Polsk-engelsk oversættelse af "powstały"

PL

"powstały" engelsk oversættelse

volume_up
powstać {refl. vb.}

PL powstały
volume_up
{adjektiv maskulin}

powstały
volume_up
arisen {adj.}
Nie powstały żadne nowe okoliczności uzasadniające zmianę tych powodów.
There are no circumstances that have arisen to change the reasons.
Złe wiadomości: Chiny powstały, a my przespaliśmy ten moment.
Bad news: China has arisen, yet we have slumbered away.
Drugi problem (o którym wspomniało kilku mówców) to problem powstały w związku z funduszami strukturalnymi.
The second problem (which several speakers mentioned) is the problem that has arisen with the Structural Funds.
powstały (også: następny, zaistniały, wynikły)

Eksempelsætninger "powstały" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPo rozpuszczeniu powstały roztwór powinien być klarowny i bezbarwny do jasnożółtego.
After reconstitution the solution should be clear and colourless to pale yellow.
PolishPowstały w Bułgarii problem kupowania głosów wskazuje jednak na coś wręcz przeciwnego.
However, the problem in Bulgaria of vote buying indicates the exact opposite.
PolishPowstały roztwór może być zmieszany z przygotowanym FSH w tej samej strzykawce.
This solution can be mixed with a FSH preparation in the same syringe.
PolishRóżnice między europejskimi regionami powstały na przestrzeni wieków.
The disparities between European regions have evolved over long periods of time.
PolishWreszcie przełamano powstały impas w zakresie zatwierdzenia budżetu Unii na 2011 rok.
Furthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.
PolishTa czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.
And the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
PolishW związku z długotrwałą obecnością kości heterotopowej powstały mięsaki.
Sarcoma was associated with the long-term presence of the heterotopic bone.
PolishPowstały nowe systemy i kanały migracji, można zaobserwować nowe jej wzorce i typy.
New migration systems and channels have developed and new patterns and types are emerging.
PolishWraz z rewolucją cyfrową w tym dwoistym systemie powstały nowe wyzwania.
The digital revolution has created new challenges within this dual system.
PolishPowstały oddzielne prawa w 1870 i 1872 roku dotyczące Prickly Pear Creek.
There were precedent-setting suits in 1870 and 1872, both involving Prickly Pear Creek.
PolishJak w szczególności wskazała pani poseł Rühle, powstały w związku z nimi pewne różnice zdań.
As Mrs Rühle in particular pointed out, we had some disagreements with them.
PolishWręcz przeciwnie, powstały w ten sposób mechanizm nie będzie mozaiką dotacji.
On the contrary, the result will not be a patchwork of subsidies.
PolishPowstały Indie, Pakistan, Bangladesz i inne kraje w południowo-wschodniej Azji.
India, Pakistan, Bangladesh, South East Asian nations created.
PolishTe zdjęcia z Bangladeszu powstały po tym, jak usłyszałem w radio rozmowę na temat Exxon Valdez.
These images of Bangladesh came out of a radio program I was listening to.
PolishPowstały już również kluby dla języków hiszpańskiego i francuskiego.
In the meantime "Double Club Spanish" and "Double Club French" have also become available.
PolishPokażę wam kilka projektów, które powstały w czasie następnych siedmiu lat.
And I'll show you a couple of projects that came out of the seven years following that sabbatical.
PolishRafy zniknęły, powstały nowe wysepki. ~~~ Uznaliśmy: "Mądrale z nas.
And the reefs disappeared, and new islands formed, and we thought, "Well, we're real smart.
PolishJak więc się to stało, że nowotwór powstały z komórek innego osobnika rośnie na pysku Jonasa?
So how come a tumor that arose from the cells of another individual is growing on Jonas' face?
PolishTo długa historia, ale wszystkie powstały na czas i były bardzo dobrze przyjęte.
There's a longer story to this, but I did get them all done in time, and they were extremely well received.
PolishPrzeciwciała IgG powstały po około 3- 12 miesiącach leczenia.
These IgG antibodies appeared to develop following approximately 3-12 months of treatment.