Polsk-engelsk oversættelse af "rzec"


Mente du:rżeć
PL

"rzec" engelsk oversættelse

PL rzec
volume_up
[rzekę|rzekłbym] {verbum}

Albowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
Cóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź?
Which is easier, to say, Thy sins are forgiven thee; or to say, Arise and walk?
W istocie można nawet rzec, że to nieodzowny składnik naszego projektu integracji.
In fact, I would even say it is an indispensable ingredient in our project of integration.
rzec (også: zarżeć)

Eksempelsætninger "rzec" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishChciałem po prostu rzec, że zostaliśmy postawieni w obliczu rozmaitych wyzwań.
I simply wanted to tell you how we faced up to these various challenges.
PolishArktyczna pokrywa lodowa jest, można by rzec, bijącym sercem całego systemu klimatycznego.
The arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
PolishZaż potępisz tego, który może rzec królowi: O bezecny
[Him] that saith to a king, [Thou art] vile, [Or] to nobles, [Ye are] wicked;
PolishMożna rzec, że te dwie misje idealnie się uzupełniają.
And these two missions, as you can tell, thread together perfectly.
PolishJestże jaka rzecz, o którejby kto rzec mógł: Wej
Is there a thing whereof it may be said, See, this is new?
PolishOgólnie rzec biorąc, dyrektywa ta wypełnia lukę i pomimo wszystkich swoich braków, ma pionierskie znaczenie.
All in all, this directive fills a gap, and in spite of all its shortcomings it is of pioneering significance.
PolishI, by rzec krótko, osiem miesięcy później zapełniłyśmy 300 metrową galerię w Chicagowskim Centrum Kultury.
And to cut a long story short, eight months later we did fill the Chicago Cultural Center's 3,000 square foot gallery.
PolishTo samo można rzec o Komisji Europejskiej
The same can be said for the European Commission.
PolishUnia Europejska bowiem przoduje w wysiłkach na rzecz ustawodawstwa wymierzonego przeciwko stanom umysłu - różnym, można by rzec, "fobiom”.
Indeed, the European Union is in the forefront of trying to legislate against states of mind - various 'phobias', as they would put it.
PolishNiestety program jest napięty, by nie rzec - zbyt napięty, i pojawia się zbyt późno, i to nie dlatego że nie ostrzegano o tym przez kilka ostatnich lat.
Unfortunately, the programme is full - too full - and has come too late, and not for a lack of warnings on this subject over the past several years.
PolishJutro prezydent Obama spotka się po raz pierwszy z prezydentem Miedwiediewem z zamiarem, by tak rzec, ustawienia na nowo stosunków USA z Rosją.
Tomorrow, President Obama will meet President Medvedev for the first time, in order to press the reset button, so to speak, for the USA's relationship with Russia.
PolishKażdy z tych języków uważamy za dobro Unii Europejskiej i za element, by tak rzec, dziedzictwa kulturowego, które posiadamy obecnie w Unii Europejskiej.
We consider each of these languages as an asset to the European Union and as part, if you like, of the cultural heritage which we currently have in the European Union.
PolishSprawozdanie, nad którym dyskutujemy dzisiaj, tzn. sprawozdanie pani poseł Keller, uwypukla kwestię o zasadniczym znaczeniu dla skuteczności polityki na rzec rozwoju.
(ES) Mr President, the report that we are debating today, Mrs Keller's report, highlights a matter crucial to the effectiveness of development policies.
PolishMożna by rzec, że jesteśmy świadkami radykalnej zmiany tonu po blisko trzech dekadach zdominowanych przez model deregulacji oraz teorie o domniemanej niewzruszoności rynków finansowych.
It may be said that we are witnessing a radical change in tone after nearly three decades dominated by the model of deregulation and theories on the alleged infallibility of the financial markets.