Polsk-engelsk oversættelse af "proces"

PL

"proces" engelsk oversættelse

PL proces
volume_up
{maskulin}

volume_up
process {substantiv}
Dla nas jest to również proces uczenia się, ciągły proces usprawniania.
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Śledziłem zarówno proces z Tampere, jak i następnie proces haski.
I followed both the Tampere process and subsequently, in particular, the Hague process.
Właśnie dlatego wprowadziliśmy proces wstępnej rejestracji a następnie proces autoryzacji.
That is why we brought in the pre-registration process and, subsequently, the authorisation process.
proces (også: afera, sprawa, argument, etui)
volume_up
case {substantiv}
Pakt na rzecz konkurencyjności i proces jego powstawania jest tu trafnym przykładem.
The competitiveness pact and its evolution is a case in point.
Nasuwa się przypuszczenie, że proces ten dotyczy też człowieka.
We cannot avoid the suspicion that in our case it's started to happen.
Przeciwnie niż w przypadku faszyzmu, nie odbył się jeszcze proces dotyczący komunizmu.
Unlike the case of fascism, there has yet been no trial of communism.

Eksempelsætninger "proces" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDwóch moich wyborców obecnie przebywa w areszcie na Węgrzech, oczekując na proces.
Two of my constituents are currently in detention in Hungary awaiting trial.
PolishPrzyspieszamy proces zmiany klimatu i szkodzimy ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie.
We are speeding up climate change and harming peoples who live in extreme poverty.
PolishBędziemy przynajmniej mieć żywego człowieka i będzie można wznowić proces.
At least we would have a living being and a retrial would be able to take place.
Polish22/ 25 temperatury proces rozkładu sewofluranu w wapnie sodowym ulega przyspieszeniu.
Sevoflurane degradation in soda lime has been shown to increase with temperature.
PolishW zamian Unia Europejska podjęła formalne zobowiązanie, że sfinansuje proces likwidacji.
In turn, the European Union made a formal commitment to fund the decommissioning.
PolishDecyzją tą rozpoczniemy proces wypracowywania wraz z Radą wspólnego stanowiska UE.
With this decision, we shall start elaborating the common EU position with the Council.
PolishUważam, że jesteśmy na właściwej drodze i dlatego chcemy ten proces kontynuować.
I believe we are on the right track, and we therefore wish to continue.
PolishZastanawiam się, czy proces ten można nadal nazywać demokratycznym otwarciem.
It makes me wonder whether this can still be called a democratic opening.
PolishWłaśnie pomyślnie zakończyliśmy proces przystąpienia nowych członków do strefy Schengen.
We have just managed to deal with the new members' accession to the Schengen Area.
PolishNależy przerwać leczenie, jeśli u pacjenta rozwinie się postępujący proces przewlekłego SR.
Treatment should be discontinued if the patient develops chronic progressive MS.
PolishBiałko C, spowalniając wytwarzanie trombiny, spowalnia także proces krzepnięcia.
Protein C slows down the production of thrombin, and therefore slows down further clotting.
PolishMam nadzieję, że proces toczący się w Brazylii zakończy się w najbliższym czasie.
I hope that the proceedings in Brazil will be concluded very quickly.
PolishUświadomiłam sobie wtedy, że sukcesem był proces......dojścia tu, gdzie jestem.
I became a collegiate athlete, you know. I became an Olympic athlete.
PolishW związku z tym wnoszą istotny wkład w proces lepszego stanowienia prawa.
They therefore make a significant contribution to excellence in law making.
PolishMusimy zatrzymać ten bezlitosny i niepohamowany proces powstawania rozbieżności w UE.
We must stop the relentless and unstoppable divergence dynamic in which the EU is mired.
PolishProces tworzenia konstytucji dla Europy nie może zatrzymać się na traktacie lizbońskim.
The constitutionalisation of Europe cannot stop with the Treaty of Lisbon.
PolishWielu ludzi zapomina, że odbył się drugi proces, na żądanie George’a H.W. ~~~ Busha.
And what a lot of people forget, is there was a second trial, ordered by George Bush, Sr.
Polish. ~~~ Panie Gelehun, chciałbym Panu przypomnieć, to nie jest proces.
No. CC: Mr. Gelehun, I'd like to remind you, you're not on trial here today.
PolishAby kontynuować proces resetowania hasła, musisz zaprzestać prób logowania się.
In order to proceed with resetting your password, you'll need to stop making login attempts.
PolishW związku z tym skarżący wytoczył Tamásowi Deutschowi proces karny.
Accordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.