Polsk-engelsk oversættelse af "przyszły"

PL

"przyszły" engelsk oversættelse

volume_up
przyjść {refl. vb.}

PL przyszły
volume_up
{adjektiv maskulin}

1. generel

przyszły (også: przyszłościowy)
volume_up
future {adj.}
W rzeczywistości uczynienie tego na tym etapie może nawet wstrzymać przyszły postęp.
Indeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.
Szczególna odpowiedzialność za przyszły sukces spoczywa na Komisji i państwach członkowskich.
The Commission and Member States share particular responsibility for future success.
Ocena i przyszły rozwój agencji Frontex oraz europejskiego systemu nadzorowania granic (
Evaluation and future development of FRONTEX EUROSUR
Pani Komisarz, życzę Pani ogromnego sukcesu w przyszłych wyborach.
Mrs Grybauskaitė, I wish you the greatest success in the coming elections.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku Komisja da dobry przykład.
The Commission will hopefully set a good example this coming year, starting in Europe.
To istotne zadanie, które musimy ponawiać w przyszłym roku.
That is an important exercise, which we must repeat in the coming year.
Po trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
pomóc w ukierunkowaniu procesu integracji walutowej przyszłych
the process of monetary integration of the prospective new Member
Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.
Eighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
przyszły (også: w trakcie tworzenia)
Zrozumieliśmy, że tworzymy nowy niebiesko-zielony wodnisty park na przyszły, wodnisty wiek -- ziemnowodny park.
In the end, what we realized we were making was a new blue-green watery park for the next watery century -- an amphibious park, if you will.
To pomoże nam w podejmowaniu przyszłych decyzji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego w Europie.
This will help us in our future decision making on nuclear safety in Europe.
Strategia ta czyni Europę bardziej atrakcyjną i przygotowuje nową gospodarkę dla przyszłych pokoleń.
By making Europe more attractive, it is preparing the new economy for future generations.

2. "matka, ojciec"

przyszły
volume_up
expectant {adj.} (mother, father)

Eksempelsætninger "przyszły" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishNie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.
However, these were not the first such reports, and there have been others since.
PolishKomisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.
The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
PolishNapastnicy splądrowali obóz zanim sudańskie oddziały przyszły na ratunek tym, którzy przeżyli.
The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
PolishIzali możesz wypuścić błyskawice, aby przyszły, i rzekłyć: Otośmy?
Canst thou send forth lightnings, that they may go, And say unto thee, Here we are?
PolishLecz potem przyszły i one drugie panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
Polish(CS) Chciałbym zgłosić trzy uwagi w sprawie przygotowania budżetu na przyszły rok.
(CS) I would like to make three comments on the preparation of the European budget for next year.
PolishOd dłuższego czasu debata w sprawie budżetu na przyszły rok dotyczy tego, co kto zrobił i dlaczego.
This debate on next year's budget has long been about who has done what and why.
PolishDo naszych wniosków na przyszły rok dodamy także streszczenia obywateli.
We will also add a citizens' summary to our proposals for next year.
PolishProjekt pojawi się on-line w ciągu kilku dni, prawdopodobnie w przyszły wtorek.
This will be online in several days, probably next Tuesday.
PolishBudżet na przyszły rok przewiduje także zwiększenie środków na bezpieczeństwo i obronę.
This has evoked remarks and reservations from some politicians.
PolishW dzień otwarcia przyszły tysiące londyńczyków i coś się stało.
On opening day, thousands of Londoners came out, and something happened.
PolishPremier zaprosił już wszystkich na roboczą kolację w przyszły czwartek.
He has already invited them to a working dinner next Thursday.
PolishPrzyszły inne kobiety i usiadły w kręgu i Michaela umyła moją głowę poświęconą wodą.
And the other women arrived and they sat in a circle, and Michaela bathed my head with the sacred water.
PolishNastępnie przyszły niewątpliwie dwa lub trzy trudne finansowo lata.
Then, admittedly, came two or three financially difficult years.
PolishWięc to prawie dokładnie – 50 lat minie w przyszły wtorek, chyba.
So it's almost exactly -- it's 50 years ago next Tuesday, I guess.
PolishPóźniej przyszły kolejne umowy w sektorze hodowlanym oraz umowy dotyczące win i napojów spirytusowych.
Further agreements followed in the livestock sector and with regard to wines and spirits.
PolishRada do Spraw Zagranicznych spotka się ponownie w przyszły poniedziałek.
The Foreign Affairs Council will meet again next Monday.
PolishPrzyszły budżet UE powinien skuteczniej reagować na codzienne problemy społeczeństwa.
The EU's forthcoming budget should respond more effectively to the day-to-day problems faced by the public.
PolishMam nadzieję, że Rada rozpocznie nad tym prace w przyszły poniedziałek.
I hope the Council will begin work on this next Monday.
PolishNa przyszły rok planowane są wyprawy, o których powiem kilka słów.
Right now there are major expeditions being planned for next year that I'll talk a little bit about.