Polsk-engelsk oversættelse af "rozstrzygać"

PL

"rozstrzygać" engelsk oversættelse

PL rozstrzygać
volume_up
[rozstrzygam|rozstrzygałbym] {ufuldendt verbum}

Jeżeli chcemy reguł ogólnoświatowych, to nie możemy tak po prostu rozstrzygać spraw tylko w Europie.
In order to come up with global rules, we cannot simply settle matters in Europe.
zapobieganie i rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy Państwami Członkowskimi,
prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
Proszę nie zrozumieć mnie źle: nie mam zamiaru rozstrzygać sporu, którego ponadto nie potrafię rozstrzygnąć.
Please do not misunderstand me: I did not wish to settle a dispute that I am, moreover, incapable of settling.
rozstrzygać
Gdyby postąpiła inaczej, gdyby odmówiła uczestniczenia w tych negocjacjach, przedmiotowa kwestia zostałaby rozstrzygnięta przez Organ Rozstrzygania Sporów WTO.
If it had acted differently, if it had refused to enter into these negotiations, the issue would have been adjudicated by the Dispute Settlement Body of the WTO.
Nie rozstrzygamy sporów i najczęściej pozostawiamy opinie bez zmian.
We do not arbitrate disputes and more often than not, we leave the review up.
Jak będą rozstrzygane konflikty interesów?
How will conflicting interests be arbitrated?
Rozstrzygamy dylemat: koleje we Wspólnocie czy koleje wspólnotowe.
We are trying to decide whether there should be railways in the Community or Community railways.
Parlament Europejski rozstrzyga teraz, czy przedmiotowa dyrektywa została prawidłowo transponowana do krajowych przepisów państw członkowskich.
The European Parliament is now deciding whether or not it was transposed properly in the Member States.
Rada musi podejmować rzeczywiste decyzje, a sprawy prawodawstwa muszą być rozstrzygane w konsultacji z Parlamentem Europejskim.
The Council must take genuine decisions and the legislation must be decided on in consultation with the European Parliament.
rozstrzygać (også: rozwiązać, rozwiązywać, rozstrzygnąć)
volume_up
to hash out {vb.} (question)
He actually raises money, solves my disputes.
Wartości europejskie (jako sąsiedzi współpracujemy z wszystkimi innymi, rozstrzygając spory i dbając o środowisko i człowieka) są przykładami dla całego świata.
European values (as neighbours we cooperate with each other in solving disputes and caring for nature and man) are an example to the whole world.

Synonymer (polsk) for "rozstrzygać":

rozstrzygać

Eksempelsætninger "rozstrzygać" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMusiał pan rozstrzygać trudne kwestie polityczne i ogólnie rzecz biorąc spisał się pan dobrze.
You had difficult political issues to resolve and overall you did a good job.
PolishNie jest to miejsce, w którym należałoby rozstrzygać, czy dostęp do aborcji jest słuszny, czy nie.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
PolishJest spór w nauce - o tym wiemy, ale nie chcę go tutaj rozstrzygać.
We are aware that the science is disputed, but we do not wish to resolve this dispute here.
PolishNa tym etapie nie możemy rozstrzygać, czy tak się stanie, czy nie.
Whether they will or not, we cannot be certain at this point in time.
PolishNie zebraliśmy się jednak dziś, by rozstrzygać kwestie językowe.
However, we are not here today to resolve a linguistic issue.
PolishPierwszy dotyczy sądów (który sąd ma rozstrzygać w jakich sprawach), drugi zaś języków.
One of the problems is the courts issue - which courts are to be competent for which disputes - but there was also the language issue.
PolishCzy musimy wprowadzać różnice po to, by rozstrzygać kwestie dotyczące praw autorskich dotyczących na przykład treści?
Do we need to make distinctions in order to resolve the copyright issues, for example, with regard to content?
PolishZgadzam się, że sędziowie muszą być odpowiednio szkoleni, aby rozstrzygać szczególnie trudne sprawy dotyczące przemocy wobec kobiet.
I agree that judges need to be trained in the particularly difficult cases that violence against women raise.
PolishRada i Parlament nie mogą w kategoriach politycznych negocjować kwestii, które należy rozstrzygać na podstawie danych naukowych.
The Council and Parliament cannot negotiate along political lines issues which need to be judged on the basis of scientific data.
PolishJednak już wkrótce potem sądy krajowe państw członkowskich musiały rozstrzygać spory kwestionujące prawo wspólnotowe na gruncie praw człowieka.
However, it was not long before the Member States' national courts had to deal with disputes challenging Community law on the grounds of human rights.
PolishJeszcze całkiem niedawno państwa członkowskie Unii Europejskiej uznawały, że kwestię energii należy rozstrzygać na szczeblu krajowym, a nie unijnym.
Even quite recently, European Union Member States regarded energy as an issue to be resolved at the national and not at the European Union level.
PolishW rzeczywistości, ponieważ kwestie związane z sektorem detalicznym często dotyczą zagadnień krajowych, państwa członkowskie są w stanie rozstrzygać je bardziej skutecznie.
Indeed, since the issues related to the retail sector are frequently national in scope, the Member States are well placed to address them.
PolishRównież Albania mogłaby zaczerpnąć z naszych działań przykład, jak można rozstrzygać kwestie będące przedmiotem wspólnej troski, ponad podziałami politycznymi.
Albania, too, could take this as an example of how to go about things when it comes to important common concerns, over and above any political debate.
PolishEBC musi szybko reagować na zmiany sytuacji na rynkach pieniężnych i kapitałowych, rozwiązywać konkretne problemy oraz rozstrzygać pilne sprawy.
The ECB must be able to react and adapt to quickly changing conditions in the money and capital markets, to address specific cases and to deal with matters of urgency.
PolishJak już wspomniano, znaczny odsetek spraw, które SOLVIT ma rozstrzygać, dotyczy wad systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych.
As has been mentioned so far, a significant proportion of the cases which Solvit has to resolve are linked to failures in the system for mutual recognition of professional qualifications.
PolishIdąc w ślady Szwecji, w której narodził się pomysł tej instytucji, od dwustu lat rzecznicy praw obywatelskich starają się rozstrzygać spory i problemy na zasadzie bezstronności.
Taking a concept originally developed in Sweden, ombudsmen have been trying to resolve disputes and problems on an impartial basis for 200 years now.
PolishNa szczęście obecny komisarz zdaje sobie sprawę, że tę sprawę należy rozstrzygać w szerszym kontekście i cieszę się, że nadaje on temu eksperymentowi wymiar strukturalny.
Fortunately, the present Commissioner realises that this should be seen in a wider context, and I am delighted that he is now giving this experiment a structural dimension.