Polsk-engelsk oversættelse af "to przykre"

PL

"to przykre" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "to przykre" i kontekst.

Lignende oversættelser "to przykre" på engelsk

to adverbium
English
to konjunktion
English
to pronomen
przykry adjektiv

Eksempelsætninger "to przykre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

PolishSzczególnie przykre jest to, że ¼ tej liczby, to jest 20 milionów, stanowią dzieci.
It is particularly regrettable that a quarter of this number - 20 million - are children.
PolishUważam, że to przykre i że jesteśmy winni przeprosiny panom komisarzom i panu ministrowi.
I think it is sad and I think we owe the Commissioners and the Minister an apology.
PolishTo jest przykre, dlatego że wydawałoby się, że powinniśmy być w tej kwestii zjednoczeni.
This is unfortunate, because it would seem that on this question we ought to be united.
PolishCo przykre, są to obszary, w których współpraca z państwami członkowskimi jest często trudna.
Sadly, it is an area where cooperation with Member States is often difficult.
PolishTo było bardzo przykre doświadczenie i wszyscy chcemy, żeby nie musiało się ono nigdy powtórzyć.
That was a most unpleasant experience, and I am sure none of us ever wish to see it repeated.
PolishTylko brytyjski premier Gordon Brown nie ugiął się i zbojkotował to przykre spotkanie.
Only Britain's Prime Minister Gordon Brown stuck to his guns and boycotted this unsavoury little get-together.
PolishByło to przykre doświadczenie, ponieważ z perspektywy czasu mieszkańcy Francji stali się świadomi tego problemu.
This was a shame, as people in France have become aware in retrospect.
PolishNie mówię, że nie jest to przykre albo złe dla niedźwiedzi polarnych czy lasów, oczywiście, że jest.
I'm not saying it's not nice or pleasant or that it's bad for polar bears or forests, though it certainly is.
PolishTo jest także przykre; nie chcesz myśleć o tym.
It's too painful. ~~~ You don't want to think about it.
PolishTo przykre, że tylko jedno na pięcioro dzieci w Czadzie chodzi do szkoły i że tysiące z nich nosi broń.
It is depressing that only one in five children in Chad attends school and that thousands upon thousands of them carry weapons.
PolishJest to przykre, że nasi ministrowie w ten sposób podchodzą do sprawy zasadniczej, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego.
It is most unfortunate that our ministers are approaching as fundamental an issue as road safety in this manner.
PolishTo przykre, ale nie można temu zaradzić.
PolishJak popatrzycie na moje prawo jazdy to wyglądam tak samo, to trochę przykre, ale coś co jest bardzo ważne.
If you look at my driver's license I have the same look, and it's -- it's -- a pretty disturbing thing but it's something that is really important.
PolishTo prawodawstwo jest przykre.
PolishTo byłoby bardzo przykre.
PolishTo przykre, że niektóre państwa członkowskie nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu i że tak naprawdę dotyczy ono jedynie podróży powyżej 250 km.
It is unfortunate that some Member States are outside this regulation and, indeed, that it applies only to journeys of distances greater than 250 kilometres.
PolishTo przykre, że Andaluzja została zrugana za ogromną katastrofę Prestige; to przykra manichejska gra, która pokazuje niewielkie poszanowanie dla Andaluzji.
It was sad to hear Andalucía being slated over the major disaster of the Prestige; it is a sad Manichaean game which shows little respect for Andalucía.
PolishOstatnio miałam wykład na uczelni, a student powiedział mi, że to przykre, że Nigeryjczycy byli fizycznymi oprawcami jak postać ojca w mojej powieści.
I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel.
PolishTo bolesne, przykre i frustrujące, ale jednocześnie powinno mobilizować kraje rozwinięte i bogate do bardziej intensywnej i bardziej efektywnej pomocy.
This fact is painful, regrettable and frustrating, but it should also motivate developed and wealthy countries to provide more intensive and more effective aid.
Polishna piśmie - To przykre, że UE potrzebowała aż tak dużo czasu, by zareagować na niepokoje polityczne i społeczne na Bliskim Wschodzie - te w Tunezji, a niedawno te w Egipcie.
in writing. - It is sad that the EU has taken so long to address the political and social unrest in the Middle East - that in Tunisia and recently that in Egypt.

Andre ord i vores ordbog

Polish
  • to przykre

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.