Polsk-engelsk oversættelse af "przywołać"

PL

"przywołać" engelsk oversættelse

PL przywołać
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

przywołać (også: telefonować, wywołać, nazwać, nazywać)
Panie Goebbels! Przywołał pan wcześniej tak zwany "model skandynawski”.
Mr Goebbels, you referred earlier to the so-called 'Nordic model'.
(Przewodniczący przywołał posłów do porządku)
(The President called for order)
(Przewodniczący wyłączył mikrofon i przywołał mówcę do porządku)
(The President cut off the speaker and called him to order)
przywołać (også: przywoływać)
volume_up
to hail {vb.} (taxi, porter)
przywołać (også: wezwać, wzywać, przywoływać)
volume_up
to page {tr.vb.}
przywołać (også: wezwać, zgromadzić, wołać, zawezwać)
Nie może być przywołane sztucznie.
It can't be artificially evoked.

Eksempelsætninger "przywołać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMusimy przywołać nasze poczucie odpowiedzialności, którego głośno się domagamy.
We need to recover our sense of responsibility, which is what we are crying out for.
PolishChciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
PolishChciałbym tutaj przywołać dwie z nich: globalne ocieplenie i prawa człowieka.
Here I should like to mention two of them: global warming and human rights.
PolishW kontekście tym należy przywołać ustęp 6 konkluzji Rady Europejskiej.
Paragraph 6 of the European Council Conclusions could be mentioned in this respect.
PolishPragnę przywołać to ludowe węgierskie życzenie, żeby życzyć państwu szczęśliwego nowego roku.
I wish to invoke this Hungarian folk greeting to wish you a blessed new year.
PolishChciałabym przywołać statystyki: 21 osób w wieku od 15 do 24 lat jest bezrobotnych.
I would like to mention some statistics: 21 people between the ages of 15 to 24 are unemployed.
PolishPragnę ponownie przywołać propozycję utworzenia darmowej europejskiej infolinii pogotowia.
I would like today to repeat the proposal to set up a European emergency freephone number.
PolishMógłbym przywołać wiele innych przykładów, w szczególności niedziałających systemów informacyjnych.
I could quote many other examples, particularly of information systems not working.
PolishDoświadczamy nasz świat poprzez sekwencję zdarzeń, gromadzimy je, by później je przywołać.
We experience the world through a sequence of patterns, and we store them, and we recall them.
PolishChciałbym przywołać też prowadzone w tym kontekście negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Indiami.
I would also mention the negotiations between the European Union and India in this regard.
PolishJako przykład pragnę przywołać załącznik do przygotowanego przez Komisję Europejską przeglądu.
As an example, I would like to mention the Annex to the review drafted by the European Commission.
PolishChciałabym również przywołać pewne inne postanowienia, których ujęcia w umowie będziemy się domagać.
Allow me to mention certain other provisions that we will demand are included in the agreement.
PolishChciałabym przywołać pakiet klimatyczny, który został przyjęty podczas prezydencji francuskiej.
As evidence of this, I would cite the climate change package that was signed under the French Presidency.
PolishChciałabym przywołać tylko jeden przykład: jakość i bezpieczeństwo.
Let me just mention one example: quality and safety.
PolishWystarczy przywołać hańbiący przykład Europejskiej Rady ds.
We only need to refer to the shameful example of the Scientific Council of the European Research Council.
PolishNie zamierzam się rozwodzić nad wszystkimi sprawami, o których wspominała, ale chciałbym przywołać dwie kwestie.
I am not going to go over all the things she mentioned, but I would like to reiterate two points.
PolishCo ma zrobić matka, żeby przywołać młode?
What's a mother to do if the ship comes by and her calf isn't there?
PolishPo pierwsze chcę przywołać przypadek "Nelsona Mandeli”.
First, I want to raise the 'Nelson Mandela' question.
PolishChciałbym przywołać program Civitas, który przyniósł dobre wyniki i może stanowić przykład wart naśladowania.
I would recall the Civitas programme, which achieved good results and may be an example worth following.
PolishMożna by tu również przywołać zasadę jednolitego rynku.
There are also single-market reasons for doing so.