PL szczerze
volume_up
{adverbium}

1. generel

szczerze (også: doprawdy, po bożemu)
Szczerze sądzę, że odpowiedź prezydencji trafia w samo sedno problemu.
I honestly believe that the Presidency's answer hit the nail on the head.
Zniknęli, szczerze mówiąc to, co otrzymałem, było pocztówkami.
They disappeared, quite honestly, and all I got was postcards.
Już najwyższy czas, abyśmy zaczęli mówić szczerze i otwarcie.
It is high time that we began speaking honestly and clearly.
szczerze
Szczerze ufam, że przedmiotowe rozporządzenie zostanie odrzucone w głosowaniu.
I sincerely hope that the regulation will be rejected during the vote.
Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.
I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.
Szczerze gratuluję Słowacji przystąpienia do strefy euro.
(CS) Mr President, I sincerely congratulate Slovakia on its accession to the eurozone.
szczerze (også: gorąco, poważnie, sumiennie, rzetelnie)
Dlatego chciałabym szczerze państwa prosić o zdecydowane przekazanie tego przesłania swoim rządom.
That is why I would earnestly request that you convey this message to our governments with vigour.
Pani jest ministrem spraw zagranicznych Europy i całkowicie szczerze radziłbym Pani, by z jednej strony była Pani naszym ministrem spraw zagranicznych.
You are the foreign minister for Europe and I would earnestly advise you, on the one hand, to be our foreign minister.
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni to niewątpliwy postęp społeczny, będący ucieleśnieniem takiej Europy socjalnej, której szczerze pożądamy.
The extension of maternity leave to 20 weeks is undeniable social progress, which embodies the social Europe that we earnestly desire.
W każdym razie szczerze życzę wszystkim członkom Komisji Europejskiej samych sukcesów w ich pracy.
I genuinely wish all the members of the European Commission well in their efforts to do an excellent job.
Jak można szczerze i prawdziwie zachęcać ludzi do głosowania, podczas gdy głosy nie mają w Kanadzie znaczenia?
How can we honestly and genuinely encourage more people to vote when votes don't count in Canada?
Szczerze wierzymy, że w niedalekiej przyszłości podejście to doprowadzi do pojęcia określonych, bardzo konkretnych działań.
We genuinely believe that this approach will lead in the near future to certain very concrete measures.
szczerze (også: otwarcie)
Uważam, że powinniśmy powiedzieć szczerze: obawiam się, że obecny cel, tak jak poprzednie, także jest zagrożony.
I believe we need to speak candidly: I fear that the current target, like its predecessors, is also in danger.
Wiemy jakie są narzędzia, ale muszę zapytać państwa szczerze, jak ma wyglądać ich wdrożenie w takich miejscach jak Malta, Lampedusa czy Wyspy Kanaryjskie.
We know what the instruments are, but I have to ask you candidly, when it comes to Malta, Lampedusa and the Canaries, what is the implementation?
Chociaż szczerze popieram kradzież jej pamiętnika, to nie jestem ja.
Although I endorse heartily the fact that he stole her diary, it's not me.
szczerze (også: otwarcie)
volume_up
plainly {adv.} (frankly)
szczerze (også: od serca)
Szczerze dziwię się, w jaki sposób ktokolwiek mógłby się temu sprzeciwiać.
In all honesty I wonder how anyone could possibly oppose it.
W to właśnie całkowicie szczerze wierzę.
That is what I believe in all honesty.
Zupełnie szczerze muszę powiedzieć, że umowa i jej realizacja pozostawiają dość wiele do życzenia.
In all honesty, I have to say that the agreement and its implementation leave rather a lot to be desired.
szczerze (også: naprawdę, poważnie, serio)
volume_up
straight up {adv.} [hverd.]

2. jura

szczerze (også: zasadniczo)

Eksempelsætninger "szczerze" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishSzczerze wierzę, że jesteśmy liderami w zakresie polityk środowiskowych.
I really believe that we are leaders where environmental policies are concerned.
PolishOpuszczając zakon, szczerze mówiąc, skończyłam z religią. Myślałam, że to koniec.
After I left my convent, I'd finished with religion, frankly. ~~~ I thought that was it.
PolishSzczerze mówiąc, to całkiem ładna część Kambodży, gdzie uprawia się ryż.
It's actually a very pretty area of Cambodia, where rice growing takes place.
PolishPopieram energooszczędne żarówki, ale szczerze mówiąc to nie wystarczy.
I am in favour of energy-efficient light bulbs, but frankly it is not enough.
PolishPowiedzmy sobie szczerze jedną rzecz: nie ma czegoś takiego jak gospodarki peryferyjne.
Let us be very clear about one thing: there is no such thing as peripheral economies.
PolishSzczerze mówiąc nie wierzymy, że internet jest przełomowym wynalazkiem.
What we believe is that the Internet, frankly, is a connection of people and ideas.
PolishSzczerze zachęcam kolegów posłów ze wszystkich grup do poparcia tej ważnej rezolucji.
I truly encourage my fellow members in all groups to support this important resolution.
PolishSzczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.
Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.
PolishSzczerze mówiąc, była to odrażająca manifestacja; był to policzek dla demokracji.
Frankly, it was a disgusting display; it was an insult to democracy.
PolishDostrzegłem naszą otwartość umysłu, jakiej - szczerze mówiąc - nie było kilka miesięcy temu.
I saw an open-mindedness that, frankly, we would not have had a few months ago.
PolishMówiąc szczerze, obywatele Macedonii zasługują na o wiele lepsze traktowanie z naszej strony.
Frankly speaking, the people of Macedonia deserve far better treatment from us.
PolishW traktacie znajduje się rozwiązanie, które należy docenić i szczerze uszanować.
The solution is found in the treaty, which ought to be appreciated and respected scrupulously.
PolishNie umiałabym, szczerze mówiąc, udzielić odpowiedzi, gdyby zadano mi takie pytanie.
I, frankly, would not be able to respond if they asked this question.
PolishSzczerze mówiąc, sprawa oceny susz jest stosunkowo trudna do uwzględnienia.
The issue of drought assessment is - quite frankly - relatively difficult to incorporate.
PolishSzczerze mówiąc, tamtejsza sytuacja jest okropna, zwłaszcza w przypadku dzieci.
The situation there frankly, especially for the children, is awful.
PolishLiczę również szczerze na poparcie posłów do Parlamentu na konferencji w Kopenhadze.
I am also counting wholeheartedly on the support of the members of Parliament in Copenhagen.
Polish. - Szczerze powiedziawszy, trochę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Member of the Commission. - I will tell you frankly that it is a bit difficult for me to answer.
PolishAle, szczerze mówiąc, zważywszy na okoliczności, wszystko to banały.
But, quite frankly, in these situations, it is all motherhood and apple pie.
PolishPrzeciętny Afgańczyk ma już szczerze dość słuchania o mikropożyczkach.
Look, the ordinary Afghan is sick and tired of hearing about microcredit.
PolishJestem szczerze przekonana, że Lizbona była niestety niewykorzystaną szansą.
I truly believe that Lisbon was, regrettably, a missed opportunity.