Polsk-engelsk oversættelse af "rozmaity"

PL

"rozmaity" engelsk oversættelse

PL rozmaity
volume_up
{adjektiv maskulin}

rozmaity (også: niezwykły, odmienny, inny, różny)
I cała biblioteka pełna jest rozmaitych obiektów, różnych przestrzeni.
And all throughout the library are different objects, different spaces.
Wymaga on całego pakietu rozmaitych inicjatyw w różnych obszarach.
It requires a package of various initiatives within different areas.
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
rozmaity (også: różnoraki)
volume_up
divers {adj.} [gl.dags]
A drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków.
and to another workings of miracles; and to another prophecy; and to another discernings of spirits; to another [divers] kinds of tongues; and to another the interpretation of tongues:
A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli chorujące na rozmaite niemocy, przywodzili je do niego, a on na każdego z nich ręce włożywszy, uzdrawiał je.
And when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.
A nabrwaszy szat swoich naczyniłaś sobie wyżyn rozmaitych farb, a płodziłaś nierząd przy nich, któremu podobny nigdy nie przyjdzie, ani będzie.
And thou didst take of thy garments, and madest for thee high places decked with divers colors, and playedst the harlot upon them: [the like things] shall not come, neither shall it be [so].
rozmaity (også: różny, różnorodny, rozliczny)
W przeciwnym wypadku zgubimy się w gąszczu rozmaitych informacji, które nie dadzą nam całościowego obrazu sytuacji i nie zagwarantują przejrzystości.
Otherwise we will be lost in a lot of diverse information that fails to provide any overall picture and cannot offer transparency.
To miasto o długiej historii stało na skrzyżowaniu dróg gromadzących się w nim ludzi i służyło za miejsce wspólnego zamieszkania osób rozmaitych wyznań i kultur.
The City, which has a long history, was a crossroads for gatherings of people and served as a place of cohabitation of diverse religions and cultures.
Mogę jedynie powiedzieć, że każdy pozostał przy swoim zdaniu i że należy to traktować po prostu jako znak zróżnicowania Europy: musimy umieć znaleźć miejsce dla rozmaitych poglądów.
I can only say that we agree to disagree, and that has to be taken as a sign of just how diverse Europe is: we need to be able to find room for diversity of opinion.
rozmaity (også: różny)
rozmaity (også: urozmaicony, różny, różnorodny)
volume_up
varied {adj.}
June Williamson i ja badałyśmy ten temat przez ponad dekadę. ~~~ I znalazłyśmy ponad 80 rozmaitych projektów.
June Williamson and I have been researching this topic for over a decade, and we've found over 80 varied projects.
Rozmaite formaty jednostek linków zajmują mało miejsca, zatem zachęcamy do umieszczenia jednostek linków w nowych i nietypowych miejscach w całej witrynie.
Their varied formats are space-efficient, too, so we recommend incorporating link units into new and unusual locations throughout your site.
UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:
The EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
Wymaga on całego pakietu rozmaitych inicjatyw w różnych obszarach.
It requires a package of various initiatives within different areas.
Narzędzia mamy rozmaite: edukację, kampanie uświadamiające i inne.
There are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
rozmaity (også: różny)
volume_up
sundry {adj.}
Poza tym mówię o powszechnym instrumentalnym traktowaniu religii i wykorzystywaniu oraz nadużywaniu jej do osiągnięcia rozmaitych celów i rezultatów.
Furthermore, I speak of religion being employed as a tool by all and sundry, and used and abused for various purposes and effects.