Polsk-engelsk oversættelse af "siebie"

PL

"siebie" engelsk oversættelse

volume_up
się {pron.}

PL siebie
volume_up
{pronomen}

siebie (også: sami, same)
volume_up
ourselves {pron.} (after preposition)
Niekiedy postrzegamy siebie jako prawdziwych przedstawicieli obywateli.
We see ourselves - some of the time - as being the true representative voice.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
Piszemy programy, powielamy je i jesteśmy z siebie dumni.
And these kinds of experiments are started with programs that we wrote ourselves.
siebie (også: sam, się, sobie, osobiście)
I masz zamiar zrobić z siebie kogoś, kto sam siebie mentalnie atakuje?"
Are you going to set yourself up as mentally attacking yourself?" ~~~ So we went into it.
Zapytajcie siebie: czy ta firma działa w sposób odpowiedzialny społecznie?
Ask yourself, is this company behaving in a socially responsible way?
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
If you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
siebie (også: oneself)
volume_up
oneself {pron.}
Wiedza jest wolna; obiega cały świat i nie można zachować jej dla siebie.
Knowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Aby to osiągnąć, czasem trzeba będzie przejść samego siebie.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
"Nie poznamy siebie... póki nie ujrzymy swojego odbicia w oczach innych, niż ludzkie."
Loren Eiseley has said, "One does not meet oneself until one catches the reflection from an eye other than human."
siebie (også: się, sobie, osobiście)
Nie chrząkać, nie kaszleć, nie sapać, nie gadać do siebie, nie pierdzieć.
No grunting, no coughing, no wheezing, no talking to yourselves, no farting.
Proszę, proszę, przestańcie nazywać siebie "konsumentami".
Please, please, stop referring to yourselves as "consumers."
Zawsze jest kwestią kontrowersyjną, gdy trzeba prosić o zasoby dla siebie.
It is always controversial when you are asked to give yourselves resources.

Eksempelsætninger "siebie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
PolishA on chcąc samego siebie usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: I któż jest mi bliźni?
But he, desiring to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbor?
PolishA wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
And a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
PolishZamiast tego rządy powinny zapytać siebie samych: kogo naprawdę należy winić?
Instead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
PolishJaka będzie sytuacja z przywództwem w przyszłości i kto weźmie na siebie tę rolę?
What will be the situation with leadership in future, and who will take on the role?
PolishUE przyjęła na siebie podstawową odpowiedzialność za pomoc wewnątrz Kosowa.
The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally.
PolishPostaram się do siebie przekonać tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali.
For those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
Polish" Teraz rujnuje siebie dla kobiety z miasta - pożyczkodawcy rozbiorą farmę - "
" Now he ruins himself for the woman from the city - Money-lenders strip the farm - "
PolishDo procesu ONZ powinniśmy podejść z ogromną pewnością siebie i determinacją.
We should go into the UN process with plenty of confidence and determination.
PolishOtośmy tego doszli, że tak jest: słuchajże tego, a uważaj to sam u siebie.
Lo this, we have searched it, so it is; Hear it, and know thou it for thy good.
PolishToć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał.
This is my resting-place for ever: Here will I dwell; for I have desired it.
PolishPo pierwsze, kiedy tworzymy instytucję, bierzemy na siebie problem zarządzania nią.
First of all, when you form an institution, you take on a management problem, right?
Polish." ~~~ Patrzysz za siebie i widzisz wielkie zniszczenie.
I'm so clever," and you look behind you, and there's destruction all around you.
PolishW imię bezpieczeństwa musimy posiadać kilka niezależnych od siebie źródeł energii.
In the interests of security, we need several mutually independent sources of energy.
PolishWażne są również zobowiązania, które wszystkie kraje mogą na siebie przyjąć.
It is also important to have commitments which all the countries can accept.
PolishA Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.
And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.
PolishPrzyjęli, że pieniądze to dobra rzecz, więc czemu nie zatrzymać wszystkich dla siebie?
They assumed money is good, why not keep it all? ~~~ That's not what we found.
PolishTraktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
The Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
PolishPrzesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
Push your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
PolishŻywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
I am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.