PL szczery
volume_up
{adjektiv maskulin}

szczery (også: nieupozowany)
volume_up
candid {adj.}
Please give us your candid response.
(NL) Panie przewodniczący, panie komisarzu Mandelson! Dziękuję panu za szczere wyjaśnienie, dlaczego ten proces się nie udał.
(NL) Mr President, Commissioner Mandelson, thank you for your candid explanation of why you have not been successful in this.
Z tego powodu zbieramy relacje szczere, otwarte i niezafałszowane, często bardzo poruszające.
And because of that, you end up getting very honest, candid, sincere responses that are often very moving.
szczery
volume_up
frank {adj.} (person, discussion)
Dlatego też byłem bardzo szczery i bardzo otwarty.
Therefore, I was extremely frank and extremely open.
Jeżeli mam być szczery, jako audytor wolę wydać taką opinię, jaką wydaliśmy w roku bieżącym.
To be very frank, as an auditor I prefer giving an opinion such as the one we have given this year.
Teraz jednak będę, jak zawsze, bardzo szczery i otwarty.
But now I am going to be, as always, very frank and open with you.
szczery (også: serdeczny)
Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.
It'll sound corny, but it's sincere.
To ironia, że dziś szczere głosowanie oznacza głosowanie z zamkniętymi oczami.
It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.
Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.
We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
szczery (også: uczciwy)
szczery (også: naturalny, prostolinijny)
szczery (også: bezpośredni, prostolinijny)
Ukraina mu podjąć szczerą decyzję w sprawie podążania w kierunku prozachodnim w sposób konsekwentny.
Ukraine must make a forthright decision to follow the pro-Western direction and follow it consistently.
szczery (også: prostolinijny)
(NL) Moje szczere podziękowania za ambitnych plany, które opracowano na kolejnych sześć miesięcy.
(NL) My heartfelt thanks for the ambitious plans that you have laid out for the coming six months.
Pozwolę sobie wyrazić szczere podziękowania za to, co mówiliście państwo o mnie osobiście i o pracy, jaką wykonuję.
Allow me to express my most heartfelt thanks for what you said about me personally and what I do.
(DA) Panie przewodniczący! Kieruję do Trybunału Obrachunkowego szczere podziękowania za logiczne i bardzo przydatne sprawozdanie.
(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
szczery
volume_up
hearty {adj.} (admiration, congratulations)
szczery (også: prostolinijny)
szczery (også: prostolinijny)
szczery (også: prawdziwy, prawdomówny)
Czy możemy uzyskać jakieś szczere odpowiedzi?
Can we have some truthful answers?
Jeśli zapytamy się, co kraje śródziemnomorskie uzyskały dzięki procesowi barcelońskiemu, czyli jak osiągnęliśmy nasz cel, trudno będzie uzyskać poważną i szczerą odpowiedź.
Whenever we ask ourselves what the Mediterranean has gained from the Barcelona Process, our objective, serious and truthful answer is inevitably unsatisfactory.
szczery (også: wyraźny, otwarty, płatny z góry)
szczery (også: od serca)
szczery (også: prostoduszny, naiwny)
szczery (også: pełny, niekłamany)
szczery (også: serdeczny)
Jej sprawozdanie cieszy się pełnym i szczerym poparciem z mojej strony. Wierzę, że Komisja przygotuje w swoim czasie podobne sprawozdanie na temat regionów, o których wspomniałem.
I express my wholehearted support for the report in the belief that at some point the Commission will prepare a similar report on the regions I have mentioned.
Chciałbym ogólnie powiedzieć w imieniu swojej grupy, że naprawdę z przyjemnością wyrażam szczere poparcie dla tego sprawozdania i mam rzecz jasna nadzieję, że Komisja -ja zgromadzę ...
In general, I would like to say on behalf of my group that I am really pleased to be able to lend this report our wholehearted support, and naturally I hope that the Commission - and I gather ...
szczery
volume_up
on the square [talemåde]
szczery (også: bezpośredni, wprost)
volume_up
direct {adj.}
Czy popchniemy Chiny do działania za pośrednictwem szczerego, odważnego i bezpośredniego dialogu, czy za pomocą poniżeń?
Will we move China forward through frank, courageous, direct dialogue, or through humiliation?
szczery (også: uczciwy, rzetelny)
volume_up
honest {adj.}
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę szczery z panem Tajanim: nie poparłem jego kandydatury dzisiaj.
I will be honest with Mr Tajani: I did not vote for him earlier today.
Jeśli mam być zupełnie szczery, to muszę powiedzieć, że występują różnice pomiędzy poszczególnymi krajami.
To be completely honest, I have to say that this varies from country to country.

Synonymer (polsk) for "szczery":

szczery

Eksempelsætninger "szczery" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishTamby się człowiek szczery rozprawił z nim, i byłbym wolnym wiecznie od sędziego mego.
There the upright might reason with him; So should I be delivered for ever from my judge.
PolishJeśli mam być szczery, wyniki Rady Europejskiej przekroczyły moje początkowe oczekiwania.
Frankly, the European Council result exceeded my initial expectations.
PolishJak będziesz z nami szczery to szybciej uporamy się z twoją sprawą.
We can solve your case sooner if you're straight with us.
PolishTak więc, czy wspólnie powtarzany refren, że musimy wynieść lekcję z tego kryzysu gospodarczego, jest szczery?
So, is the common refrain that we must learn the lessons of this economic crisis genuine?
PolishMąż to doskonały i szczery, bojący się Boga, i odstępujący od złego.
for there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God, and turneth away from evil.
PolishMam nadzieję, że nasz Premier będzie z Brytyjczykami szczery, jeśli chodzi o kwestie podniesione w Lizbonie.
I hope that our Prime Minister will be straight with the British people on the issues that arise at Lisbon.
PolishNie mam pojęcia, czy kapitan Camara jest szczery w swoich dążeniach ani czy uda mu się poprawić sytuację w Gwinei.
I have no idea whether Captain Camara is genuine in his endeavours, or whether he will succeed in improving matters in Guinea.
PolishBył mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego.
There was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was perfect and upright, and one that feared God, and turned away from evil.
Polish. ~~~ Mimo sarkazmu w głosie jestem szczery... ~~~ Tworzenie czegoś daje dużo frajdy.
And in fact, making things using technology -- and I'm being serious here, even though I'm using my sarcastic voice -- I won't -- hold on.
PolishJestem z wami szczery.
PolishMusimy znaleźć rozwiązanie i w tym zakresie będę całkowicie szczery: niektórzy głosujący na "nie” użyli śmiertelnego i haniebnego argumentu.
We must find a solution, and in that respect let me completely clear: some of the 'no' supporters used a lethal and shameful argument.
PolishPozwólcie, że będę szczery, Jeśli Amerykanie są tak grubi, głupi i ciemni to, moi drodzy przyjaciele z Birmingham, jak mogą rządzić światem?
Let me put this bluntly. ~~~ If Americans are so fat, stupid and ignorant, my dear friends from Birmingham, how come they rule the world?
PolishBędę szczery.
PolishNa zakończenie chciałbym podziękować obu sprawozdawczyniom za ich pracę i chęć przedyskutowania spornych kwestii w sposób szczery i konstruktywny.
Let me conclude by thanking both rapporteurs for their work and for their willingness to discuss contentious points frankly and constructively.
PolishKiedy omawialiśmy rezolucję Parlamentu w dniu 1 lutego 2007 r. w Brukseli, zobowiązałem się do udzielenia Parlamentowi szczegółowej odpowiedzi i mam szczery zamiar to zobowiązanie wykonać.
When we discussed Parliament's resolution on 1 February 2007 in Brussels, I undertook to answer Parliament in detail and I have every intention of living up to that commitment.