Polsk-engelsk oversættelse af "to prawdziwe"

PL

"to prawdziwe" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to prawdziwe" i kontekst.

Lignende oversættelser "to prawdziwe" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
prawdziwy adjektiv

Eksempelsætninger "to prawdziwe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishBędzie to prawdziwe wyzwanie dla przyszłości europejskiej konkurencyjności.
This will be a real challenge for the future for European competitiveness.
PolishToprawdziwe istoty ludzkie z nadludzkimi siłami i możliwościami.
I mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
PolishPrawdziwe problemy to, jak ja to nazywam, M&Z managerowie i zebrania.
The real problems are what I like to call the M&Ms, the Managers and the Meetings.
PolishTo prawdziwe poczucie wyobcowania od tej cząstki nas, która podjęła decyzję, której żałujemy.
This real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
PolishWłaściwie to było w Prima aprilis, ale do dzisiaj niektórzy ludzie myślą, że to prawdziwe.
It was an April fool actually, and to this day some people think it's real.
PolishSkąd mamy wiedzieć, kiedy na coś patrzymy, czy to jest prawdziwe czy nie?
How do we know when we're looking at something whether it's real or not?
PolishUważamy, bez cienia wątpliwości, że to drugie wyjaśnienie jest prawdziwe.
We believe, without a shadow of a doubt, that the second explanation is the correct one.
PolishJeśli jest ono prawdziwe, to z pewnością w przypadku tego kontrowersyjnego, złożonego tematu.
If that is true about anything, it is true about this controversial, complex subject.
PolishTo co jest prawdziwe dla koloru, jest także prawdziwe dla kompleksowego widzenia ruchu.
What's true for color is also true for complex perceptions of motion.
PolishChciałbym dodać ze swojej strony, że jest to szczególnie prawdziwe w przypadku hodowców owiec.
I would add that, in my opinion, this is especially true for sheep farmers.
PolishTo prawdziwe wyzwolenie i polityczne wsparcie dla pokoju i pojednania.
And this is a really emancipatory and political contribution to peace and reconciliation.
PolishTo, czego nam potrzeba, aby rozwiązać tą sytuację, to pieniądze, zasoby i prawdziwe wsparcie.
What we need in order to deal with this situation is money, resources, and real support.
PolishTo prawdziwe wyzwanie, kiedy istnieje tak wiele zróżnicowanych stanowisk.
It is a real challenge when there are so many different positions.
PolishOczywiste jest, że zdołamy to osiągnąć tylko poprzez prawdziwe partnerstwo wśród instytucji.
What is clear is that we will only achieve this by a real partnership between institutions.
PolishJeśli po słowie "dyskryminacja” następowało słowo "ze względu na”, to oznaczało prawdziwe zło.
The word 'discrimination', when followed by the word 'against', became the ultimate evil.
PolishTo nie są prawdziwe działania naprawcze, które mogą zniwelować szkody wynikające z globalizacji.
These are not genuine recovery measures to put right the damage caused by globalisation.
PolishAle byłoliby prawdziwe to obwinienie jej, a nie znalazłyby się znaki panieństwa przy onej dzieweczce;
But if this thing be true, that the tokens of virginity were not found in the damsel;
PolishSprawdźcie czy możecie zatrzymać ten proces, mimo że wiecie że to jest 100% prawdziwe ciach!
See if you can stop it from happening, even though you know 100 percent it's true that -- bam!
PolishTo, co wam pokazuję, to prawdziwe ćwiczenia, które zacząłem pisać dla moich kuzynów.
And so what I'm showing you over here, these are actual exercises that I started writing for my cousins.
PolishTo nie są prawdziwe diamenty Są wykonane ze skremowanych ciał.
These are not diamonds, not really. ~~~ They're made from "cremains."

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to prawdziwe

Søg efter flere ord i den dansk-engelske ordbog.