PL sprawdzenie
volume_up
{neutrum}

sprawdzenie (også: rewizja, rewizja ksiąg)
volume_up
audit {substantiv}
sprawdzenie (også: analiza, przegląd, skan, skanowanie)
volume_up
check-up {substantiv}
comiesięczne sprawdzenie prawidłowego działania urządzenia
Monthly system performance check-up procedures
sprawdzenie (også: ocena, próba, kontrola, ewaluacja)
volume_up
evaluation {substantiv}
sprawdzenie (også: skanowanie, analiza, przegląd, badanie)
volume_up
scan {substantiv}

Eksempelsætninger "sprawdzenie" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishPierwszą jest sprawdzenie, gdzie musimy zmienić sytuację prawną w UE.
The first is to look at where we need to change the legal situation in the EU.
PolishOznacza to ponowne sprawdzenie przez Unię Europejską jej ustawodawstwa.
This includes the European Union examining its legislation once again.
PolishKonieczne jest sprawdzenie, czy przeznaczony do podania roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.
The solution must be examined to ensure that only clear, colourless solution is injected.
PolishPrzycisk podania dawki pozwala na sprawdzenie jaka dawka została załadowana.
The injection button allows checking the actual loaded dose.
PolishI właśnie dlatego są one tak bezpieczne, ponieważ pozwoliliśmy na sprawdzenie co jest dobre, a co nie.
And that's why they're so safe, as we gave it a lot of chance to find what's good.
PolishPrzycisk podania dawki umożliwia sprawdzenie jaka dawka została załadowana.
The injection button allows checking the actual loaded dose.
PolishKonieczne będzie sprawdzenie ciśnienia tętniczego przez lekarza.
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) such as ibuprofen or indometacin and aspirin)
PolishInni z kolei myślą, że nie ma żadnego planu, a inicjatywa jest jedynie sposobem na sprawdzenie naszych reakcji.
Others think that there is no agenda and it is a mere test of our reactions.
PolishZlecimy ekspertowi sprawdzenie, czy projekt jest zgodny z polityką EU.
We will be sending one expert to make sure that there is compatibility between the project and EU policy.
PolishA sprawdzenie tych informacji nie jest łatwe i będzie kosztowne.
Checking the relevant information is difficult and expensive.
PolishAby usunąć ten komunikat o błędzie, można złożyć wniosek o sprawdzenie za pomocą Narzędzi dla webmasterów Google.
To remove this warning message, you can request a review using Google Webmaster Tools.
PolishI jak tylko stawałem na ziemi, pierwszą rzeczą jaką robiłem, było sprawdzenie czy niczego sobie nie połamałem.
And as soon as I hit, the first thing I did is I'd see if I'd broken anything that I needed.
PolishNie trzeba dodawać, że owo sprawdzenie zgodności podlega całkowicie władzy rządu afgańskiego.
It goes without saying that this review will be conducted entirely under the authority of the Afghan Government.
Polish149 ust. 3 stanowi, że jeśli zbierze się 40 posłów, mogą oni złożyć wniosek o sprawdzenie, czy na sali obrad jest kworum.
The quorum shall exist if one third of Parliament's Members are present in the Chamber.
PolishDlatego wyzwaniem dla nas jest sprawdzenie, czy Europa ma niezbędną masę krytyczną, by podjąć konkretne działania.
The challenge is therefore to know whether Europe has the critical mass to take specific action.
PolishUmożliwia sprawdzenie, że po naciśnięciu pokrętła ustawiającego dawkę z igły będzie wypływać strumień insuliny.
Confirms that a stream of insulin comes out of the tip of the needle when you push the Dose Knob in.
PolishProponujemy, aby kryterium obejmowało także sprawdzenie, czy wsparcie regionu jest możliwe, czy nie.
We propose that the criterion is one which includes examining whether it is possible to support a region or not.
PolishWiele z nich już ma nadajniki na pokładzie, które umożliwiają nam sprawdzenie gdzie są a nawet co robią.
Many already have transponders on board that allow us to find out where they are and even what they're doing.
PolishJeśli duża liczba wysyłanych wiadomości nie zostaje dostarczona, zalecamy sprawdzenie adresów e-mail kontaktów.
If you send a large number of undeliverable messages, we suggest verifying your contacts' email addresses.
PolishJednym z ich projektów było sprawdzenie, co sprawia, że spotkania w biurach są nudne, a następnie spróbować temu zaradzić.
And one of their projects was to see what makes meetings boring, and to try and do something about it.