
behaviour {substantiv} [brit.eng.]
Postępowanie prezydencji i Komisji Europejskiej jest sprawą Wspólnoty.
The behaviour of a presidency and the European Commission is a Community affair.
Postępowanie Rosji latem nie było zgodne z tymi zasadami.
Russia's behaviour in the summer was not in line with these principles.
Nasze grzywny ustalono na poziomie pozwalającym w uczciwy sposób karać bezprawne postępowanie.
Our fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
postępowanie (også: zachowanie, obejście)
volume_up
conduct {substantiv}
Niedawno Komisja Europejska potępiła takie postępowanie.
The European Commission has recently condemned this conduct.
Postępowanie Gordona Browna jest szczególnie naganne.
The conduct of Gordon Brown is particularly reprehensible.
Ich postępowanie osłabiło rynki finansowe i gospodarkę realną: wzrost i zatrudnienie.
Their conduct has weakened the financial markets and the real economy: growth and employment.
postępowanie (også: sprawy)
volume_up
goings-on {fl} [hverd.]

2. jura

postępowanie
volume_up
proceedings {substantiv}
Czy zostanie wszczęte postępowanie przeciwko Grecji przed Trybunałem Sprawiedliwości?
Will it initiate proceedings against Greece before the Court of Justice?
Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości (zmiana art. 121 Regulaminu) (
Proceedings before the Court of Justice (Amendment of Rule 121) (
Nie zostało wszczęte żadne postępowanie, a cala sprawa została zaniechana.
No proceedings were taken and the whole thing was abandoned.

Eksempelsætninger "postępowanie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishJedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
There is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
PolishTego rodzaju postępowanie osłabia funkcję wyborów jako demokratycznego instrumentu.
This sort of thing erodes the function of elections as a democratic instrument.
PolishPostępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia produktu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishPostępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia preparatu oraz nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishPostępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od przyjęcia preparatu i nasilenia objawów.
Management depends on the time since ingestion and the severity of the symptoms.
PolishI ponadto, mają zdolność oceny moralnej, co "właściwe postępowanie" oznacza.
And beyond this, they have the moral skill to figure out what "doing right" means.
Polish3/ 12 4. 10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), (jeśli dotyczy)
3/ 12 4.10 Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes), if necessary
PolishW przypadku przedawkowania postępowanie należy ukierunkować na leczenie objawów.
If overdose occurs, treatment is directed to the management of symptoms.
PolishPostępowanie W przypadku przedawkowania, zaleca się leczenie podtrzymujące.
Management In the event of an overdose, supportive management is recommended.
PolishPostępowanie w przypadku przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych.
Treatment of an overdose should be directed towards the support of vital functions.
PolishNie popełniajmy błędu: w dłuższej perspektywie takie postępowanie nie jest możliwe.
Make no mistake, however: we cannot continue like this in the medium term.
Polish3/ 17 4. 10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy
3/ 17 4.10 Overdose (symptoms, emergency procedures, antidotes), if necessary
PolishPostępowanie Najskuteczniejszą metodą usunięcia metforminy z ustroju jest hemodializa.
Management The most effective method of removing metformin is haemodialysis.
PolishNiektórzy zgromadzeni mogą sądzić, że postępowanie było prowadzone w języku rosyjskim.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
PolishW przypadku wystąpienia wstrząsu należy zastosować odpowiednie postępowanie.
In case of shock, the current medical standards for shock treatment should be observed.
PolishNajpoważniejszym błędem byłoby tu postępowanie w sposób szkodliwy dla obywateli.
The biggest mistake would be for it to develop in a way that is detrimental to its peoples.
PolishDrugą rzeczą, według nas, jest postępowanie w zgodzie z naturą ludzką.
The second thing we believe is we believe in going with the grain of human nature.
PolishPostępowanie takie jest zwykle powtarzane co 3 tygodnie we wszystkich rodzajach raka.
This pattern of treatments will normally be repeated every three weeks, for all cancers.
PolishPolska w odpowiedzi powiadomiła Komisję, że zostało wszczęte postępowanie karne.
Poland's response was to inform the Commission that a criminal investigation had been opened.
PolishBazowanie na dobrych, sprawdzonych tradycjach to postępowanie mądre.
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.