Polsk-engelsk oversættelse af "stworzyć"

PL

"stworzyć" engelsk oversættelse

volume_up
stworzyć {refl. vb.}

PL stworzyć
volume_up
{verbum}

Rada i Komisja powinny stworzyć mechanizm dalszych działań.
The Council and the Commission should establish a follow-up mechanism.
Rada Europejska ma zamiar stworzyć stały fundusz kryzysowy dla strefy euro.
The European Council is going to establish a permanent emergency fund for the euro area.
Czego potrzebuje przedsiębiorstwo aby stworzyć kartel?
What does a company need in order to establish a cartel?
stworzyć (også: majsterkować, zrobić, sklecić)

Eksempelsætninger "stworzyć" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishBardzo trudno stworzyć ogólną dyrektywę, która obejmie wszystkie jej rodzaje.
It is very difficult to have one general directive to cover all these positions.
PolishCzy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?
Do you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
PolishI całkiem oczywiste jest, że aby stworzyć umysł, musimy stworzyć mapy neuronalne.
And it's quite clear that, in order to make minds, we need to construct neural maps.
PolishByć może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
Perhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
PolishObecnie mamy strategię Europa 2020 i usiłujemy stworzyć dla niej ramy budżetowe.
We now have the 2020 strategy and we are trying to make a budgetary framework for it.
PolishTrzeba stworzyć alternatywę dla tych, którzy w przeszłości brali udział w konflikcie.
Those who have taken part in conflict in the past must be offered alternatives.
PolishW tej dziedzinie musimy stworzyć dokładne zasady określające wyraźne ramy działania.
This is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
PolishDo roku 2014 chcielibyśmy stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny w obszarze energii.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.
PolishBez tego nie uda się rozwiązać problemów i stworzyć prawdziwej strategii.
Without that we cannot really solve the problem. We cannot have a real strategy.
PolishTrzeba, by wcześniej stworzyć i skonsolidować ramy instytucjonalne Unii.
The institutional framework of the Union must first be created and consolidated.
PolishJednak z drugiej strony konieczne są konkretne środki, aby stworzyć dobre prawo.
On the other hand, specific measures are required to make good the law.
PolishMusimy stworzyć mechanizmy kontrolne, które umożliwią nam prowadzenie analiz wpływu.
We need to devise inspection mechanisms that will enable us to conduct impact studies.
PolishProszę upewnić się, że pani Tymoszenko pomoże stworzyć konstruktywną opozycję.
Make sure that Mrs Tymoshenko helps to set up a constructive opposition.
PolishDzięki technologii 21 wieku, jesteśmy w stanie stworzyć... ...znacznie większe szklanki.
The 21st century now allows us to build bigger glasses -- much bigger glasses.
PolishDla tych osób powinniśmy stworzyć strategie równe tym, jaki opracowujemy dla pozostałych.
We should develop strategies for these people in the same way as we do for others.
PolishWięc postanowił spróbować stworzyć tę sztuczną biologię działającą wewnątrz maszyn.
So, he decided to give it a try, to start this artificial biology going in the machines.
PolishZ tego względu jak najszybciej należy stworzyć specjalną linię budżetową.
A specific budget line must therefore be created for it as soon as possible.
PolishMusimy stworzyć nowy model gospodarczy oparty na wiedzy i wysokim poziomie zatrudnienia.
We have to build a new economic model based on knowledge and high employment.
PolishDlaczego na przykład nie stworzyć dla tych czterech agencji jednej rady zarządzającej?
For example, why not form a single governing board for these four agencies?
PolishW obecnych okolicznościach trudno będzie stworzyć społeczeństwo obywatelskie.
It will be hard under such circumstances for a civil society to emerge.