Polsk-engelsk oversættelse af "rzeczywiste"

PL

"rzeczywiste" engelsk oversættelse

EN

PL rzeczywiste
volume_up
{adjektiv}

rzeczywiste (også: prawdziwy, istny, rzeczywisty, realny)
volume_up
real {adj.}
Daje on rzeczywiste możliwości przemysłowi chemicznemu, farmaceutycznemu i innym sektorom.
It provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.
Lipcowe negocjacje przyniosły rzeczywiste postępy.
The negotiations that took place in July delivered some real progress.
Niepełnosprawni liczą na rzeczywiste zmiany, które wyrównają ich szanse.
People with disabilities are counting on real changes which will give them equal opportunities.

Synonymer (polsk) for "rzeczywisty":

rzeczywisty

Eksempelsætninger "rzeczywiste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTo jedyny sposób na rzeczywiste zbudowanie zaufania do europejskiej polityki strukturalnej.
That is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
PolishMusimy wdrożyć rzeczywiste gwarancje ochrony zdrowia tych kobiet na rynku pracy.
We must implement genuine guarantees to protect the health of these women in the labour market.
PolishMyślę, że powinniśmy poznać skalę hodowli owiec oraz rzeczywiste pogłowie zwierząt.
I think we do have to realise the scale of sheep farming and the number of animals involved.
PolishWreszcie, taktyka Unii Europejskiej musi mieć na uwadze rzeczywiste efekty.
Finally, the European Union's policy has to produce tangible effects.
PolishJak dotąd nastąpiły jednak słabe rzeczywiste postępy w Parlamencie.
However, so far, very little progress has actually been made in Parliament.
PolishNawet teraz wciąż czasem niejasne są dla nas ich rzeczywiste zapatrywania.
Yet what they really stand for is even now still unclear sometimes.
PolishPragnę Państwa poinformować, że przyznawane kwoty przekraczają czasem rzeczywiste wydatki.
I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent.
PolishNie ma to wpływu na rzeczywiste istnienie problemu, jak pan podkreślił.
This does not alter the reality of the problem you have pointed out.
PolishObejmuje to, po pierwsze, rzeczywiste upoważnienie do multibrandingu.
This includes, firstly, genuine authorisation for multi-branding.
PolishUważam, że musimy przyjrzeć się tym kwestiom, jeśli naszym dążeniem jest rzeczywiste równouprawnienie płci.
I think we need to look at these issues if we are to have genuine gender equality.
PolishRzeczywiste stężenie w nasieniu jest niższe, niż stężenie amprenawiru w osoczu.
Amprenavir appears to penetrate into semen, though semen concentrations are lower than plasma concentrations.
PolishChodzi również o rzeczywiste pokazanie światu zewnętrznemu, że karta jest bytem żywym.
This is also about truly showing to the outside world, to our voters, that the Charter is a living entity.
PolishPójdźmy naprzód poprzez rzeczywiste zreformowanie polityki rolnej.
Let us go forward and actually reform the agricultural policy.
PolishAby było ono rzeczywiste, należy zapewnić odpowiednie proporcje w handlu międzynarodowym.
In order to achieve genuine food security, we should maintain proper proportions in international trade.
PolishSzacuje się, że rzeczywiste koszty, włączając emisje, będą niewielkie na tle kosztów ogólnych.
It is estimated that the effective cost, including emissions, would be small in overall cost terms.
PolishChcemy raczej wreszcie ujrzeć rzeczywiste efekty naszych żądań.
Rather, we now want to see the concrete results of our demands.
PolishJest to bardziej rzeczywiste niż te 'ja', które sami wytworzyliśmy.
It's more a reality than the ones our selves have created.
PolishTo są rzeczywiste architektoniczne problemy.
~~~ To go back to architecture, ~~~ what's organic about architecture as a field,
PolishNaszym celem jest rzeczywiste i obiektywne poszukiwanie rozwiązań i wyważenie różnych argumentów.
The aim must be to search realistically and objectively for solutions, weighing up diverse arguments.
PolishCzasami trudno jest rozróżnić dwie rzeczywiste firmy o bardzo podobnych informacjach.
Here are some actions you can take to help differentiate your business:Use unique phone numbers for each location.