Polsk-engelsk oversættelse af "to przeszłość"

PL

"to przeszłość" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to przeszłość" i kontekst.

Lignende oversættelser "to przeszłość" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
przeszłość substantiv

Eksempelsætninger "to przeszłość" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishWskazywałaby na to jej przeszłość, oraz jej stosunek, który często prezentowała.
Her past, and the attitude that she has often demonstrated, are indicators of this.
PolishSygnał, który wykrywamy, to spojrzenie w przeszłość... ...nigdy teraźniejszość.
And a signal would give us a glimpse of their past, not their present.
PolishJeśli przeszłość umarła, to nie ma sensu żyć zgodnie z normami i wartościami.
If the past is dead, then there is no sense in leading a life guided by norms and values.
PolishPodróż na Grenlandię to bardziej wędrówka w przeszłość niż tylko wędrówka na daleką północ.
Visiting Greenland was more like traveling back in time than just traveling very far north.
PolishZatem optymalny zestaw perspektyw to twoja pozytywna przeszłość - ona daje ci dobrą podstawę.
So the optimal temporal mix is what you get from the past -- past-positive gives you roots.
PolishWykrywamy Ich przeszłość. ~~~ Oznacza to jednak, że my sami mamy przed sobą długą przyszłość.
It tells us about their past, but detection of a signal tells us it's possible for us to have a long future.
PolishPrzeszłość to przeszłość; skupmy się teraz na przyszłości.
The past is past; let us now focus on the future.
PolishJej domena to przyszłość i przeszłość.
It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world.
Polish"Ale to nadal jest przeszłość” - mógłby ktoś powiedzieć.
'But this is still the past,' one could say.
PolishW byłych krajach komunistycznych przynajmniej podobne próby były ukrywane przez sekretarzy partyjnych; ale to jest przeszłość.
At least in the CMEA similar attempts were hidden behind the party politburos; but that is a thing of the past.
PolishKonsumenci widzą - a Tesco potwierdza -, że długoterminowa tendencja spadkowa w wydatkach na jedzenie to już przeszłość.
Consumers are noticing - and Tesco is actually saying - that the long-term trend of declining spend on food has stopped.
PolishW 2010 r. będzie to już przeszłość.
In 2010 that will be a thing of the past.
PolishPonieważ Terence Baskin to przeszłość.
PolishOznacza to, że państwo nie może sądzić innego państwa, że nie może także nakładać na niego sankcji, ale to przeszłość, to historia.
This means that a state cannot judge another state or impose sanctions on it, but that is in the past, that is history.
Polish. ~~~ A pierwszy to przeszłość. ~~~ Tam mieści się wszystko, od Waszyngtona do Eisenhowera.
Because after all, talking about the developing world is like having two chapters in the history of the United States.
PolishGdy historia będzie spoglądać w przeszłość, to właśnie ci więźniowie będą bohaterami białoruskiej wolności, gdy wreszcie zostanie ona zdobyta.
When history looks back, it is those prisoners who will be the heroes of Belarus's freedom when it is finally achieved.
PolishNie tylko zjednoczona Europa pilnie potrzebuje spojrzeć na całą przeszłość, dotyczy to też szczególnie europejskiej lewicy.
It is not only a united Europe that needs urgently to look at the entirety of the past, but the same is particularly true of the European Left.
PolishPosłało mnie to w przeszłość.
PolishAle to już przeszłość.
PolishKażda taka różnica Każda taka różnica wynika z narastającej entropii -- to, że pamiętamy przeszłość a nie przyszłość.
Every difference that there is between the past and the future is because entropy is increasing -- the fact that you can remember the past, but not the future.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to przeszłość

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.