Polsk-engelsk oversættelse af "przecież"

PL

"przecież" engelsk oversættelse

EN

PL przecież
volume_up
{adverbium}

A przecież to nie to samo, co użycie podrobionych perfum.
Taking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
Przecież celem rozporządzenia z 2003 roku było zapewnienie swobodnego przemieszczania się psów i kotów.
Free movement for dogs and cats was certainly the goal of the 2003 regulation.
Bo przecież nie dlatego, że zmienił pan swoją politykę odnośnie do tego, co jest dopuszczalne, a co nie.
You certainly have not changed your policy on what is admissible and what is not.
przecież (også: rzeczywiście, faktycznie, w istocie, wszak)
volume_up
indeed {adv.}
Przecież Rada jest tym drugim współustawodawcą.
The Council is indeed the other colegislator.
Przecież kraje takie jak Hiszpania dostarczają personelu do realizacji tej misji - to w duchu UE, w duchu Brukseli.
Indeed, a country like Spain is supplying personnel to the mission - this is very EU, very Brussels.
Przecież tutaj, w Unii Europejskiej, mówimy także, iż wszyscy są równi, a to oznacza też równość wobec prawa.
Indeed, here in the European Union, we also say that all are equal, and that includes equality before the law.
przecież (også: na pewno, z pewnością, pewnie, wszak)
volume_up
surely {adv.}
Mamy przecież własną politykę konkurencji, żeby radzić sobie z kartelami i monopolami.
Surely we have our competition policy to deal with cartels and monopolies.
Przecież prawa z pewnością nie są po to, by się wzajemnie blokować, przeszkadzać czy szantażować?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
A przecież najważniejszy cel tej polityki to zrównoważony rozwój w różnych obszarach.
Surely, the most important objective of the policy is sustainable development in a variety of areas.

Eksempelsætninger "przecież" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishOtrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
He gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
PolishTo przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
It is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
PolishWszyscy przecież bywamy pacjentami i nigdy nie wiadomo, kiedy znów nimi będziemy.
We have all been patients at some point, and we never know when it will happen again.
PolishAkceptuję istnienie odmiennych zdań, które są przecież normalne w parlamentach.
I accept that there are different opinions; that is normal for parliaments.
PolishA przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.
However, freedom is the most important thing for every person in the world.
PolishPrzecież dzięki mnie ta świadomość nie wzrośnie, nieważne co bym osiągnął.
And actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
PolishAle przecież miał ropę i pieniądze, więc woleliście przymknąć oko, prawda?
But he has got oil and he has got money so you all turned a blind eye, didn't you?
PolishA przecież przez wiele lat w tej instytucji Dania oddawała mandat Grenlandii.
Well, for many years in this institution Denmark gave a seat to Greenland.
PolishA przecież przyszłość Europy jest silnie uzależniona od losów krajów rozwijających się.
However, Europe's future is intimately linked to the fate of developing countries.
PolishA przecież podstawowe znaczenie ma dla nas pytanie, ile to będzie kosztować?
However, the question of how much it will cost is of key importance for us.
PolishNie chcemy przecież wapienia porzuconego bez ładu i składu w pięknych kanałach.
We don't just want limestone dumped everywhere in all the pretty canals.
PolishPrzecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości.
Man that is in honor, and understandeth not, Is like the beasts that perish.
PolishObawiam się, że kryzys będzie trwał latami, a tego przecież nie chcemy.
I fear that the crisis will continue for many years, which is not what we want.
PolishPrzecież Google zeskanował miliony tytułów chronionych prawami autorskimi z całego świata.
It was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
PolishA przecież około 80 % budżetu to środki na politykę spójności i rolnictwo.
However, about 80% of the budget is for the cohesion policy and agriculture.
PolishA przecież jest to kontynent bogaty w zasoby naturalne, z których korzysta cały świat.
Africa is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.
PolishPrzecież to wcale nie jest problemem.
Why is it that we do not turn the problem around, and, moreover, it is not a problem.
PolishA wszakże przecież kusili i draźnili Boga najwyższego, a świadectwa jego nie strzegli.
Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And kept not his testimonies;
PolishWiedzą państwo, że obecnie jest koordynator, ale przecież nie jest to tylko sprawa Komisji.
You know there is now a coordinator, but, again, it is not only the Commission.
PolishPrawa te stanowią przecież samą istotę Unii Europejskiej i wspólnoty wartości.
These, however, lie very much at the heart of this European Union and community of values.