Polsk-engelsk oversættelse af "przyszły rok"

PL

"przyszły rok" engelsk oversættelse

PL przyszły rok
volume_up
{maskulin}

przyszły rok (også: Nowy Rok)
volume_up
New Year {substantiv}

Lignende oversættelser "przyszły rok" på engelsk

przyszły adjektiv
przyjść verbum
rok substantiv
English

Eksempelsætninger "przyszły rok" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishKomisja planuje na przyszły rok stworzenie ram prawnych dla połączeń funduszy.
The Commission is planning to create a legal framework next year for fund mergers.
Polish(CS) Chciałbym zgłosić trzy uwagi w sprawie przygotowania budżetu na przyszły rok.
(CS) I would like to make three comments on the preparation of the European budget for next year.
PolishOd dłuższego czasu debata w sprawie budżetu na przyszły rok dotyczy tego, co kto zrobił i dlaczego.
This debate on next year's budget has long been about who has done what and why.
PolishDo naszych wniosków na przyszły rok dodamy także streszczenia obywateli.
We will also add a citizens' summary to our proposals for next year.
PolishBudżet na przyszły rok przewiduje także zwiększenie środków na bezpieczeństwo i obronę.
This has evoked remarks and reservations from some politicians.
PolishNa przyszły rok planowane są wyprawy, o których powiem kilka słów.
Right now there are major expeditions being planned for next year that I'll talk a little bit about.
PolishDebata na temat budżetu Parlamentu na ten i przyszły rok była interesująca.
Madam President, we have had an interesting debate on Parliament's own budget for this year and next year.
Polish. - Popieram budżet proponowany na przyszły rok, więc proponuję głosować "tak”.
President of the Commission. - I support the proposed budget for next year so my advice is to vote 'yes'.
PolishJak państwo wiedzą, przyszły rok będzie Europejskim Rokiem Twórczości i Innowacji.
- (EL) Mr President, Commissioner, as you know, next year will be the European Year of Creativity and Innovation.
PolishZamiast tego powinniśmy nalegać na opracowanie wspólnego programu roboczego na przyszły rok dla wszystkich instytucji.
Instead, we should insist on one joint working programme for all institutions in the next year.
PolishGłówne priorytety polityczne, jakie przewiduje Komisja na przyszły rok, stworzono w oparciu o pięć filarów.
The main policy priorities which the Commission envisages for next year are structured around five pillars.
PolishNa przyszły rok zaplanowano również przegląd budżetu.
The budget review is also on the table next year.
PolishWspomniana różnica między zobowiązaniami a płatnościami przełożyła się na obniżenie wydatków w budżecie na przyszły rok.
The aforementioned gap has translated into a reduction in expenditure in the budget for next year.
PolishPo pierwsze, przyszły rok to rok nowego traktatu.
Firstly, next year is the year of the new Treaty.
PolishPotrzebujemy SIS II jako ochrony na przyszły rok.
We need SIS II as a major project for next year.
PolishCzy mogę zatem przypomnieć państwu o przewidywanym na przyszły rok 11,1% wskaźniku bezrobocia, czyli o 27 milionach bezrobotnych?
But can I remind you that an unemployment level of 11.1% next year is 27 million unemployed people?
PolishProgram na przyszły rok również nie odzwierciedla postrzegania dzisiejszej Europy jako różnej od Europy z przeszłości.
Next year's programme also fails to reflect the perception that this Europe is different from that of the past.
PolishZ zadowoleniem przyjmuję zalecenia podane w projekcie budżetu Unii Europejskiej na przyszły rok.
- (GA) Mr President, I welcome the recommendations made in the European Union draft budget for next year.
PolishNie wszystko co jest wyzwaniem przyszłego roku zostało skwantyfikowane, a zatem uwzględnione w planie wydatków na przyszły rok.
Not every challenge of the year to come has been quantified and taken into account in the expenditure estimates.
PolishDlatego chcę podziękować wszystkim za uwagę, jaką poświęcili tej kwestii i jednemu z priorytetów na przyszły rok.
That is why I wish to thank everyone for the attention they have given to this issue and to one of the priorities for next year.