PL przegląd
volume_up
{maskulin}

1. militær

przegląd
volume_up
muster {substantiv}

2. IT: "oprogramowania"

przegląd (også: kontrola ogólna)
volume_up
walkthrough {substantiv}

3. andre

przegląd (også: podsumowanie)
volume_up
overview {substantiv}
Przegląd: raport zawierający ogólny przegląd aktywności związanej z E-commerce w witrynie.
Overview: The report provides an overview of ecommerce activity on your site.
Jednak przegląd praktyki jest przynajmniej tak samo ważny jak prawodawstwo.
The overview of the practice is at least as important as legislation.
Przegląd prac przygotowawczych podjętych przez Europejski Instytut Walutowy
Overview of the preparatory work undertaken by the EMI
przegląd (også: kontrola, recenzja, redakcja, rewizja)
volume_up
review {substantiv}
W tym kontekście absolutnie konieczny jest przegląd polityki sąsiedztwa.
In this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
Przegląd ten oraz właściwy wniosek zostaną przedłożone Radzie przez Komisję.
This review and a proposal will be submitted to us by the Commission.
Przegląd ten stanowi sprawozdanie z dotychczasowego wdrożenia planu działań.
This review is a report on the implementation of the Action Plan to date.
przegląd (også: naprawa, remont, remont kapitalny)
volume_up
overhaul {substantiv}
Na tym etapie przeglądy nie są konieczne; nie jest to także życzeniem większości podmiotów zainteresowanych.
Therefore no overhaul is appropriate at this point, nor is it the wish of most stakeholders.
Na tej podstawie Komisja i Rada muszą dalej naciskać na dogłębny przegląd lub uchylenie tej ustawy.
The Commission and the Council must continue to push for the complete overhaul or withdrawal of the law on this basis.
Te sprawozdania wymagają poważnego przeglądu.
These reports need a real overhaul.
przegląd
volume_up
general survey {substantiv}
przegląd (også: sprzątanie, przejrzenie)
volume_up
going-over {substantiv}
Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie w sprawie pomysłu dokonania przeglądu możliwych obszarów, w których każda instytucja z osobna może poczynić oszczędności.
I hope we will reach agreement on the idea of going over possible areas where savings can be made for each individual institution.
przegląd (også: ankieta, paszportyzacja, sondaż)
volume_up
survey {substantiv}
Istnieje inny przegląd bardzo podobny do tego, nazywany Przeglądem Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwóch Stopniach Pola (2dFGRS)
There's another survey which is very similar to this, called the Two-degree Field of View Galaxy Redshift Survey.
Działania niepożądane są zebrane w poniższej tabeli i pochodzą z doniesień z badań klinicznych i przeglądu obserwacji stosowania produktu dopuszczonego do obrotu.
The adverse reactions are listed in the table below, based on experience from clinical trials and a post- marketing surveillance survey.
Obecnie przeglądy statków dotyczą głównie jednostek dużych, ja natomiast chciałbym podkreślić problem dotyczących tych małych.
Now, ship surveys affect large ships in particular, and I would like to highlight a problem with small ships.
przegląd (også: analiza, sprawdzenie, skan, skanowanie)
volume_up
check-up {substantiv}
przegląd (også: skrót, streszczenie)
volume_up
digest {substantiv}
przegląd (også: inspekcja, rewizja, obchód, przeszukanie)
volume_up
inspection {substantiv}
Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (głosowanie)
Environmental inspection in Member States (vote)
Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące kontroli w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (debata)
Review of recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspection in the Member States (debate)
Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.
They could, however, require a technical inspection to ensure that the trailer (or caravan) has not been modified after delivery to you.
przegląd (også: analiza)
volume_up
run-down {substantiv}
przegląd (også: skanowanie, analiza, badanie, sprawdzenie)
volume_up
scan {substantiv}
przegląd (også: podsumowanie, streszczenie)
volume_up
summary {substantiv}
Co roku EMEA dokonuje przeglądu wszelkich nowych informacji, a w razie konieczności – aktualizacji niniejszego streszczenia.
Every year, the EMEA will review any new information that may become available and this summary will be updated as necessary.
Leków (EMEA) dokona przeglądu wszystkich dostępnych nowych informacji o leku i w razie konieczności uaktualni treść niniejszego streszczenia.
Every year, the European Medicines Agency (EMEA) will review any new information that may become available and this summary will be updated as necessary.
Leków (EMEA) dokona corocznie przeglądu wszelkich dostępnych nowych danych, a w razie konieczności dokona aktualizacji niniejszego streszczenia.
Every year, the European Medicines Agency (EMEA) will review any new information that may become available and this summary will be updated as necessary.
przegląd (også: konspekt)
volume_up
conspectus {substantiv}

4. køretøj

przegląd
volume_up
servicing {substantiv}

5. "z regulacją"

przegląd
volume_up
tune-up {substantiv}

Eksempelsætninger "przegląd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishRównie ważny jest jednak przegląd zasad dotyczących działania samych funduszy.
However, reviewing the rules regulating the funds themselves is equally important.
PolishWiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
I know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
PolishPrzegląd dyrektywy uwzględniałby więc także zasady wypłacalności funduszy emerytalnych.
This revision of the directive would also include solvency rules for pension funds.
PolishSprawozdanie posła Florenza również mówi o oczekiwaniu na przegląd tej dyrektywy.
The Florenz report also looks towards the revision of this Directive.
PolishPrzykładowo, poprzez przegląd organu monitorującego media, o czym już mówiłem.
For instance, by reviewing the monitoring authority, as I said before.
PolishPrzegląd dyrektywy, z politycznego punktu widzenia, wciąż pozostaje w planie działań.
From a political point of view, the revision of the directive still remains on the agenda.
PolishDowiadujemy się, że zbliża się przegląd pierwszego pakietu kolejowego.
We hear that a revision of the first railway package is indeed on the way.
PolishCiekawa jestem, czy uda się państwu przeprowadzić przegląd tej dyrektywy.
I am also eager to see when you might be able to carry out this revision of the directive.
PolishBazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) (
Basel II and revision of the Capital Requirements Directive (CRD 4) (
PolishI dlatego przegląd jej postanowień stanowi wyczekiwany krok naprzód.
The revision of these provisions is therefore a very welcome step forward.
PolishWiemy, że przegląd obecnego porozumienia będzie gotowy w maju tego roku.
We know the current agreement will be revised for May of this year.
PolishCieszę się, że omawiamy teraz przegląd programu Small Business Act.
I am pleased that we will now have a revision of the Small Business Act.
PolishWiemy, że przegląd ten zostanie przeprowadzony po nastaniu nowego Parlamentu Europejskiego.
We know that this revision will be carried out once the next European Parliament is in place.
PolishTen przegląd nie może jednak być postrzegany w oderwaniu od celów politycznych.
However, it cannot be separated from the political goals.
PolishPomimo małych postępów, przegląd będzie niezbędny nie później niż za trzy lata.
Despite a small amount of progress being made, a revision will be necessary in no more than three years.
PolishBranża ta z niecierpliwością oczekuje na przegląd dyrektywy UCITS.
The sector is impatiently awaiting revision of the UCITS Directive.
PolishKażdy przegląd polityki wymaga pomiaru i oceny.
Mr President, any health check needs measurement and assessment.
PolishPo piąte, przegląd czwartej i siódmej dyrektywy nie jest zadaniem błahym.
Fifthly, revising the fourth and the seventh directives is no small task; it is quite a major task.
PolishJuż prawie 10 lat temu obiecano nam pełny przegląd dyrektywy.
We were promised a full revision of the directive almost 10 years ago.
PolishRolnictwo na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi - przegląd specjalny (
Agriculture in areas with natural handicaps: A special health check (