Polsk-engelsk oversættelse af "posunięcie"

PL

"posunięcie" engelsk oversættelse

PL posunięcie
volume_up
{neutrum}

posunięcie (også: awans)
volume_up
advance {substantiv}
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
This advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Jest to zarazem trzeźwe i przenikliwe posunięcie, ponieważ wiąże się z promowaniem i rozwijaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa.
It is also hard-headed and shrewd, since security in the widest sense of the word will be promoted and advanced.
Tylko wtedy możemy skutecznie żądać od naszych partnerów podanych posunięć i kroków w tym kierunku.
Only then can we effectively demand that our partners make similar advances or steps on the path towards them.
posunięcie
volume_up
move forward {substantiv}
Jakie są obecnie najtrudniejsze obszary uniemożliwiające posunięcie negocjacji naprzód?
What are proving at present to be the most difficult areas to move forward in discussions?
Stosowanie, chociaż niedoskonałe, strategii lizbońskiej umożliwiło Unii Europejskiej posunięcie się naprzód w wielu dziedzinach.
. - (FR) Madam President, the application, albeit imperfect, of the Lisbon Strategy has enabled the European Union to move forward in many areas.

Synonymer (polsk) for "posunięcie":

posunięcie

Eksempelsætninger "posunięcie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishRównież odblokowanie rozmów akcesyjnych z Chorwacją uważamy za istotne posunięcie.
We also consider the unblocking of the accession talks with Croatia to be important.
PolishMożemy mieć nadzieję, że tak się stanie, a moja partia na pewno to posunięcie popiera.
We can hope that it will be the case, and my party certainly supports this move.
PolishUważam, że to pozytywne posunięcie, zatem głosowałem za jego przyjęciem.
I think this is a positive thing to do and have therefore voted in favour of it.
PolishTo posunięcie także wskazuje na przyjazny dla środowiska sposób myślenia.
This move also indicates an environmentally friendly way of thinking.
PolishStanowczo odrzucam każde posunięcie zmierzające do wprowadzenia stosowania kary śmierci.
I strongly reject any move to introduce the use of the death penalty.
PolishTo posunięcie zyskało poparcie ze strony naszych partnerów w krajach Beneluksu i Włoszech.
This move had the backing and support of our partners in the Benelux countries and Italy.
PolishPosunięcie takie nie wywarłoby korzystnego wpływu na jej stosunki z UE.
Such a move would not have a positive impact on EU-Iceland relations.
PolishUważam, że jest to właściwe posunięcie i nie widzę tutaj problemu.
I believe that was the right thing to do, and I have no problem with it.
PolishChciałbym wyrazić się jasno: było to rozsądne posunięcie ze strony Rady - bardzo rozsądne posunięcie.
Let me make myself clear: that was a smart move by the Council - a very smart move.
PolishNiniejsze posunięcie zostało udaremnione we wszystkich intencjach i celach.
This manoeuvre has to all intents and purposes been defeated.
PolishTakie posunięcie wymagało odwagi politycznej i było politycznym ryzykiem.
This move required political courage and was a political risk.
PolishKażde posunięcie, wykonane przez każdego, wszędzie, może zostać zmierzone.
Every single thing that every single person who's ever played in a game has ever done can be measured.
PolishUważam, że każde posunięcie w tej dziedzinie powinno mieć miejsce wewnątrz istniejących ram prawnych.
I believe that any movement in this field should be within the existing legal framework.
PolishUważam, że reakcja Rosji to raczej posunięcie polityczne, jak to nieraz bywało w przeszłości.
I think Russia's reaction is more of a political move, like many we have already seen in the past.
PolishCoś musi z tego wyniknąć, a wtedy w 2010 r. powiemy: to z pewnością było dobre posunięcie.
Something really must come of this and then, in 2010, we will say: sure enough, that was a good move.
PolishPytam zatem, co możecie zrobić w praktyce, aby zapewnić prawdziwe posunięcie naprzód i postęp?
My question is what practically can you do to make sure that we see real movement and progress here?
PolishBędzie to bardzo ważne posunięcie dla Unii Europejskiej, a przede wszystkim dla Ameryki Łacińskiej.
This is going to be extremely important for the European Union and, above all, for Latin America.
PolishZagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i było to słuszne posunięcie.
(GA) Mr President, I voted in favour of this report and it was the right thing to do.
PolishJest to posunięcie całkowicie niezrozumiałe i należy je potępić.
This is completely incomprehensible and should be condemned.
PolishW związku z tym za mądre posunięcie uważam poszukiwanie najlepszego sposobu wprowadzenia w życie tych warunków.
I feel it is wise, therefore, to think about the best way of enforcing these conditions.