Polsk-engelsk oversættelse af "skasować"

PL

"skasować" engelsk oversættelse

volume_up
skasować {refl. vb.}

PL skasować
volume_up
{udsagnsord i førnutid}

Kiedy moje dane zostaną skasowane, jeżeli zostały zgromadzone i są przechowywane?
When will my data be deleted, if it has been collected and stored?
Należy pamiętać, że usunięcie profilu powoduje skasowanie wszystkich powiązanych z nim danych historycznych.
Please note that deleting a profile also deletes all historical data associated with it.
To, co łatwo wysłać w jednej chwili równie szybko można skasować, ale niestety zbyt dużo czasu należy poświęcić przewijając ekran i próbując znaleźć cokolwiek innego niż spam.
What is easy to send in an instant is equally easy to delete in an instant, but, unfortunately, too much time has to be spent scrolling down trying to find anything else other than spam.
Są dwa wyjścia: albo skasować euro i przywrócić zniewolonym krajom tego sowieckiego pola truskawkowego ich własne waluty, albo wykluczyć "problemowe kraje” ze strefy euro.
There are two ways out: either abolish the euro and return to the captive nations of this Strawberry Soviet their own currencies, or expel the 'problem countries' from the euro.
skasować (også: usunąć, zdjąć, wywieźć, wywabić)
Pamiętaj, aby po zakończeniu wyświetlania reklamy, gdy gra jest już gotowa do uruchomienia, całkowicie usunąć reklamę i skasować z pamięci pakiet IMA SDK.
Remember to fully remove the ad and unload the IMA SDK when the ads are finished and the game is ready to play.