Polsk-engelsk oversættelse af "różny"


Mente du:rożny
PL

"różny" engelsk oversættelse

PL różny
volume_up
{adjektiv maskulin}

1. generel

różny (også: niezwykły, odmienny, inny, rozmaity)
Fundusze cechują się rozmaitymi rozmiarami oraz cechami i towarzyszy im różny poziom ryzyka.
The funds have different sums, different characteristics and different associated risks.
Dlatego właśnie władze regionalne w różny sposób reagują na problemy, przed którymi stoją.
This is why regional authorities respond in different ways to the problems they are facing.
A oto i trzeci czynnik, zupełnie różny od poprzednich.
And here's the third factor, which is totally different.
różny (også: urozmaicony, różnorodny, rozmaity)
volume_up
varied {adj.}
Czas pojawienia się objawów może być różny od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia.
The time to onset of symptoms varied from one day to several months after starting treatment.
Oznacza to jednak jednocześnie swobodny przepływ dla wielu różnych wrogów społeczeństwa.
It means, however, free movement for many and varied enemies of society.
Platformy edukacyjne proponują filmiki dla potrzeb różnych poziomów znajomości języków.
Language exchange platforms offer videos that are tailored to the varied objectives of its members.
Jest ich całe setki; istnieją w różnych krajach i różnych sektorach.
There are hundreds of them; they exist in various countries and in various sectors.
Tak więc istnieje wiele źródeł finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć.
So, there are various sources of financing for various purposes.
I na przestrzeni różnych lat wynaleźliśmy kilka różnorodnych pojazdów.
And then through the various years we invented various vehicles.
różny (også: różnorodny, rozmaity, rozliczny)
Nie będziesz miał w worku twoim różnych gwichtów, większego i mniejszego.
Thou shalt not have in thy bag diverse weights, a great and a small.
Dzieci proponowały rozwiązania najróżniejszych problemów.
Children were designing solutions for a diverse range of problems.
Duża ilość różnych organizacji pozarządowych została dofinansowana w czasie istnienia tego programu.
A large number of diverse NGOs have been founded during the course of the programme.
różny (også: rozmaity)
Artykuł ten obejmuje przychody z różnych źródeł, np. refundacje, odszkodowania, wyrównania.
This article covers revenue from miscellaneous sources, e. g. refunds, compensations, regularisations.
Jego wersja PEGI online służy tak rodzicom, jak i dzieciom, dostarczając wskazówek na temat ochrony nieletnich i różnych informacji o grach online.
The PEGI online version provides assistance to parents and minors, offering both tips on how to protect minors and miscellaneous information about online games.
różny
Wielce prawdopodobne jest, że szczepionki będą różnej jakości a papiery będą podrabiane.
Batches of vaccine of varying quality and forged paperwork is a real probability.
Ma ono liczne przyczyny i postępuje w różnych tempach według różnic klimatycznych.
It has multiple causes and proceeds at varying rates according to climatic differences.
Powodzie w 2010 roku dotknęły w różnym stopniu wiele europejskich krajów.
The floods of 2010 affected several European countries, to varying degrees.
W jaki sposób Rada zamierza osiągnąć kompromis przy tak różnych kwotach?
How does the Council intend to reach a compromise between such disparate figures?
Miasta borykają się obecnie z różnymi, zasadniczo odmiennymi problemami, wymagającymi wdrożenia skrojonych na miarę i zintegrowanych modeli rozwoju lokalnego.
Cities are currently facing various and disparate problems, requiring the implementation of tailored and integrated local development models.
różny (også: rozmaity)
volume_up
sundry {adj.}

2. "np. kolor, rozmiar, wydarzenie"

różny (også: mieszany, różnorodny)
W brytyjskich więzieniach mamy różnego rodzaju seryjnych morderców, gwałcicieli, pedofilów mordujących dzieci, nekrofilów i kanibali odsiadujących wyroki dożywocia.
In British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2012 składają się z różnych pojedynczych sekcji, opracowanych łącznie pod tytułem "gospodarka” i "konsolidacja”.
The guidelines for the 2012 budget procedure consist of assorted individual sections drawn together under the headings 'economy' and 'consolidation'.

Eksempelsætninger "różny" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishDużym problemem było to, że państwa członkowskie wdrażały tę dyrektywę w różny sposób.
The big problem was that Member States implemented the directive differently.
PolishOdstęp między kolejnymi obowiązkowymi przeglądami technicznymi jest różny w zależności od kraju.
The time between mandatory roadworthiness tests varies from country to country.
PolishCzas trwania leczenia może być różny, ale zwykle trwa krócej niż 4 dni.
The duration of therapy is variable, but typically less than four days.
Polish[…] Der Turm prowadzi w nierzeczywisty, zupełnie różny od współczesnego świat.
[...] Der Turm leads us into an unreal, not quite present world.
PolishCzas utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu szczepionkami modelowymi jest różny.
The persistence of antibodies for the mock-up vaccines varies.
PolishJak państwu wiadomo, stosunek do stosowania kary śmierci na świecie jest wciąż bardzo różny.
As you know, the picture of the use of the death penalty in the world is still a mixed one.
PolishPodczas badań klinicznych okres utrzymywania się skuteczności był różny.
In clinical studies the duration of effect was variable.
PolishRozporządzenie zastępuje dyrektywę 96/26, która została wdrożona w różny sposób przez państwa członkowskie.
The Regulation replaces Directive 96/26, which was implemented differently by Member States.
PolishObraz zespołu może być różny w zależności od historii stosowania narkotyków przez matkę (patrz punkt 4. 6).
The nature of the syndrome may vary depending upon the mother's drug use history (see section 4.6).
PolishBo dzisiaj środki przeznaczane na rolnictwo dzielone są jednak w bardzo różny sposób dla poszczególnych krajów.
Today the funds earmarked for agriculture are divided up very differently between the individual countries.
PolishW obydwu badaniach brak było dowodów sugerujących różny wpływ wieku lub płci na bezpieczeństwo i skuteczność.
In both studies, there was no evidence to suggest differential effects of age or gender on safety or efficacy.
PolishCechą przedsiębiorstw gospodarki społecznej jest ich status, rożny od statusu przedsiębiorstw kapitałowych.
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
PolishJak to się dzieje, że widzimy rzeczy w różny sposób?
PolishPoziom wymaganych inwestycji jest wyraźnie różny w zależności od etapu rozwoju poszczególnych obszarów Europy.
The level of investment required clearly differs significantly according to the development stage of a particular European area.
PolishMechanizm działania toksycznego na wątrobę nie został w pełni udokumentowany i może być różny w przypadku różnych antagonistów endoteliny.
The mechanism of liver toxicity is not fully documented and it might vary between endothelin antagonists.
PolishWszystkie poruszają się wkoło, pełzają w różny sposób.
PolishPoziom osiąganej skuteczności może być różny, w zależności od homogenności antygenowej szczepu szczepionkowego i krążącego w środowisku.
This vaccine has been tested for safety in chickens and some supportive data for safety in ducks are available.
PolishCzas, po którym występuje działanie leku VIAGRA jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.
The amount of time VIAGRA takes to work varies from person to person, but it normally takes between half an hour and one hour.
PolishI czy drugi budżet obecnej perspektywy budżetowej oprócz wielkości kwot jest znacznie różny od poprzednich?
Does the second budget in the current budget perspective differ significantly from its predecessors, apart from in the size of the sums concerned?
PolishPoziom osiąganej skuteczności może być różny, w zależności od homogenności antygenowej szczepu szczepionkowego i krążącego w środowisku.
The level of efficacy attained may vary depending on the degree of antigenic homology between the vaccine strain and circulating field strains.